Набавка лед сијалица за уличну расвету

 

На основу члана 55.став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12) и Одлуке председника општине Љиг о  покретању поступка јавне набавке мале вредности   број: ЈН 453-214/2017 од 14.12.2017. године,

ОПШТИНА ЉИГ ОБЈАВЉУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ бр. 453-214/2017 за прикупљање понуда у поступку  јавне набавке мале вредности – набавка лед сијалица и замена дела уличне расвете  у општини Љиг

 1. Наручилац Општина Љиг позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за набавку лед сијалица и замену дела уличне расвете,под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
 2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
 3. Предмет јавне набавке: набавка лед сијалица и замена дела уличне расвете
 4. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: 31500000-расветна опрема и електричне светиљке.

 1. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, и додатне услове који су у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама прецизирани конкурсном документацијом .
 2. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. и члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем доказа који су у складу са законом прецизирани и наведени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.
 3. Преузимање конкурсне документације врши се са Портала Управе за јавне набавке. Заинтересована лица могу извршити увид и преузети конкурсну документацију у Општини Љиг,ул.Карађорђева бр.7 Љиг , сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Увид и преузимање конкурсне документације може се вршити сво време док тече рок за подношење понуда.
 4. Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке,одн. до 27.12.2017 године до 10,00 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадни или на дан који је државни празник, као последњи дан рока сматраће се први следећи радни дан до10,00 часова.
 5. Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће сенеблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћененеотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
 6. Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или лично на адресу наручиоца, са назнаком „Не отварај – понуда за јавну набавку бр. ЈН 453-214/2017 . На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. Понуда са варијантама није дозвољена.
 7. Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за пријем понуда, у 10,30 часова, на адреси Наручиоца радова из тачке 11. овог позива. О отварању понуда се сачињава записник, сагласно члану 104. Закона о јавним набавкама.
 8. Право учешћа на отварању понуда имају овлашћени представници понуђача, што ће доказати предајом потписаног и овереног пуномоћја, искључиво у оригиналу.
 9. Избор најповољнијег понуђача извршиће се на основу критеријума „најнижа цена“.
 10. Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од 7 дана од дана отварања понуда.
 11. Наручилац задржава право да одустане од доделе уговора за предметну јавне набавку, уколико се измене околности под којима је покренут поступак јавне набавке, у случају пријема неодговарајућих и неприхватљивих понуда или одустане из било ког другог разлога.
 12. Сва додатна објашњења у вези са јавном набавком која је предмет овог позива могу се добити на телефон: 014/3445-113 локал 106. Особа за контакт: Слађана Степановић.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

Оставите одговор