9-02082019

     ГОДИНА XII                           БРОЈ 9                       02.АВГУСТ             2019. ГОДИНЕ

                        

АКТА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

1.

Нa основу члана 43. Закона о буџетском систему („ Службени гласник РС“, БР.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон и 103/2015 и 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члан 32. Закона о локалној самоуправи(„ Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др. закон, 101/2016- др. закон, 47/2018) и члана 40. Статута општине Љиг, Скупштина општине Љиг, је на седници од 02.08.2019.године донела

ОДЛУКУ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О

                 БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2019.ГОДИНУ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-26/19-1

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

Горан Миловановић, с.р.

ОДЛУКУ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2019. ГОДИНУ

МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ

ОВДЕ

     02.август   2019. године       *       Службени гласник Општине Љиг       *      БРОЈ    9

2.

На основу члана 32. став 1. тачка 1, члана 41. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 – други закон, 101/16 – други закон и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 1. Статута општине Љиг („Службени гласник Oпштине Љиг”, број 4/2019),

           Скупштина општине Љиг, на седници одржаној дана 02.08.2019.године, донела је

П О С Л О В Н И К

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ

 

 1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

 

 1. Предмет уређивања

Члан 1.

           Пословником Скупштине општине Љиг (у даљем тексту: Пословник) уређује се конституисање, организација и рад Скупштине општине Љиг (у даљем тексту: Скупштина), начин остваривања права и дужности одборника, јавност рада, као и друга питања везана за рад Скупштине и њених радних тела.

Члан 2.

           Скупштина је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом општине (у даљем тексту: Статут).

           Скупштину чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом.

Члан 3.

           Скупштину представља и заступа председник Скупштине.

 1. Језик, писмо и родна неутралност израза

 

Члан 4.

           У Скупштини је у службеној употреби српски језик и ћириличко писмо, у складу са Уставом, законом и Статутом.

 

 

Члан 5.

 

           Сви појмови у овом Пословнику употребљени у граматичком мушком роду подразумевају мушки и женски природни род.

           Именице које означавају службене позиције, положаје и функције у Општини Љиг (у даљем тексту: Општина), користе се у облику који изражава пол лица које је њихов носилац.

 1. Печат Скупштине

Члан 6.

 

           Печат Скупштине је округлог облика, пречника 32 мм, са грбом Републике Србије у средини.

           Текст печата на српском језику, ћириличким писмом, исписан је у концентричним круговима око грба Републике Србије.

           У првом, спољашњем кругу, исписан је назив “Република Србија“.

           У следећем, унутрашњем кругу, исписан је текст: “Скупштина општине Љиг“.

           У дну печата исписано је седиште – Љиг.

II КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ

 

 1. Сазивање конститутивне седнице

Члан 7.

           Конститутивну седницу новог сазива Скупштине, после спроведених избора за одборнике Скупштине, сазива председник Скупштине из претходног сазива, у року од 15 дана од дана објављивања коначних резултата избора.

           Ако је председник Скупштине из претходног сазива одсутан, спречен или не жели да сазове конститутивну седницу у року из става 1. овог члана, то може учинити најстарији одборник из новог сазива који то прихвати, који је овлашћен да сазове конститутивну седницу у року од 15 дана од истека рока из става 1. овог члана.

           Уз позив за конститутивну седницу организациона јединица Општинске управе надлежна за скупштинске послове сваком кандидату за одборника обавезно доставља Статут, Пословник, Извештај Изборне комисије општине (у даљем тексту: Изборна комисија) о спроведеним изборима.

 1. Председавање конститутивном седницом

Члан 8.

           Конститутивном седницом, до избора председника Скупштине, председава најстарији кандидат за одборника који је присутан на седници и који се прихвата те дужности (у даљем тексту: председавајући), а у раду му помажу секретар Скупштине из претходног сазива и најмлађи кандидат за одборника који је присутан на седници и који се прихвати те дужности.

Председавајући не може одложити, односно прекинути рад Конститутивне седнице скупштине општине, изузев давања кратке паузе, осим у случају да на Конститутивној седници не постоји кворум, или ако се о прекиду изјасни већина од укупног броја одборника.

            Уколико председавајући из било којих разлога самовољно прекине Конститутивну седницу, противно вољи већине одборника, Конститутивна седница се може наставити одлуком већине одборника. Одборници, у том случају, већином од укупног броја свих одборника бирају и новог председавајућег који ће водити Конститутивну седницу до избора председника Скупштине општине.

