Информатор о раду општине Љиг је објављен на основу чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Сл. гласник РС“, бр. 68/10).

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја

Информатор о раду општине Љиг 15.08.2022.

 

 

 

 

 

 

 

Informator o radu opstine Ljig 22.02.2018.

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНЕ ЉИГ – 30.11.2017.