ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

На основу чл. 6. до 9. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретноси непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ , бр. 16/2018 од 05.03.2018.год.), чл. 19 и 20 Одлуке о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини 01 бр 06-3/17-2. и Одлуке Општинског већа 01 бр.06-1/19-9-2 од 08.01.2019. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у својини општине Љиг расписује:

ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Предмет огласа су:

1. Локали у приземљу Дома културе у Љигу, ул. Карађорђева бр. 7 и то:
локал број 4 површине 19.10 м2
локал број 5 површине 19.10 м2
локал број 6 површине 19.95 м2
2. Продајни део Дома културе у Пољаницама површине од 37 м2
Почетна цена закупа за локале Дома културе у Љигу износи 12.000,00 динара месечно.
Почетна цена закупа за продајни део Дома културе у Пољаницама је 80 евра месечно у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања закупнине. Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине.
Пословни простор се издаје на период од пет година.
Право учешћа на огласу имају сва физичка и правна лица уз уплату гарантног износа:
1. За локале Дома културе у Љигу у висини од 2.400,00 рсд (20 % од почетне цене закупа на месечном нивоу)
2. За продајни део Дома културе у Пољаницама у висини од 1.900,00 рсд (20% од почетне цене закупа у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан објаве Огласа)
Гарантни износ се уплаћује на рачун 840-742152843-59, модел 97, позив на број 12-061, приходи од давања у закуп и коришћење непокретости, и биће урачунат у закуп понуђачу чија понуда буде прихваћена а осталим понуђачима се враћа у року од 20 дана од дана отварања понуда на рачун који је понуђач у обавези да наведе у својој понуди.
Понуђач чија понуда буде прихваћена губи право на повраћај депозита ако својом кривицом не заључи уговор у утврђеном року из позива за закључење уговора, у том случају Комисија позива следећег понуђача са највишом понуђеном ценом на заљкључење уговора.

Пријава, односно понуда која се доставља мора да садржи:
назнаку пословне просторије за коју се подноси понуда, доказ о уплати Гарантног износа, износ закупнине која се нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, за предузетнике: име и презиме предузетника,
адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.
Подносиоци неблаговремених и непотпуних понуда не могу учествовати у поступку отварања писмених понуда а неблаговремене или непотпуне понуде се одбацују.
Рок за подношење затворених писмених понуда је 15 дана од дана објављивања у Огласа у листу „ Напред “ и објаве на интернет страници општине Љиг са назнаком „ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу Општина Љиг, Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у својини општине Љиг, ул.Карађорђева бр.7, 14240 Љиг. На полеђини коверте наводи се назив подносиоца понуде са адресом и контакт телефоном.
Писмене понуде ће бити отваране 11. фебруара 2019. године у 10,00 часова у сали број 21 Општине Љиг уз присуство чланова комисије и заинтересованих понуђача или овлашћених зступника који морају имати уредна овлашћења.
Заинтересовани могу разгледати локале 01.02.2019.године у периоду од 10 до 12 часова.
Међусобна права и обавезе закуподавца и закупца биће регулисана уговором.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
Слађана Степановић
Зоран Илић
Горан Ускоковић

Оставите одговор