Израда пројекта за реконструкцију магистралног цевовода

На основу члана 55.став 1. тачка 2., члана 57.став 1. члана 60. став 1. тачка 1.  Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12,68/15) и Одлуке председника општине Љиг о  покретању поступка јавне набавке –мала вредност  број: ЈН 453-89/2017 од 20.04.2017. године.

Општина Љиг, Ул. Карађорђева бр. 7, 14240 Љиг

о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ бр. 453-89/2017 за прикупљање понуда у поступку  јавне набавке мале вредности-

Израда пројекта за реконструкцију магистралног цевовода у  оквиру система снабдевања водом општине Љиг.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Измена конкурсне документације за водовод

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ПОЈАШЊЕЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ИЗВОЂАЧУ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ВОДОВОДА

 

 

Оставите одговор