ЈАВНИ УВИД

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 –
испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 –
одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010) и члана 54-67. Правилника о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ бр. 64/2015),
Одељење за општу управу Општинске управе општине Љиг
оглашава
ЈАВНИ УВИД
у
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПДР 3“ У ЉИГУ
и
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПДР 3“ У ЉИГУ

Odluka

OGLAS JAVNI UVID

SPU

TEKSTUALNI DEO

02_PDR 3_ORTOFOTO-950X594

03_PDR 3_IZVOD IZ PGR-A LJIG-297X880

04_PDR 3_POSTOJECE STANJE_NAMENA POVRSINA-950X594

07_PDR 3_PLAN NAMENE POVRSINA-950X594

08_PDR 3_PLAN SAOBRACAJA-950X594

09_PDR 3_PLAN URBANISTICKE REGULACIJE-950X594

Оставите одговор