Услуге које Општина, као локална самоуправа, пружа заинтересованим лицима, прописане су Уставом, законом, Статутом општине Љиг и скупштинским одлукама и произилазе из надлежности општине и њених органа, а поменуте су у насловима ОРГАНИ ОПШТИНЕ и ПОСЛОВИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА.

Општина Љиг је своју унутрашњу организацију прилагодила делокругу свога рада а све у циљу ефикасног, стручног и рационалног  обављања послова из своје надлежности, ради остваривања права и дужности грађана и задовољавања њихових потреба.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И УЛАГАЊЕ ЖАЛБИ

 Заинтересована лица своје захтеве упућене органима општине и Општинској управи подносе на писарници Општине. О њиховим захтевима одлучују надлежни органи и службе  доношењем одговарајућих аката, било општих или појединачних, издавањем уверења, давањем бесплатних информација, а све у оквиру своје надлежности предвиђене законом, статутом и скупштинским одлукама.

Законом о локалној самоуправи прописано је да Општина, као локална самоуправа, обавља послове из изворног делокруга, а поред тих послова Општини се законом може поверити обављање одређених послова из оквира права и дужности Републике. У складу са тим одредбама регулисано је и питање улагања жалби на акта органа и служби општине, тако да по жалбама на акта донета из оквира изворног делокруга Општине решава Општинско веће општине Љиг. О жалбама на акта донета из оквира послова који су Општини поверени одлучују надлежна министарства.

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ ОПШТИНА ПОСЕДУЈЕ И НАЧИН И МЕСТО ЊИХОВОГ ЧУВАЊА

Општина поседује информације које су везане за обављање послова из њене надлежности.

Највише документације која настаје у раду органа Општине је у папирној форми и исти се по завршеном поступку, као писани архивирани документи, чувају у архиви Општинске управе. Поједини акти се чувају и у електронској форми. Свршени (архивирани) предмети, евиденција о предметима и остали регистратурски материјал повремено се предају Историјском архиву у Ваљеву.

Општина издаје и „Службени гласник општине Љиг”, у којем се објављују поједина општа и појединачна акта, које доносе органи Општине. Исти се чувају у Служби за скупштинске послове.

Оригинали аката, записници и други материјали са седница Скупштине општине и Општинског већа, чувају се у  Служби за скупштинске послове и архиви Општине.

Евидентирање, чување, класификовање и архивирање носача информација се врши у складу са одредбама Закона о културним добрима („Сл. Гл. РС”, бр. 71/94, 52/11, 99/11), Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. Гл. РС”, бр. 80/92), Уредбе о категоријама регистратурског материјала и роковима чувања („Сл. Гл. РС”, бр. 44/93), Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. Гл. РС”, бр. 10/93, 14/93).

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 Информација од јавног значаја је информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Подношење захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја регулисан је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Тражилац информације може бити сваки грађанин и правно лице.

Тражилац права на информацију има право на слободан приступ информацијама од јавног значаја које настају у раду или у вези са радом органа општине Љиг (Скупштине општине, председника Општине, Општинског већа и Општинске управе), а у циљу остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја тражилац информације може поднети:

  • у писаној форми, на адресу: Општина Љиг, лицу овлашћеном за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, 14240Љиг, Ул. Карађорђева бр.7 или лично предати захтев на писарници Општинске управе, у приземљу зграде Општине,
  • усмено, у записник, лицу овлашћеном за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, у времену од 7,00 до 15,00 сати,
  • електронском поштом – e-mail: soljig@ptt.rs

Захтев за информацију од јавног значаја мора садржати:

  • назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца информације, што прецизнији опис информације која се тражи.

Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев.

Тражилац од органа власти може да захтева:

  • обавештење да ли поседује тражену информацију,
  • да му омогући увид у документ који садржи тражену информацију,
  • да му изда копију тог документа,
  • да му достави копију документа поштом или на други начин.

Најчешће тражене информације из делокруга рада Општине Љиг су  о законитом и наменском коришћењу средстава буџета општине, јавним набавкама, уговорима закљученим по спроведеном поступку ЈН, коришћењу службених возила, зарадама и дневницама функционера, броју запослених, стручној спреми и  зарадама запослених у Општинској управи.

Лице овлашћено за давање информација од јавног значаја у општини Љиг је Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине Љиг, ул. Карађорђева бр. 7, тел. 014/3445024.

У 2015. години поднето је 20 захтева за информације од јавног уначаја (12 од стране грађана, 1 од стране медија, 6 од стране невладиних организација и 1 од стране органа власти) од чега је 19 усвојено а један захтев је одбијен. Уложена је 1 жалба од стране грађана, обустаљен поступак по жалби.

Лице задужено за остваривање права и заштиту података о  личности је Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине Љиг.

У 2015. години није било поднетих захтева .

Такође није било ни промена броја збирки података о личности које се воде у Општинској управи Општине Љиг.