komunalac ljig

Јавно предузеће “Комуналац” из Љига основано је и послује ради:
1. обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса (снабдевања водом за пиће крајњих корисника,пружање услуга пречишћавања и одвођења атмосферских отпадних вода, производње и дистрибуције топлотне енергије, изношења и депоновања отпада, уређења и одржавања гробаља, као и уређења и одржавања паркова и јавних површина) и уредног задовољавања потреба корисника производа и услуга,
2. развоја и унапређења обављања делатности од општег интереса,
3. стицања добити,
4. остваривања другог законом утврђеног интереса.

Сајт ЈКП “Комуналац”