Конститутивна седница ће се одржати и у случају одсутности секретара Скупштине из претходног сазива.

           Пре почетка седнице, службеник Општинске управе надлежан за скупштинске послове утврђује укупан број присутних и обавештава председавајућег да ли је присутан потребан број кандидата за одборнике за рад и одлучивање.

           Конститутивна седница ће се одржати уколико је број присутних кандидата за одборнике већи од половине укупног броја одборника у Скупштини.

           Одредбе овог Пословника које се односе на овлашћења председника Скупштине, сходно се примењују и на овлашћења председавајућег конститутивне седнице.

 1. Дневни ред седнице

Члан 9.

          На конститутивној седници Скупштине врши се потврђивање мандата одборника, избор председника и постављење секретара Скупштине.

           Осим обавезних тачака дневног реда из става 1. овог члана Пословника, конститутивна седница Скупштине може имати следеће тачке дневног реда:

 • избор заменика председника Скупштине;
 • избор извршних органа општине;
 • избор чланова Комисије за кадровска и административна питања и радне односе и Мандатно-имунитетске комисије

на начин и у поступку предвиђеном Законом, Статутом и овим Пословником.

           Скупштина се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављењем секретара Скупштине.

 1. Потврђивање мандата одборника

Члан 10.

           Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје 4 године, односно до престанка мандата одборника тог сазива Скупштине.

           О потврђивању мандата одборника одлучује Скупштина на конститутивној седници.

           Потврђивање мандата одборника врши се на основу уверења о избору за одборника и извештаја Изборне комисије о спроведеним изборима за одборнике.

            Потврђивањем мандата новоизабраних одборника престају функције председника и заменика председника Скупштине из претходног сазива.

 1. Верификациони одбор

Члан 11.

           На почетку конститутивне седнице, на предлог председавајућег, Скупштина већином гласова присутних кандидата за одборнике именује Верификациони одбор од 3 члана.

           Верификационим одбором председава његов најстарији члан.

           Верификациони одбор ради на седници којој присуствују сви чланови одбора и одлучује већином гласова чланова одбора.

           Када Скупштина потврди мандате одборника, Верификациони одбор престаје са радом.

Члан 12.

           По именовању Верификационог одбора, председавајући одређује паузу у раду Скупштине најдуже до 15 минута, како би се састао Верификациони одбор.

           На основу извештаја Изборне комисије, Верификациони одбор утврђује да ли су подаци из уверења о избору сваког кандидата за одборника истоветни са подацима из извештаја Изборне комисије, као и да ли је уверење издато од Изборне комисије, као надлежног органа, те о томе подноси писани извештај Скупштини који садржи предлог да ли треба потврдити мандате одборника.

           Извештај и предлог из става 2. овог члана Верификациони одбор доноси већином гласова.

Члан 13.

           Извештај Верификационог одбора садржи предлог:

 • за потврђивање мандата одборника;
 • да се не потврде мандати појединих кандидата за одборника, са образложењем (у случају смрти кандидата за одборника или наступања другог разлога за недодељивање мандата новом одборнику);
 • да се одложи потврђивање мандата појединих кандидата за одборника (у случају неслагања, односно неистоветности података из уверења о избору и извештаја Изборне комисије или издавања уверења о избору од стране неовлашћеног органа).

Члан 14.

           Председавајући Верификационог одбора подноси Скупштини извештај.

О извештају Верификационог одбора Скупштина расправља у целини.

           После завршене расправе, уколико Верификациони одбор не оспори ни један мандат, о његовом извештају Скупштина одлучује у целини, јавним гласањем.

           Ако Верификациони одбор у свом извештају, односно поједини кандидат за одборника на самој седници, предложи да се потврђивање мандата поједином кандидату за одборника одложи или да му се мандат не потврди, Скупштина о томе посебно гласа.

Члан 15.

           О потврђивању мандата одборника, на основу извештаја Верификационог одбора, Скупштина одлучује јавним гласањем.

           У гласању могу учествовати кандидати за одборнике којима су мандати додељени у складу са Законом о локалним изборима и који имају уверење Изборне комисије да су изабрани.

Члан 16.

           Скупштина може да ради и одлучује када су потврђени мандати више од 1/2 одборника.

