УПУТСТВО ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

Ово упутство намењено је свим власницима који су изградили објекте без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и којима је потребна информација о могућностима и поступку озакоњења. Циљ овог упутства је дати најосновније информације и објаснити процедуру добијања решења о озакоњењу. У овом упутству ћете наћи одговоре на уопштен, поједноствљен случај,  док за појединачне проблеме, по нашем савету, потребно је ангажовати овлашћену стручну особу – архитекту или грађевинског инжењера која ће детаљно проучити Ваш случај и документацију.

Сам текст Закона о озакоњењу објеката можете погледати овде.

 1.  ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНТАКТ

Телефон за информације: 014 3445 113, локал 17.

e-mail: ozakonjenje@ljig.rs

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општине Љиг, издаје решење о озакоњењу објеката по Закону о озакоњењу који је почео да се примењује дана 27.11.2015. године односно наредог дана по објављувању у Службеном гласнику РС бр. 96/2015.

Ближе информације, грађани могу добити у пријемној канцеларији (Карађорђева 7) сваким радним даном од 07-15 часова.

 1. ОБЈЕКТИ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ОЗАКОЊЕЊА

Незаконито изграђен објекат који се може озаконити ако је објекат изграђен без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, као и објекат који поседује грађевинску дозволу и потврђен главни пројекат на којем је приликом извођења радова одступљео од издате грађевинске дозволе. Такође се могу озаконити и помоћни објекат и други објекат који је у функцији главног објекта као и  објекти који су завршени у грађевинском смислу.

Објекат за који је поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, до 29. јануара 2014. године се такође сматрају објектима који могу ући у процедуру озакоњења. Захтеви и пријаве за легализацију поднети до 29. јануара 2014. године, сматрају се захтевима у смислу овог закона,

Објекат за који није поднет захтев за легализацију а који је видљив на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015 године, се сврстава у објекте за које ће се по службеној дужности покретати поступак озакооњења после пописа објеката коју обавља грађевинска инспекција.

* ПОПИС НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

Попис објеката који су незаконито изграђени врши се према програму пописа по зонама, односно целинама, који на предлог грађевинске инспекције доноси начелник Општинске управе.

Рок за сачињавање пописа незаконито изграђених објеката је 12 месеци од дана ступања на снагу овог закона. По завршетку пописа незаконито изграђених објеката из једне зоне, односно целине, надлежни грађевински инспектор доноси појединачна решења о рушењу објекта, за све незаконито изграђене објекте који су на попису.

Решење о рушењу објекта доноси грађевински инспектор у року од седам дана од дана евидентирања у складу са овим законом и у року од три дана га доставља органу надлежном за издавање решења о озакоњењу (Одељењу за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине), а по добијању решења надлежни орган по службеној дужности покреће поступак озакоњења у складу Законом о озакоњењу.

 1. ПРЕДМЕТ ОЗАКОЊЕЊА НЕ МОЖЕ БИТИ ОБЈЕКАТ:
 2.  изграђен, односно реконструисан на земљишту неповољном за грађење (клизишта, мочварно тло и сл.);
 3.  изграђен, односно реконструисан од материјала који не обезбеђује трајност и сигурност објекта;
 4. изграђен на површинама јавне намене, односно на земљишту планираном за уређење или изградњу објеката јавне намене за које се, у складу са одредбама посебног закона, утврђује јавни интерес и који су у обавезној јавној својини у складу са одредбама других посебних закона;
 5. изграђен у првом и другом степену заштите природног добра (осим викендица и других породичних објеката за одмор у другом степену заштите природног добра), односно у зони заштите културног добра од изузетног значаја и зони заштите културних добара уписаних у Листу светске културне баштине, и сл.
 6. изграђен у заштитној зони дуж трасе радио коридора, на правцима простирања усмерених радио сигнала између радио станица, у којој није дозвољена изградња или постављање других радио станица, антенских система или других објеката који могу ометати простирање радио сигнала или узроковати штетне сметње,

Изузетно надлежни орган ће издати решење о озакоњењу, ако у поступку буде прибављена сагласност управљача јавног добра, односно сагласност организације надлежне за заштиту природних, односно културних добара.

