Скупштина општине у сладу са законом:

 1. доноси Статут општине и Пословник Скупштине
 2. доноси буџет и завршни рачун Општине
 3. доноси Програм развоја општине и појединих делатности
 4. доноси урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљишта
 5. доноси прописе и друге опште акте
 6. расписује општински референдум и референдум на територији општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог  одлуке о самодоприносу
 7. оснива службе, комунална јавна предузећа, установе и организације и врши надзор над њиховим радом
 8. именује и разрешава управни и надзорни одбор, поставља и разрешава директоре комуналних јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност и њихове статуте у складу са законом
 9. бира председника Скупштине и заменика председника Скупштине и на предлог председника Општине бира Општинско веће
 10. даје сагласност на именовање и разрешење заменика председника Општине
 11. поставља и разрешава секретара Скупштине
 12. поставља и разрешава начелника Општинске управе, односно начелнике управа, на предлог председника општине
 13. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини по закону припадају
 14. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта
 15. усваја акт о јавном задуживању Општине
 16. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката
 17. даје мишљење o републичком и регионалном просторном плану
 18. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу
 19. покреће поступак за заштиту права локалне самоуправе пред Уставним судом
 20. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине
 21. обавља и друге послове утврђене законом  и статутом

Председник Скупштине општине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која доноси Скупштина и обавља друге послове утврђене законом, статутом и скупштинским одлукама. Функцију обавља Горан Миловановић из Љига.

Заменик председника Скупштине општине замењује председника Скупштине у случају његове одсутности,  спречености да обавља своју дужност или на основу посебног овлашћења. Функцију  обавља  Веселин Шиљеговић из Љига.

Секретар скупштине општине стара се о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њен рад. Функцију обавља Марија Филиповић  из Љига.

Скупштина општине Љиг  има 30 одборника. Одборници Скупштине општине Љиг су :

 

 1. Веселин Шиљеговић Љиг                                  СНС
 2. Драгица Јочовић Љиг                                  СНС
 3. Горан Миловановић                           Љиг                                  СНС
 4. Владимир Нерић Љиг                                 СНС
 5. Јелена Стојнић Славковица                     СНС
 6. Предраг Шиљеговић Љиг                                   СНС
 7. Радиша Радивојевић Цветановац                     СНС
 8. Марина Милаковић Љиг                                  СНС
 9. Милан Обрадовић              Козељ                             СНС
 10. Милан Миловановић Пољанице                        СНС
 11. Јелена Велимировић Љиг                                 СНС
 12. Душан Сајић Кадина Лука                   СНС
 13. Драган Павловић        Липље                             СНС
 14. Снежана Сандић                  Љиг                                      СНС
 15. Горан Филиповић       Љиг                                 СНС
 16. Владимир Николић                       Бранчић                          СНС
 17. Горан Гајић Ивановци                       ГГ1
 18. Дејан Младеновић Љиг                     ГГ1
 19. Милољуб Марковић Ба                      ГГ1
 20. Раденко Радојичић Бранчић                                      СПС
 21. Мирослава Ивановић Љиг                                 СПС
 22. Радоје Петровић Пољанице                       СПС
 23. Зоран Бушић                      Ивановци                          ДВЕРИ
 24. Радован Миловановић                     Пољанице                       ДВЕРИ
 25. Стефан Радисављевић Љиг                                  ГГ2
 26. Милан Којић Љиг                                 ГГ2
 27. Мирослав Максимовић         Љиг                                    ГГ3
 28. Миодраг Живановић               Ба                                    ГГ3
 29. Златија Петровић  Моравци                        ГГ3
 30. Светолик Спасојевић  Бранчић                          ГГ3

 

ГГ1- ГРУПА ГРАЂАНА ”ЗАЈЕДНО И ОДЛУЧНО ЗА ОПШТИНУ ЉИГ – МР ДРАГАН СТЕВАНОВИЋ -ПЕРСИНАЦ, ДИПЛ.ИНЖ.”

ГГ2 – ГРУПА ГРАЂАНА ”НОВИ ТАЛАС” – МЛАДИ ЗА ЉИГ И КАЧЕР

ГГ3 – ГРУПА ГРАЂАНА ”НАЈБОЉЕ ЗА ЉИГ И КАЧЕР – ДР. МИРОСЛАВ МАКСИМОВИЋ – МИКИ”