           Скупштина може одложити верификацију мандата појединог кандидата за одборника и затражити од Изборне комисије да изврши проверу ваљаности уверења о избору за одборника и о томе обавести Скупштину најкасније у року од 8 дана.

           По извршеној провери из става 2. овог члана, кандидату за одборника коме је верификација мандата одложена, мандат се потврђује или се мандат додељује другом кандидату за одборника са листе, у складу са законом.

Члан 17.

           Даном потврђивања мандата новоизабраних одборника престаје мандат одборника Скупштине из претходног сазива.

 1. Потврђивање мандата одборника после конституисања Скупштине

Члан 18.

 

           Када Скупштина после конституисања одлучује о потврђивању мандата нових кандидата за одборника, у гласању поред одборника могу учествовати и кандидати за одборнике којима су мандати додељени у складу са законом и који имају уверење Изборне комисије да су изабрани.

             Послове Верификационог одбора, после конституисања Скупштине, врши Мандатно-имунитетна комисија.

 1. Заклетва

Члан 19.

           После доношења одлуке о потврђивању мандата, новоизабрани одборници полажу заклетву, гласно изговарајући текст заклетве који чита председавајући, која гласи: „Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине Љиг придржавати Устава Републике Србије, закона и Статута општине и да ћу часно и одговорно вршити дужност одборника у интересу грађана општине Љиг“.

 

          По обављеној заклетви, одборници потписују текст заклетве који се прилаже изборном материјалу.

           Одборници који нису присуствовали конститутивној седници, или им је мандат био оспорен па касније потврђен, заклетву дају појединачно на првој наредној седници којој присуствују, после потврђивања њихових мандата.

III ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ

 1. Избор председника Скупштине

Члан 20.

           Председник Скупштине бира се на конститутивној седници из реда одборника, на предлог најмање 1/3 одборника, на мандатни период од 4 године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине.

Члан 21.

           Предлог кандидата за председника Скупштине подноси се председавајућем у писаном облику, након потврђивања мандата одборника.

            Ради припреме предлога из става 1. овог члана, председавајући може, на предлог сваког одборника коме је мандат потврђен, да одреди паузу у трајању до 30 минута.

           Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.

            Предлог из става 1. овог члана садржи: име и презиме кандидата, податак о страначкој припадности кандидата, краћу биографију, образложење, потписе предлагача, име и презиме известиоца у име предлагача и сагласност кандидата у писаном облику.

          Представник предлагача има право да у име предлагача усмено образложи предлог.

           Предложени кандидат за председника Скупштине има право да се представи у виду краћег обраћања Скупштини.

           О предлогу кандидата за председника Скупштине отвара се расправа.

           После расправе, председавајући утврђује листу кандидата за председника Скупштине по азбучном реду презимена, а испред имена сваког кандидата ставља се редни број.

 1. Спровођење гласања

Члан 22.

 

           По утврђивању листе кандидата из члана 21. овог Пословника, образује се Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања од 3 члана и чине је председавајући и два најмлађа одборника – који су присутни на седници и који се прихвате те дужности (у даљем тексту: Комисија).

           Комисији у раду помаже секретар Скупштине претходног сазива.

           Чланове Комисије бира Скупштина јавним гласањем, већином гласова присутних одборника.

           Председника Комисије бирају међусобно чланови Комисије.

Члан 23.

 

           Кад се утврди листа кандидата за председника Скупштине, приступа се гласању.

           Избор председника Скупштине врши се тајним гласањем у просторији где се одржава конститутивна седница.

Члан 24.

 

           Одборник може гласати само за једног кандидата за председника Скупштине.

Члан 25.

 

           Гласање се врши гласачким листићима.

           Сви гласачки листићи су исте величине, облика и боје и оверени су печатом Скупштине.

            Текст гласачког листића исписује се на српском језику, ћириличким писмом.

           Број штампаних гласачких листића једнак је броју одборника.

           Гласачки листић садржи: ознаку да се гласа за избор председника Скупштине, колико се кандидата бира, редни број који се ставља испред имена кандидата, презиме и име кандидата према редоследу утврђеном на листи кандидата и његова страначка припадност, као и начин гласања.

           Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата за кога одборник гласа, а гласа се за једног од кандидата између кандидата чија су имена наведена на гласачком листићу.

           У случају да је предложен само један кандидат за председника Скупштине, на гласачком листићу, испод његовог имена, стоји реч “за“ на левој, а реч “против“ на десној страни. Гласање се врши заокруживањем речи “за“ или “против“.

