Поступак издавања локацијских услова

Уз захтев за издавање локацијских услова који подносите Одељењу за општу управу Општинске управе Општине Љиг ( соба бр. 2 у згради Општине Љиг) прилаже се:

 • Идејно решење израђено у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
 • Доказ о плаћеној администартивној такси за подношење захтева на број жиро рачуна : 840-742251843-73, модел 97, позив на број 12061

Идејно решење које се прилаже уз захтев за локацијске услове садржи следеће:

 1. Идејно решење за зграде садржи део архитектуре.
 2. Идејно решење за инжењерске објекте садржи оне делове који су потребни за издавање локацијских услова, према правилима струке, на нивоу који је одговарајући идејном решењу за зграде.
 • Текстуална документација идејног решења садржи технички опис пројектованог објекта. У случају да је за потребе планиране изградње потребно уклањање постојећег објекта на локацији, технички опис идејног решења садржи и опис постојећег стања.
 • Нумеричка документација идејног решења садржи приказ површина објекта са наменама и број функционалних јединица са потребним комуналним капацитетима.
 • Графичка документација идејног решења за зграде садржи графичке прилоге у одговарајућој размери:
 • Ситуациони план са положајем објекта на локацији, приказаним габаритом, димензијама, карактеристичним висинским котама, удаљености од суседних парцела и суседних објеката (1:1000–1:200);
 • Основе, карактеристичне пресеке и изгледе објекта (1:500–1:200).

Графичка документација идејног решења за линијске инфраструктурне објекте садржи графичке прилоге у одговарајућој размери:

 • Ситуациони план и подужни профил трасе (1:25000-1:2500)
 • Генералне диспозиције већих објеката
 • Карактеристичне попречни профиле (1:100-1:25)

Уколико нису испуњени формални услови ( исправно попуњен образац захтева, уплаћена такса,  приложено прописано идејно решење) надлежни орган по службеној дужности је дужан да захтев за издавање локацијских услова одбаци закључком.

Против закључка подносилац захтева може изјавити приговор Општинском већу, преко надлежног органа, у року од три дана од дана достављања.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду.

Уколико су испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, надлежни орган по службеној дужности, без одлагања, прибавља од органа надлежног за послове државног премера и катастра копију плана, извод из катастра водова и потребне податке о  парцели.

Ако се локацијски услови не могу издати увидом у плански документ, односно сепарат, надлежни орган је дужан да у року од 5 радних дана од дана пријема захтева за њихово издавање  обавести подносиоца захтева о висини стварних трошкова за прибављање услова од ималаца јавних овлашћења, уз налог да изврши уплату тих трошкова пре преузимања локацијских услова и  проследи имаоцима јавних овлашћења, чије услове за пројектовање и прикључење треба да прибави у зависности од класе и намене објекта, захтев за издавање тих услова и електронску копију документације.

Ако је подносилац захтева, у захтеву за издавање локацијских услова, изјавио да жели претходно да се изјасни да ли прихвата трошкове издавања услова за пројектовање и прикључење, о којима се обавештава, надлежни орган ће по слању тог обавештења застати са поступком и исти наставити по изјашњењу подносиоца да прихвата износ трошкова издавања локацијских услова.

Ако се подносилац захтева не изјасни да прихвата трошкове у остављеном року, надлежни орган обуставља поступак по захтеву.

Надлежни орган је дужан да изда локацијске услове у складу са прописом којим се уређује издавање локацијских услова, у року од 5 радних дана од дана достављања услова за пројектовање и прикључење.

На локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор надлежном општинском већу, преко надлежног органа, у року од 3 дана од дана њиховог достављања.

 

KAKO ДО ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ-ДЕТАЉНО УПУТСТВО

 

ОПШТИНСКЕ ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНАРСТВА

 

Контакт:

Сања Спасојевић, сарадник за урбанизам

014/3445-113 – локал 106,

urbanizam.ljig@gmail.com,