Поштовани грађани,

Позивамо вас да својим предлозима узмете учешће на  Партнерском форуму у изради Плана развоја Општине Љиг за период од 2023 до 2030. године. Партнерски форум ће се одржати у on line форми од понедељка 20. марта 2023. године до уторка 28. марта 2023. године.

На основу анализе свих доступних статистичких података, достављених предлога за тематске области на које ће се наш План развоја односити направљен је предлог мера, које ће се финансирати у наредном периоду, као и циљева које желимо да постигнемо у дефинисаном периоду. Како би се упознали са предложеним циљевима и мерама и изнели своје мишљење, списак циљева и мера можете пронаћи на следећим линковима:

Позив за грађане

Визија општине Љиг

Развојни правци и мере

Привреда-SWOT анализа Позив за грађане

Инфраструктура и заштита животне средине-SWOT анализа

Друштвене делатности и јавна управа-SWOT analiza

Ваше предлоге и сугестије можете доставити путем мејла plan.razvoja@ljig.rs до уторка 28. марта 2023.године, до краја радног дана.

АРХИВА

Општина Љиг је Одлуком од 30.11.2021. године приступила изради Плана развоја за период од
2022. до 2030. године. Израда Плана развоја се спроводи у оквиру Пројекта немачко-српске
развојне сарадње „Подршка реформи јавне управе у процесу приступања Европској унији“
(PAR2EU), који спроводе Немачка организација за међународну сарадњу (GIZ), Национална
алијанса за локални економски развој (NALED) и Балкански центар за регулаторну реформу
(BCRR) у сарадњу са Републичким секретеријатом за јавне политике (РСЈП). Овај процес ће у
Општини Љиг водити Координациони тим, састављен од представника локалне самоуправе,
али ће током процеса значајну улогу имати и остали значајни учесници из наше средине,
окупљени у Партнерски форум.

ljig1
Партнерски форум је, као пример добре праксе широког укључивања заинтересованих страна у
процес планирања и добар инструмент за консултације и стварање партнерства, замишљен да
буде консултативно тело за потребе припреме и праћења спровођења дугорочних планских
докумената, као што је План развоја јединица локалних самоуправа. Ово тело пружа могућност
окупљања и укључивања представника локалне заједнице, приватног и цивилног сектора у рад
Тематских радних група. Партнерски форум, овако замишљен, има значајну улогу у
спровођењу процеса консултација током израде Плана развоја, али и касније у спровођењу.
Први састанак Партнерског форума је заказан за 21.10.2022. године у сали Општине Љиг , а
позив за учешће је упућен на више од 20 адреса. Након првог састанка Партнерског форума,
локална самоуправа ће приступити изради Плана развоја кроз рад Тематских радних група.

Одлука о приступању изради плана развоја општине Љиг за период од 2022. до 2030. године

Решење о формирању Координационог тима и радних група за израду Плана развоја за период од 2022. до 2030. године

Информације-о-изради-Плана-развоја-општине-Љиг-2023-2030

План развоја општине Љиг представља документ развојног планирања највишег реда за чију је припрему, усвајање, спровођење и праћење надлежна јединица локалне самоуправе.

План развоја општине Љиг ће садржати: увод, преглед и анализу постојећег стања, визију, приоритетне циљеве развоја, преглед и опис мера за остваривање приоритетних циљева развоја, као и начин спровођења и начин праћења спровођења плана развоја.

Циљ израде Плана развоја општине Љиг је  да обезбеди одржив друштвено-економски развој општине Љиг, кроз континуитет планског деловања, усмереног на уједначавање развоја и ангажовање локалних ресурса уз широку грађанску партиципацију и усклађивање свих релевантних чинилаца како би се унапредио квалитет живота свих грађана.

12.06.2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ O НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА

ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА ПЕРИОД 2023-2030

Нацрт Плана развоја општине Љиг за период 2023–2030. године, даје се на јавну расправу од 13. 06.2023 до 27.06.2023. године.

Позивају се грађани, удружења, стручна и остала јавност да учествују у јавној расправи о Нацрту Плана развоја општине Љиг за период 2023–2030. године.

Примедбе, предлози, сугестије грађана и осталих учесника у јавној расправи могу се доставити путем електронске поште на адресу plan.razvoja@ljig.rs  или предајом на писарници,канцеларија бр.5, у приземљу зграде Општине Љиг са напоменом на коверти: „За јавну расправу о Нацрту Плана развоја општине Љиг 2023–2030.”, најкасније до 27. 06. 2023. године до 12,00 часова, на посебном обрасцу.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак 27.06.2023. године у сали број 21/III у згради Општине Љиг , ул. Карађорђева бр.7, са почетком у 13:00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта одлуке.

По окончању јавне расправе општина Љиг ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Плана, који ће се објавити на интернет страници општине Љиг у року од 15 дана од окончања јавне расправе.

Уз овај позив, прилажу се следећи документи:

Информације-о-изради-Плана-развоја-општине-Љиг-2023-2030

Извештај о спроведеној јавној расправи

Програм јавне расправе о Нацрту Плана развоја општине Љиг за период 2023-2030

Образац за примедбе и сугестије у односу на Нацрт Плана развоја општине Љиг за период 2023-2030 године

Образац за примедбе и сугестије у односу на Нацрт Плана развоја општине Љиг за период 2023-2030 године

Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Плана развоја општине Љиг за период 2023-2030

Нацрт Плана развоја општине Љиг за период 2023-2030. године