 1. објекат који је изграђен без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу у складу са прописима по којима у време изградње није била прописана обавеза прибављања грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу,
 2.  објекат за који је, у складу са раније важећим прописима издата привремена грађевинска дозвола  – власник таквог објекта стиче право уписа права својине, прибављањем употребне дозволе,
 3. објекат за који је издато решење о грађевинској дозволи, а који се користи без издатог решења  о употребној дозволи – употребна дозвола прибавља се у складу са законом којим се уређује изградња објеката, односно на основу прописа који је важио у  време издавања грађевинске дозволе.
 4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Доказ о одговарајућем праву на грађевинском земљишту или објекту.

Као одговарајуће право сматра се право својине на објекту, односно право својине, право коришћења или право закупа на грађевинском земљишту у јавној својини, као и друга права прописана Законом о планирању и изградњи, као одговарајућа права на грађевинском земљишту.

Власници незаконито изграђених објеката дужни су да се прво обрате привредном друштво, односно другом правном лицу или предузетнику, који су уписани у одговарајући регистар ради израде потребне документације.

Овлшћени архитекти или грађевински инжењери израђују Извештај о затеченом стању који садржи елаборат геодетских радова, а све у складу са Законом о озакоњењу.

Елаборат геодетских радова израђује овлашћена геодетска организација или предузетник.

За објекте за које се у складу са законом којим се уређује заштита од пожара прибавља сагласност Министарства унутрашњих послова на пројектну документацију, поред извештаја о затеченом стању објекта прилаже се пројекат за извођење радова са сагласношћу органа надлежног за послове заштите од пожара.

 1. ПОСТУПАК ОЗАКОЊЕЊА:
 2. По утврђивању испуњености претходних услова, надлежни орган упућујеобавештењевласнику незаконито  изграђеног објекта да у року од 30 дана од дана достављања обавештења достави доказ о одговарајућем праву, осим у случају да је доказ о одговарајућем праву већ достављен у поступку легализације бесправно изграђеног објекта.

Власник незаконито изграђеног објекта може, пре истека рока поднети захтев за продужетак тог рока.

Ако власник незаконито изграђеног објекта не достави тражени доказ, а не затражи продужење рока, надлежни орган ће закључком одбацити захтев, а закључак доставља грађевинској инспекцији.

 1. Када надлежниорган утврди испуњеност претходних услова за озакоњење и постојање одговарајућег права у смислу овог закона, наставља поступак озакоњења, и обавештава власника незаконито изграђеног објекта да у року од 30 дана од дана достављања обавештења достави извештај са елаборатом геодетских радова, односно проверава да ли су наведени докази достављени у поступку легализације бесправно изграђених објеката.

Ако власник незаконито изграђеног објекта не достави извештај са елаборатом геодетских радова у прописаном року, надлежни орган ће закључком одбацити захтев, који се без  одлагања доставља грађевинској инспекцији.

Уколико извештај о затеченом стању објекта са елаборатом геодетских радова, односно други документи који су прописани овим законом као доказ уместо извештаја и елабората геодетских радова, нису израђени у складу са овим законом, надлежни орган о томе обавештава власника незаконито изграђеног објекта и налаже да у року од 60 дана достави тражени документ израђен у складу са овим законом.

Ако власник незаконито изграђеног објекта не достави документ у прописаном року, надлежни орган ће закључком одбацити захтев , а по правноснажно окончаном поступку, у року од три дана доставља грађевинској инспекцији.

 1. Ако је поднет захтев за легализацију и техничка документација прописана тада важећим прописима о легализацији, елаборат геодетских радова, геодетски снимак, односно копија плана, надлежни орган проверава да ли садржина техничке документације одговара садржини прописаној за извештај о затеченом стању, и ако одговара надлежни орган то констатује и признаје као извештај.
 2. Када надлежни орган утврди да постоји могућност озакоњења, обавештава власника незаконито изграђеног објекта да у року од 15 дана од дана достављања обавештења плати таксу за озакоњење.

Ако власник незаконито саграђеног објекта не достави доказ о плаћеној такси у прописаном року  надлежни орган ће закључком одбацити захтев.

 1. По достављању доказа да је плаћена такса за озакоњење, надлежни орган у року од осам дана издаје решење о озакоњењу.

