На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, БР.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон и 103/2015 и 99/2016 и 113/2017) и члан 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 43. Статута општине Љиг, Скупштина општине Љиг је на седници од 17.12.2018. године донела

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („ Службени гласник РС“, БР.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон и 103/2015 и 99/2016) и члан 32. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 43. Статута општине Љиг, Скупштина општине Љиг је на седници од 21.12.2017. године донела ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2018. ГОДИНУ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

На осно­ву чла­на 43. За­ко­на о бу­џет­ском си­сте­му (”Слу­жбе­ни гла­сник РС”, 54/2009 и 73/2010 , 93/2012,62/2013, 63/2013-исправка и 108/2013,142/2014 и 68/2015-др.закон), чла­на 32. За­ко­на о ло­кал­ној са­мо­у­пра­ви (”Слу­жбе­ни гла­сник РС”, број 129/07 и 83/2014-др.закон) и чла­на 43. Ста­ту­та оп­шти­не Љиг, Скуп­шти­на оп­шти­не Љиг је на сед­ни­ци од 28.12.2016. го­ди­не, до­не­ла: Одлуку о буџету за 2017. годину.