Законом о локалној самоуправи прописано је образовање Општинске  управе од стране Скупштине општине, у циљу обављања следећих послова:

  1. припреме нацрта прописа и других аката које доноси Скупштина општине и председник Општине
  2. извршавања одлуке о других акта Скупштине општине и председника Општине
  3. решавања у Управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација из изворног делокруга Општине,
  4. обављања послова управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине
  5. извршавања закона и других прописа чије је извршавање поверено Општини
  6. обављања стручних и других послова које утврди Скупштине општине и председник Општине
  7. доставља извештај о свом раду на извршењу послова Општине из изворног делокруга и поверених послова, Председнику општине, Општинском већу и Скупштини општине најмање једном годишње.

Начелник Општинске управе општине Љиг је Милан Јанићијевић, дипломирани правник из Љига

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

  Општинску управу општине Љиг чине следеће Основне организационе јединице:

  1. ОДЕЉЕЊА

– Одељење за општу управу

– Одељење за финансије

– Одељење за инспекцијске послове

 

  1. ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА

– Помоћник Председника општине за комуналне делатности

– Помоћник председника општине за развој месних заједница

 

 

Радом Одељења руководе начелници.