Закључак Штаба за ванредне ситуације

На основу чланова 43. и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 87/18), Одлуке Председника Републике, Председника Народне Скупштине и Председника Владе о проглашењу ванредног стања („Службени гласник Републике Србије“ бр. 29/20) и Одлуке о посебним мерама пружања услуга  у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење ( „Службени гласник Републике Србије“ бр. 39/20 и 63/20), Штаб за ванредне ситуације општине Љиг, на седници одржаној дана 03.05.2020.године, доноси:

 

З А К Љ У Ч А К

 

I

Почев од 4. маја 2020. године,правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића ту делатност, односно пружање услуга могу да обављају,  односно да послуживање корисника врше и непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном – уз примену превентивних мера прописаних овом одлуком и утврђених актом послодавца, сходно Одлуци о посебним мерама пружања услуга  у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење („Службени гласник Републике Србије“ бр. 39/20 и 63/20).

 

II

Правна лица из става I овог Закључка ,дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (организовање процеса рада који обезбеђује одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица од стране запослених – за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере, ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних средставатј. маски и рукавица и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору), и да у том смислу допуне посебан план примене мера, а све у складу са Одлуком о посебним мерама пружања услуга  у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење ( „Службени гласник Републике Србије“ бр. 39/20 и 63/20), као и другим актима Владе Републике Србије и Кризног штаба за сузбијање заразне болестиCOVID-19.

III

 Примена мера траје док траје ванредно стање проглашено у Републици Србији, односно док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

IV

Закључак ступа на снагу дана 04.05.2020.године и биће објављен на званичној интернет презентацији Општине Љиг и достављен Полицијској станици Љиг и Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине Љиг.

 

                                                                                                  KОМАНДАНТ

                                                                                                 ШВС ОПШТИНЕ ЉИГ

                                                                                                  Драган Лазаревић

Оставите одговор