Израда пројекта затварања, ремедијације и рекултивације постојеће депоније комуналног отпада „Осоје“ у Белановици

ОПШТИНА ЉИГ  ОГЛАШАВА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности- Израда пројекта затварања, ремедијације и рекултивације постојеће депоније комуналног

Детаљније