Председник општине:

 1. представља и заступа општину
 2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине
 3. предлаже одлуке и друге акте које доноси Скупштина, као и начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине
 4. стара се о извршавању поверених послова из оквира права и дужности Републике
 5. усмерава и усклађује рад Општинске управе
 6. предлаже постављење и разрешење начелника општинске управе, односно начелника за поједине области
 7. наредбодавац је за извршење буџета
 8. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статут или одлуком Скупштине
 9. даје сагласност на опште акте корисника буџета којима се утврђује број и структура запослених
 10. организује рад Општинског већа, даје конкретна задужења члановима Већа из делокруга рада Већа
 11. одлучује о средствима у државој својини у складу са законом и овим Статутом
 12. има искључиво право предлагања аката о јавном задуживању Општине
 13. врши и друге послове утврђене законом, Статутом и другим актима Општине

 

Председник општине врши извршну функцију у општини, представља и заступа општину, као и обавља друге послове предвиђене законом, статутом и скупштинским одлукама. Функцију обавља Драган Лазаревић  из Јајчића.

Заменик председника општине  помаже председнику општине у раду и замењује га у случају његове  одсутности и спречености да обавља своју дужност. Функцију обавља Миодраг Старчевић  из Љига.