Предлог одлуке о буџету општине Љиг за 2018. годину

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („ Службени гласник РС“, БР.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон и 103/2015 и 99/2016) и члан 32. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 43. Статута општине Љиг, Скупштина општине Љиг је на седници од -14.12.2017. године донела ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2018.ГОДИНУ.

 

 

Оставите одговор