ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ПОСЕБНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

Део Посебног бирачког списка за територију општине Љиг изложен је у
седишту Општинске управе општине Љиг, ул. Карађорђева бр. 7, канцеларија бр. 19 /2.
Увид у део Посебног бирачког списка врши се путем рачунарске опреме
уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин
уписан у посебан бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.
Захтеви за промене у делу Посебног бирачког списка грађани са
пребивалиштем на територији општине Љиг, односно боравиштем за интерно
расељена лица, могу поднети Општинској управи у времену од 07:00-15:00 часова
сваког радног дана најкасније до дана закључења бирачког списка 28.10.2022. године
до 24:00 часа.
Од проглашења изборне листе право на увид има и подносилац изборне листе
или лице које он овласти, као и право увида у службену документацију на основу које
орган надлежан за вођење посебног бирачког списка врши упис, брисање, измене,
допуне или исправке бирачког списка.
У поступку вршења увида у Посебан бирачки списак лице овлашћено за
ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и
овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом
којим се уређује заштита података о личности.
Увид у бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о
личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници
Министарства.

Обавештење за увид у ПБС