 

* ТАКСЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ

 • Такса у износу од000 динара за озакоњење породичног објекта или стана, корисне површине до 100м², помоћне и економске објекте, производне и складишне објекте, као и све друге објекте и радове из члана 145. Закона о планирању и изградњи.
 • За породичне стамбене објекте и станове корисне површине од 100м² до 200м², плаћа се такса за озакоњење у износу од000 динара.
 • За породичне стамбене објекте и станове корисне површине од 200м² до 300м², плаћа се такса за озакоњење у износу од000 динара.
 • За породичне стамбене објекте корисне површине преко 300м², плаћа се такса за озакоњење у износу од000 динара.
 • За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине до 500м² и комерцијалне објекте до 500м², плаћа се такса за озакоњење у износу од000 динара.
 • За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине од 500м² до 1000м² и комерцијалне објекте од 500м² до 1000м², плаћа се такса за озакоњење у износу од000 динара.
 • За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине од 1000м² до 1500м² и комерцијалне објекте од 1000м² до 1500м², плаћа се такса за озакоњење у износу од  000.000 динара.
 • За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине преко 1500м² и комерцијалне објекте преко 1500м² плаћа се такса за озакоњење у износу од000.000 динара.
 • За објекте на којима је приликом извођења радова одступљено од издате грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта, у поступку озакоњења плаћа се такса у складу са овим законом само за површину дела објекта која представља разлику између одобрене и одступљене површине.

Правноснажно решење надлежни орган доставља у року од три дана надлежној грађевинској инспекцији.

 

* УПИС ПРАВА СВОЈИНЕ:

Даном правноснажности решења о озакоњењу стичу се услови за упис права својине у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима, односно за одговарајући упис у катастар водова.Надлежни орган по службеној дужности доставља елаборат геодетских радова и примерак правноснажног решења о озакоњењу органу надлежном за послове државног премера и катастра, у року од три дана од дана правноснажности решења о озакоњењу.

Орган надлежан за послове државног премера и катастра доноси решење о кућном броју и врши упис права својине на објекту, односно посебним деловима објекта.

* РУШЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Рушење незаконито изграђеног објекта, у смислу овог закона, неће се извршавати до правноснажно окончаног поступка озакоњења.

По правноснажном окончању поступка којим се врши озакоњење незаконито изграђеног објекта, грађевински инспектор доноси закључак о обустави поступка извршења решења.

Правноснажним окончањем поступка којим се одбацује или одбија захтев за озакоњење, стичу се услови за рушење незаконито изграђеног објекта, односно његовог дела.

* ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ

Објекат за који се води поступак озакоњења може привремено, до правоснажног окончања поступка озакоњења, бити прикључен на електроенергетску, гасну и мрежу електронских комуникација или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију, у складу са условима из одобрења за прикључење. , а уколико  не буде озакоњен у складу са овим законом, грађевински инспектор је дужан да без одлагања, а најкасније у року од три дана по добијању акта којим се одбације или одбија захтев за озакоњење, примерак тог акта достави јавном предузећу, јавном комуналном предузећу, привредном друштву или предузетнику које је привремено прикључило објекат на своју мрежу, односно инфраструктуру, а Јавно предузеће, јавно комунално предузеће, привредно друштво или предузетник дужно је да у року од 30 дана од пријема акта искључи објекат са мреже односно инфраструктуре на коју је привремено прикључен .

 

СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА

Име и презиме Место боравка Број предмета Локација објекта
Милошевић Милијан Белановица 02бр.351-426/2010 Шутци
Обреновић Гордана и др. Београд 02бр.351-90/2017 Шутци
Јанковић Радомир Љиг 02бр.351-46/2017 Љиг
Лидо д.о.о. Београд 02бр.351-119/2016 Шутци
Адамовић Вера и др. Београд 02бр.351-122/2010 Љиг
Миливојевић Милован Велишевац 02бр.351-62/2017 Латковић
Крстић Милена Београд 02бр.351-96/2017 Цветановац
Догањић Дејан Аранђеловац 02бр.351-607/2010 Калањевци
Ђурђић Славица Љиг 02бр.351-378/2010 Ивановци
Максимовић Десанка Крагујевац 02бр.351-99/2017 Бошњановић
Марковић Ангелина Раковица 02бр.351-237/2017 Латковић
Рацић Митар Жарково 02бр.351-154/2017 Цветановац
Шуља Јано Падина 02бр.351-59/2017 Живковци
Јевтић Милан Липље 02бр.351-346/2017 Липље
Ћирјанић Милан Београд 02бр.351-397/2010 Кадина Лука
Ђорђевић Милена Љиг 02бр.351-393/2017 Љиг
Антонијевић Иван Липље 02бр.351-327/2017 Липље
Стевановић Станко Цветановац 02бр.351-95/2017 Цветановац
Заилац Нада Белановица 02бр.351-64/2017 Калањевци
Лазаревић Милан Цветановац 02бр.351-84/2017 Цветановац
Поповић Анђелија Лазаревац 02бр. 351-638/2017 Шутци
Плескоњић Живорад Белановица 02бр. 351-291/2017 Калањевци
Рдојевић Милан Љиг 02бр.351-146/2010 Љиг
Кордић Милорад Велишевац 02бр. 351-267/2010 Велишевац
Кордић Милорад Велишевац 02бр.351-420/2010 Велишевац
Ковач Момчило Лазаревац 02бр.351-14/2014 Славковица
Ђуровић Милиша Београд 02бр.351-234/2017 Цветановац
Поповић Даница Београд 02бр.351-73/2017 Славковица
Пантелић Јулијана Београд 02бр.351-141/2017 Бранчић
Митровић Милица Ракари 02бр. 351-578/2017 Љиг
Јовановић Милорад Београд 02бр.351-205/2010 Шутци
Лазаревић Властимир Цветановац 02бр.351-86/2017 Цветановац
Мијатовић Весна Латковић 02бр.540/2017 Лазаревац
Лигхт Гордана Цветановац 02бр.351-86/2017 Цветановац
Павловић Миладнинка Београд 02бр.351-51/2017 Латковић
Меисел Милена Лазаревац 02бр.351-77/2017 Моравци
Милошевић Радосав Белановица 02бр.351-56/2017 Белановица
Ристовић Слободан Београд 02бр.351-50/2014 Бабајић
Јовановић Бранко Лазаревац 02бр.351-571/2017 Латковић
Јовановић Милорад Београд 02бр. 351-205/2010 Шутци
Ранђеловић Загорка Сурчин 02бр. 351-19/2017 Бабајић
Видовић Бошко и Александар Београд 02бр.351-417/2003 Лалинци
Аћимовић Живорад Београд 02бр. 351-275/2003 Славковица
Ћулибрк Зоран Београд 02бр.351-123/2016 Шутци
Мартиновић Драган Љиг 02бр. 351-594/2003 Љиг
Вигњевић Татјана и др. Панчево 02бр. 351-41/2017 Калањевци
Секулић Бане Београд 02бр. 351-136/2006 Калањевци
Срдановић Бранислав Кадина Лука 02бр. 351-535/2010 Кадина Лука
Милановић Мирјана Љиг 02бр. 351-20/2017 Љиг
Срдановић Бранислав Кадина Лука 02бр. 351-534/2010 Кадина Лука
Јанковић Милан Бранчић 02бр. 351-8/2017 Бранчић
Павловић Милић Љиг 02бр. 351-351/2003 Љиг
Милошевић Савка Београд 02бр. 351-260/2010 Штавица
Јовановић Милорад Београд 02бр. 351-205/2010 Шутци
Петровић А. Миодраг Моравци 02бр.351-282/2010 Моравци
Дуловић Горица Љиг 02бр.351-588/2010 Љиг
Ристивојевић Милена Лазаревац 02бр.351-82/2016 Славковица
Радаковић Саша Лазаревац 02бр.351-57/2016 Бранчић
Видовић Бошко и Александар Београд 02бр.351-417/2003 Лалинци
Красић Зоран Београд 02бр. 351-124/2009 Рајац
Јанковић Рајко Ваљево 02бр. 351-496/2010 Велишевац
Јеремић Небојша Београд 02бр.351-19/2010 Славковица
Ђорђевић Милена Живковци 02бр.351-115/2016 Живковци
Јовановић Радош Белановица 02бр.351-229/2010 Калањевци
