Израда пројекта затварања, ремедијације и рекултивације постојеће депоније комуналног отпада „Осоје“ у Белановици

ОПШТИНА ЉИГ  ОГЛАШАВА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности- Израда пројекта затварања, ремедијације и рекултивације постојеће депоније комуналног отпада „Осоје“ у Белановици

ПОЗИВ

КОНКУСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Оставите одговор