ЛЕД СВЕТИЉКИ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ДЕЛА УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ

На основу чл. 32, 61.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 453-23//2019 од 21.01.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 453-23/2019 од 21.01.2019.године, припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 у отвореном поступку за јавну набавку – „НАБАВКА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ ЛЕД СВЕТИЉКАМА

ЈН бр.453-23/2019

 

Оставите одговор