 1. Ток гласања

Члан 26.

 

           Председник Комисије објављује почетак гласања, прозива одборнике према списку изабраних одборника, уручује им гласачки листић и заокружује редни број испред имена и презимена одборника, као доказ да је одборнику уручен гласачки листић.

            За гласање се обезбеђује гласачка кутија каква је прописана за избор одборника, као и одговарајући параван, како би се обезбедила сигурност и тајност гласања. Гласа се иза паравана за гласање. Гласачка кутија мора бити од провидног материјала, празна и пре почетка гласања запечаћена.

           Кад одборник попуни гласачки листић, пресавија га тако да се не види за кога је гласао, прилази месту где се налази гласачка кутија и лично убацује у њу гласачки листић.

Члан 27.

 

           Гласање се закључује онда када гласа и последњи одборник који жели да гласа.

           Када је гласање завршено, председник Комисије констатује да је свим присутним одборницима омогућено да гласају и закључује поступак гласања.

           Комисија утврђује резултат гласања у истој просторији у којој је гласање и обављено и о томе сачињава записник.

 1. Утврђивање резултата гласања

Члан 28.

 

           Утврђивање резултата гласања спроводи се на седници следећим редом:

 1. утврђује се број припремљених гласачких листића;
 2. утврђује се број одборника који присуствују седници;
 3. утврђује се број одборника који су гласали;
 4. утврђује се број неупотребљених, а неуручених гласачких листића, који се печате у посебан коверат;
 5. отвара се гласачка кутија и ако се утврди да је број гласачких листића у кутији већи од броја одборника који су гласали, поступак се поништава и спроводи се понављање гласања, а употребљени гласачки листићи се печате у посебан коверат;
 6. ако се утврди да у гласачкој кутији има једнак или мањи број гласачких листића од броја одборника који су гласали, наставља се поступак тако што се неважећи гласачки листићи одвајају и печате у посебан коверат;
 7. утврђује се број гласова који је добио сваки од предложених кандидата.

         Утврђивање резултата гласања обухвата и констатацију који кандидат је изабран, односно да ни један кандидат није изабран прописаном већином.

Члан 29.

           Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, гласачки листић који је попуњен тако да се не може утврдити за који је предлог одборник гласао, односно да ли је одборник гласао “за“ или “против“ предлога, гласачки листић на коме је заокружен већи број кандидата од броја који се бира, као и гласачки листић на коме је заокружен нови кандидат који је дописан.

Члан 30.

 

           О утврђивању резултата гласања Комисија саставља записник који потписују сви чланови Комисије.

           У записник се обавезно уноси датум и време гласања.

           Председник Комисије је дужан да прочита записник из става 1. овог члана и објави који кандидат је изабран, односно да ниједан кандидат није изабран прописаном већином.

Члан 31.

 

         За председника Скупштине изабран је одборник који је добио већину гласова од укупног броја одборника.

Члан 32.

 

           Ако у првом кругу гласања ни један од предложених кандидата не добије потребну већину, у другом кругу гласаће се о два кандидата која су у претходном кругу имала највећи број гласова.

           У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја одборника.

           Ако ни у другом кругу ни један од предложених кандидата не добије потребну већину гласова, поступак кандидовања и избора се понавља, с тим што се више не могу предложити кандидати који у претходном гласању нису добили потребан број гласова.

           Ако је у првом кругу гласања за Председника Скупштине предложен један кандидат и он не добије потребну већину гласова, понавља се поступак избора, с тим што се не може предложити кандидат који у првом гласању није добио потребан број гласова.

Члан 33.

           Председник Скупштине ступа на дужност по објављивању резултата и преузима даље вођење седнице.

           Ако изабрани председник Скупштине није присутан на седници, председавајући одборник наставља са председавањем до избора заменика председника Скупштине.

 1. Избор заменика председника Скупштине

Члан 34.

 

           Предлагање и избор заменика председника Скупштине спроводи се по истом поступку који је овим Пословником утврђен за избор председника Скупштине.

 1. Постављење секретара и заменика секретара Скупштине

Члан 35.

 

           Скупштина поставља секретара Скупштине на конститутивној седници Скупштине, а за секретара Скупштине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

           Кандидата за секретара Скупштине предлаже председник Скупштине.

           Предлог кандидата за секретара Скупштине подноси се Скупштини усмено или у писаном облику.

