Конкурси за ученике и студенте

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19

             Право на стипендију у школској 2018/19 години имају:

Студенти од треће па до завршних година:

– студија првог степена (основне академске студије, основне струковне студије)

 • студија другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) и
 • студије трећег степена (докторске академске студије) ако су:

студенти високих школа, факултета и докторских академских студија, чији је оснивач Република Србија, редовни студенти који се финансирају из Буџета Републике Србије, који имају пребивалиште на територији општине Љиг најмање годину дана пре подношења захтева за доделу стипендије, избегла, интерно расељена лица која имају пријављено боравиште на територији општине Љиг и студенти који постижу резултате у студирању изражене кроз високу просечну оцену најмање 8,50.

Студенти могу конкурисати уколико немају више од 27 година живота у моменту подношења пријаве за конкурс.

Студенти подносе:

 • пријаву која садржи личне податке студента (образац у служби)
 • потврду факултета/високе школе о уписаној години студија, оствареној просечној оцени током студирања (најмање 8,50), као и доказ да се финансирају из Буџета Републике Србије
 • доказ да нису обнављали годину током студирања и да им статус није мировао
 • фотокопију личне карте као доказ пребивалишта (уколико је лична карта са чипом мора бити очитана)
 • избегла и интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Љиг, боравиште доказују избегличком легитимацијом, односно легитимацијом интерно расељеног лица или зеленим картоном
 • два примерка Уговора о стипендирању (образац у служби)

            Сви докази који се прилажу морају бити званични документи одговарајуће установе (издати у прописаној форми и оверени).

            Рок за подношење пријава и Конкурсом предвиђене документације за стипендију је од 03.10.2018.године до 09.11.2018.године, соба бр. 5 (писарница) у згради Општинске управе општине Љиг, од 7,00 до 15,00 часова.

Ближе информације о Конкурсу могу се добити на телефон 014/3445-107 локал 121.

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ  ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА  жЗА ШКОЛСКУ 2018/19

 

УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ:

 

Право на стипендију у школској 2018/19 години имају ученици основних  и средњих школа, који су:

 • освојили једно од прва три места на републичком такмичењу у претходној школској години
 • освојили једно од првих пет места на међународном такмичењу у претходној школској години
 • ученици првог разреда средње школе који су били ђаци генерације у основној школи.

Поред горе наведених услова за остваривање права на стипендију, потребно је да су ученици:

– континуирано постизали одличан успех

– имају пребивалиште на подручју општине Љиг најмање годину дана пре подношења захтева, а ученици који имају статус избеглих или расељених лица треба да имају боравиште на територији општине Љиг најмање годину дана пре подношења захтева.

Учешће на екипним такмичењима и спортским такмичењима није довољан услов за доделу стипендије без обзира на освојене награде.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

 

Учесник конкурса подноси:

– Пријаву која садржи личне податке ученика (образац Општине)

– Потврду о уписаном разреду основне/средње школе 2018/19

– Потврду школе о постигнутим резултатима у учењу

– Оверену фотокопију личне  карте ученика, односно родитеља/старатеља ученика,

као   доказ пребивалишта (уколико је лична карта са чипом мора бити очитана)

– Два примерка Уговора о стипендирању (образац Општине).

Сви документи који се прилажу морају бити званични документи одговарајуће установе (издати у прописаној форми или оверени).

 

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ:

 

Рок за подношење пријава и конкурсом предвиђене документације је од 03.10.2018.године до  09.11.2018.године, канцеларија бр. 5 (писарница) у приземљу зграде Општине Љиг од 7-15 часова.

 

Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон 014/3445-107 локал 114.

 

ДОКУМЕНТ КОНКУРСА

 

Оставите одговор