Министарство за бригу о породици и демографију оценило је да је, у циљу обезбеђивања благовременог, целовитом, једнаког и законитог поступања општинских – градских управа у примени и спровођењу Одлуке Уставног суда бр. IVз-60/2021, а у складу са Законом о државној управи, неопходно донети посебну Инструкцију којом се уређују обавезе општинских – градских управа у поступку остваривања права на права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета.

Имајући у виду решење Уставног суда о покретању поступка за утврђивање неуставности наведене одредбе закона број: ИВз-60/2021 од 5. јуна 2023. године из чијег образложења се може утврдити да је датум поднете иницијативе за покретање поступка 19. април 2021. године, корисници права којима је решење достављено почев од 19. априла 2019. године могу поднети, уколико сматрају да им је право потврђено, захтев за измену појединачног акта (решења) које је коначно и правоснажно.

Рок за подношење наведеног захтева је шест месеци од дана објављивања одлуке Уставног суда.

Како је одлука објављена 14. фебруара 2024. године, рок за подношење захтева за измену појединачног акта (решења) истиче 14. августа 2024. године.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.