           Предлог из става 1. овог члана садржи: име и презиме кандидата, краћу биографију, образложење и сагласност кандидата дату у писаном облику.

Члан 36.

 

           Секретар Скупштине поставља се јавним гласањем, на четири године и може бити поново постављен.

           За секретара Скупштине постављен је кандидат за кога гласа већина од присутног броја одборника.

Постављењем секретара Скупштине престаје функција секретара Скупштине из претходног сазива.

Члан 37.

 

           Уколико предложени кандидат не добије потребну већину гласова, председник Скупштине предложиће другог кандидата за секретара Скупштине.

           До постављења секретара Скупштине послове из његове надлежности обављаће секретар из претходног сазива Скупштине.

Члан 38.

 

           Заменик секретара Скупштине поставља се на исти начин и под истим условима као и секретар Скупштине.

IV ИЗБОР И РАЗРЕШЕЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

 1. Избор извршних органа

Члан 39.

 

           Извршне органе Скупштина, по правилу, бира на конститутивној или првој наредној седници, а најкасније у року од месец дана од дана конституисања.

           Председника општине и заменика председника општине бира Скупштина, из реда одборника, на време од 4 године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине.

           Чланове Општинског већа бира Скупштина, на време од 4 године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине.

Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници.

Члан 40.

 

           Председник Скупштине предлаже кандидата за председника општине.

           Предлог кандидата за председника општине подноси се Скупштини у писаном облику.

           Предлог из става 2. овог члана садржи име и презиме кандидата, личну и радну биографију, образложење и сагласност кандидата у писаном облику.

Члан 41.

 

           Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника општине из реда одборника, кога бира Скупштина на исти начин као председника општине.

           Кандидат за председника општине предлаже и кандидате за чланове Општинског већа.

           Предлог из ст. 1. и 2. овог члана садржи име и презиме кандидата, назначење функције за коју се кандидат предлаже, личну и радну биографију, образложење и сагласност кандидата у писаном облику.

           О кандидатима за председника општине, заменика председника општине и чланове Општинског већа води се обједињена расправа.

Члан 42.

           Скупштина истовремено и обједињено одлучује о избору председника општине, заменика председника општине и чланова Општинског већа.

Члан 43.

           Скупштина бира извршне органе општине непосредном применом поступка који је утврђен законом, Статутом и овим Пословником за избор председника и заменика председника Скупштине.

Члан 44.

 

           Председнику општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини.

           Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у Општини.

           Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.

           Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини.

 1. Разрешење и оставка извршних органа

Члан 45.

 

           Председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложени предлог најмање 1/3 одборника, на исти начин на који је изабран.

           О предлогу за разрешење председника општине мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине, уз примену минималног рока за сазивање седнице, у складу са законом.

           Ако Скупштина не разреши председника општине, одборници који су поднели предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење председника општине, пре истека рока од 6 месеци од одбијања претходног предлога.

Разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и Општинског већа.

Члан 46.

          Заменик председника општине, односно члан Општинског већа, могу бити разрешени пре истека времена на које су бирани, на предлог председника општине или најмање 1/3 одборника, на исти начин на који су изабрани.

           Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника општине или члана Општинског већа, председник општине је дужан да Скупштини поднесе предлог за избор новог заменика председника општине или члана Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору, у складу са одредбама овог Пословника о њиховом избору.

У случају да Скупштина општине разреши заменика председника Општине или члана Општинског већа на предлог једне трећине одборника, председник општине је дужан да на првој наредној седници Скупштине општине поднесе предлог за избор новог заменика председника Општине, односно члана Општинског већа.

Члан 47.

 

           О поднетој оставци председника општине, заменика председника општине или члана Општинског већа се не отвара расправа, већ се престанак функције због поднете оставке само констатује, без гласања, тако што то чини председник Скупштине у име Скупштине.

           Председник општине, заменик председника општине или члан Општинског већа који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог председника општине, заменика председника општине или члана Општинског већа.

           Престанком мандата Скупштине престаје мандат извршних органа Општине, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност новог председника општине и Општинског већа, односно председника и чланова привременог органа, ако је Скупштини мандат престао због распуштања Скупштине.

 

 

 

 

 

V ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ

 

 1. Председник Скупштине

Члан 48.

