ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГРа

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС,
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) Одељење за
општу управу Општинске управе општине Љиг ОГЛАШАВА:
РАНИ ЈАВНИ УВИД
У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЉИГ
у делу између улице Карађорђеве, потока Годевац, планиране улице Нова 1 и реке Љиг

 

OGLAS RANI JAVNI UVID

TEKSTUALNI DEO

1. PLANIRANA NAMENA POVRSINA

2. PLAN SAOBRAĆAJA

3. URBANISTIČKA REGULACIJA

4. PLAN ELEKTROENERGETSKE I TK INFRASTRUKTURE

6.PLAN TERMOTEHNIČKE INFRASTRUKTURE

Оставите одговор