Општина Љиг је јединица локалне самоуправе у којој грађани остварују право на локалну самоуправу, непосредно и преко својих слободно изабраних представника

Законом о локалној самоуправи прописана је надлежност локалне самоуправе.

Општина Љиг, као локална самоуправа,  је одговорна да преко својих органа у складу са Уставом и законом врши следеће послове из изворног делокруга:

1.      доноси програме развоја;

2.      доноси урбанистичке планове Општине;

3.      доноси буџет и завршни рачун;

4.      утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;

5.      уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавне расвете, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање;

6.      стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;

7.      спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;

8.      доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;

9.      доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе;

10.  уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;

11.  стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;

12.  уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;

13.  уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;

14.  уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији општине, као и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти.

15.  оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;

16.  оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;

17. оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чиј и је оснивач, доноси прописе о правима у социј алној заштити и обавља послове државног старатеља;

18. организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Општину и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чиј и је оснивач;

19. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;

20. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;

21. уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;

22. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим свој ствима;

23. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;

24. стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;

25. управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;

26. уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;

27. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;

28. образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује љихову организацију и рад.

29. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији.;

30. подстиче и помаже развој задругарства;

31. организуј е службу правне помоћи грађанима;

32. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;

33. утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на териториј и општине;

34. стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији Општине, оснива телевизијске и радио станице ради извештавања на језику националних мањина који је у Општини у службеној употреби, као и ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када такво извештавање представља достигнути ниво мањинских права;

35.   прописује прекршаје за повреде општинских прописа;

36.  образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Општине;

37.  уређује организацију и рад мировних већа;

38.  уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине;

39.  обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане у складу са Уставом, Законом и Статутом;

 

Поред напред наведених послова Општина обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане и то:

1.     утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе у складу са Законом;

2.     установљава јавна признања и додељује награде организацијама и појединцима за значајна остварења у области привреде, културе, спорта, уметничког стваралаштва, заштите животне средине, образовања и развоја комуналних делатности, просвете, предузетништва, развоја и еманципације Општине, промоције локалних вредности, хуманизације и толеранције у социјалним односима.

3.     сарађује са невладиним организацијама, хуманитарним и другим организацијама, ако је то у интересу грађана;

4.     сарађује са општинама и градовима других држава у складу са Законом;

5.     стара се и предлаже мере за уређење и одржавање спољњег изгледа стамбених и пословних објеката, зелених површина, дечјих игралишта и објеката јавне расвете;

6.     одређује мере за одржавање и уређење локалних и некатегорисаних путева, улица и других објеката од јавног значаја за локалну заједницу ;

Општина преко својих органа и служби врши послове које јој повери Република Србија.