ЈАВНИ УВИД

На основу члана 50. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.

72/2009, 81/2009, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,

98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019), члана 55. и 58. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/2019), те Извештаја Комисије за планове Скупштине општине Љиг, 01 бр. 350-7/2019 од 22.04.2019. године, Одељење за општу управу Општинске управе општине Љиг

 

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЉИГ

у делу између улице Карађорђеве, потока Годевац, планиране улице Нова 1 и реке Љиг

  

  • ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Општине Љиг, Карађорђева бр. 7, сала 21/III, у периоду од 14.06.2019. до 15.07.2019. године, сваког радног дана од 8-14 часова. Нацрт Плана биће изложен у аналогном облику у сали 21/III и у дигиталном облику доступан на овом линку.
  • Заинтересована правна и физичка лица, која врше увид у изложени план, у току трајања јавног увида могу добити информације од сарадника на пословима урбанизма и грађевинарства Одељења за општу управу, канцеларија 17/II.
  • Примедбе на изложени План заинтересована правна и физичка лица могу поднети искључиво у писаном облику на писарници Општине Љиг, Карађорђева бр. 7, у Љигу (канцеларија бр. 5) у току трајања јавног увида, закључно са 15.07.2019. године.
  • Јавна презентација, у сарадњи са обрађивачем планског документа, одржаће се у згради Општине Љиг, сала 21/III, дана 03.07.2019. године, са почетком у 12 часова. Јавној презентацији могу присуствовати сва заинтересована правна и физичка лица, као и имаоци јавних овлашћења.
  • Јавна седница Комисије за планове, на којој ће се разматрати приспеле примедбе, одржаће се дана 18.07.2019. године са почетком у 12,00 часова у зград и Општине Љиг, Карађорђева 7, сала 21/III.

Све информације у вези са јавним огласом могу се добити путем телефона 014/3445-113, локал

106.

 

 

Оставите одговор