Каљевић – Весић Бранка Београд 02бр.351-222/2010 Цветановац
Ђорђевић Биљана Параћин 02бр.351-543/2010 Цветановац
Мићаловић Зоран Панчево 02бр.351-226/2010 Рајац
Ђорђевић Жарко Београд 02бр.351-602/2010 Пољанице
Јовановић Златија Чибутковица 02бр.351-380/2010 Латковић
Бркић Милорад Бошњановић 02бр.351-25/2017 Бошњановић
Тадић Даница Цветановац 02бр.351-271/2010 Цветановац
Ћосић Брнислав Београд 02бр.351-31/2014 Славковица
Врањковић Радован Љиг 02бр.351-80/2013 Цветановац
Арсенијевић Радослав Живковци 02бр.351-245/2010 Живковци
Гуњ Милан Београд 02бр.351-378/2003 Рајац
Козомора Ана Нови Београд 02бр.351-95/2006 Цветановац
Драшкић Младен Кадина Лука 02бр.351-437/2010 Кадина Лука
Илић Слободан Јајчић 02бр.351-7/2017 Јајчић
Лазић Владимир Панчево 02бр.351-599/2010 Белановица
Адамовић Вера и др. Љиг 02бр.351-123/2010 Љиг
Дамњановић Радош Београд 02бр.351-95/2010 Велишевац
Јандрић Љиљана Нови Београд 02бр.351-112/2016 Бранчић
Јеремић Миодраг и Олга Бранчић 02бр.351-116/2016 Бранчић
Крстић Радојица Штавица 02бр.351-1/2017 Штавица
Несторовић Љиљана и др. Љиг 02бр.351-592/2010 Љиг
Живановић Драган Љиг 02бр.351-99/2016 Љиг
Јовичић Иван Љиг 02бр.351-101/2016 Љиг
Јаћимовић Бојан Аранђеловац 02бр.351-114/2016 Живковци
Младеновић Миломир Београд 02бр.351-122/2010 Бранчић
Петровић Горан Београд 02бр.351-110/2016 Лалинци
Ристић Милена Пољанице 02бр.351-93/2016 Пољнице
Јовановић Драган Љиг 02бр.351-74/2016 Љиг
Степановић Драган Љиг 02.бр.351-574/2010 Љиг
Ђуровић Стаменка Лалинци 02бр.351-59/2016 Лалинци
Лазић Александар Љиг 02бр.351-38/2016 Моравци
Шиљеговић Ненад Љиг 02бр.351-484/2010 Љиг
Владетић Чедомир Нови Сад 02бр.351-250/2010 Велишевац
Симић Мирослава и др. Љиг 02бр.351-144/2010 Љиг
LUKOWA d.o.o. Београд 02.бр.351-84/2016 Калањевци
Аћимовић Биљана Љиг 02бр.351-77/2016 Рајац
Трајановић Велимир Нови Београд 02бр.351-87/2016 Дићи
Снежана Зима Дудовица 02бр.351-25/2016 Бранчић
Лазић Александар Љиг 02бр.351-38/2016 Моравци
Бирешев Весна Кикинда 02бр.351-56/2016 Калањевци
Миладиновић Душица Београд 02бр.351-88/2016 Кадина Лука
Матић Зорка Ваљево 02бр.351-71/2016 Велишевац
Сич Антал Липље 02бр.351-58/2016 Липље
Павловић Михаило и др. Љиг 02бр.351-81/2016 Љиг
Павловић Милан Лазаревац 02бр.351-52/2016 Латковић
Павловић Драган Пољанице 02бр.351-72/2016 Пољанице
Араут Иван Аранђеловац 02бр.351-68/2016 Калањевци
Васиљковић Славица Моравци 02бр.351-73/2016 Моравци
Тешић Драган Љиг 02бр.351-599/2003 Љиг
Хаџи Драган Иконић Славковица 02бр.351-329/2003 Славковица
Frigo Fruti Stil d.o.o. Београд 02бр.351-64/2016 Шутци
Пауновић Миодраг Земун 02бр.351-46/2016 Велишевац
Јелена Торбица Нови Београд 02бр.351-55/2016 Белановица
Ескенази Вера Београд 02бр.351-33/2016 Живковци
Ивановић Раденко Љиг 02бр.351-598/2010 Љиг
Јеремић Дејан и др. Бранчић 02бр.351-32/2016 Бранчић
Јеремић Дејан Бранчић 02бр.351-53/2016 Бранчић
Ђуровић Миленко Дићи 02бр.351-41/2016 Дићи
Гајевић  Драган Београд 02бр.351-23/2016 Моравци
Радосављевић Љиљана Степојевац 02бр.351-18/2016 Цветановац
Уноградња В.В. Београд 02бр.351-8/2016 Лалинци
Ненадовић Милена Београд 02бр.351-538/2010 Пољанице
Гајчански Милан Нови Београд 02бр.351-42/2016 Живковци
Миловановић Србољуб Љиг 02бр.351-9/2016 Љиг
Чолић Љубодраг Београд 02бр.351-17/2016 Живковци
Дмитровић Саша Лалинци 02бр.351-10/2016 Штавица
Којић Душко Љиг 02бр.351-115/2010 Љиг
Новаковић Данијела Љиг 02бр.351-232/2010 Љиг
Мирић Живка Аранђеловац 02бр.351-268/2010 Калањевци