Скупштина општине у сладу са законом:

 1. доноси Статут општине и Пословник Скупштине
 2. доноси буџет и завршни рачун Општине
 3. доноси Програм развоја општине и појединих делатности
 4. доноси урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљишта
 5. доноси прописе и друге опште акте
 6. расписује општински референдум и референдум на територији општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог  одлуке о самодоприносу
 7. оснива службе, комунална јавна предузећа, установе и организације и врши надзор над њиховим радом
 8. именује и разрешава управни и надзорни одбор, поставља и разрешава директоре комуналних јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност и њихове статуте у складу са законом
 9. бира председника Скупштине и заменика председника Скупштине и на предлог председника Општине бира Општинско веће
 10. даје сагласност на именовање и разрешење заменика председника Општине
 11. поставља и разрешава секретара Скупштине
 12. поставља и разрешава начелника Општинске управе, односно начелнике управа, на предлог председника општине
 13. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини по закону припадају
 14. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта
 15. усваја акт о јавном задуживању Општине
 16. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката
 17. даје мишљење o републичком и регионалном просторном плану
 18. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу
 19. покреће поступак за заштиту права локалне самоуправе пред Уставним судом
 20. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине
 21. обавља и друге послове утврђене законом  и статутом