 

           Председник Скупштине организује рад Скупштине, сазива седнице, предлаже дневни ред, председава седницама, стара се о примени Пословника и остваривању јавности рада Скупштине, потписује акта која доноси Скупштина, представља Скупштину, остварује сарадњу са председником општине и Општинским већем, стара се о благовременом и усклађеном раду радних тела Скупштине и врши друге послове утврђене законом и Статутом.

           Председник скупштине може бити на сталном раду у општини.

Члан 49.

 

          Председнику Скупштине престаје функција пре истека времена на које је изабран, уколико поднесе оставку, буде разрешен или му престане мандат одборника, на начин утврђен законом.

           Ако је оставка поднета на седници Скупштине усмено или у писаној форми, Скупштина на истој седници, без отварања расправе и без гласања, констатује да је председнику Скупштине престала функција.

           Ако је оставка поднета између две седнице Скупштине у писаној форми, о оставци председника Скупштине обавештавају се одборници Скупштине на почетку прве наредне седнице Скупштина, без отварања расправе и без гласања.

           Председник Скупштине може бити разрешен и пре истека времена на које је изабран, на исти начин на који се бира.

           Скупштина је обавезна да се о предлогу за разрешење председника Скупштине изјасни на првој наредној седници од дана подношења захтева за разрешење.

Предлог за разрешење Председника Скупштине може поднети најмање једна трећина одборника Скупштине.

Предлог се подноси у писаној форми и мора бити образложен.

Разрешење се врши по начину и по поступку предвиђеном за избор Председника Скупштине.

Члан 50.

 

           У случају престанка функције председника Скупштине пре истека времена на које је изабран, Скупштина ће на истој, а најкасније на наредној седници, започети поступак избора председника Скупштине, у складу са одредбама Пословника.

           У случају из става 1. овог члана, дужност председника Скупштине, до избора новог, врши заменик председника Скупштине.

Члан 51.

 

           У случају престанка мандата одборника, председнику Скупштине престаје функција председника даном одржавања седнице на којој је утврђено да му је мандат престао.

 1. Заменик председника Скупштине

 

Члан 52.

 

           Председник Скупштине има заменика који помаже председнику у обављању послова из његове надлежности и замењује га у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност.

Члан 53.

 

           Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед избора на ту функцију, заменик председника Скупштине може бити на сталном раду у Општини.

           Заменик председника Скупштине може поднети оставку или бити разрешен са функције по поступку предвиђеном овим Пословником за подношење оставке, односно разрешење председника Скупштине.

 1. Секретар Скупштине

Члан 54.

 

           Секретар Скупштине стара се о обављању стручних и других послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

           Секретар Скупштине присуствује седницама Скупштине и по потреби даје стручно мишљење у вези примене Пословника и других питања везаних за рад Скупштине.

           Секретар Скупштине одговоран је за благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава, када се они односе на делокруг и рад Скупштине.

Члан 55.

 

           Скупштина може, на предлог председника Скупштине разрешити секретара Скупштине и пре истека времена на које је постављен.

           Секретар Скупштине може поднети оставку. У случају подношења оставке, секретару Скупштине престаје функција даном одржавања седнице на којој је поднео оставку, односно на првој наредној седници Скупштине, ако је оставку поднео у периоду између две седнице. О поднетој оставци не отвара се расправа, нити се одлучује, већ се престанак функције секретара по овом основу само констатује.

 1. Заменик секретара Скупштине

Члан 56.

 

           Секретар Скупштине може има заменика, који га замењује у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност.

           Заменик секретара Скупштине се поставља и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар Скупштине и може поднети оставку.

VI ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ

 

 1. Образовање одборничке групе

Члан 57.

 

           Одборници Скупштине имају право да образују одборничке групе.

           Одборничку групу чине одборници једне политичке странке, коалиције политичких странака или групе грађана која има најмање 3 (три) одборника у Скупштини.

           Одборничку групу од најмање 3 (три) одборника могу удруживањем да образују и одборници политичких странака, коалиције политичких странака или групе грађана које имају мање од 3 (три) одборника.

           Одборници који припадају политичкој странци или коалицији политичких странака које су у изборима учествовале као странке или коалиције националних мањина могу да формирају одборничку групу са најмање 3(три) одборника.

           О образовању одборничке групе обавештава се председник Скупштине, коме се подноси списак са потписима чланова одборничке групе. На списку се посебно назначава шеф одборничке групе и његов заменик.

           Одборник може бити члан само једне одборничке групе.

Члан 58.

 

           Одборничка група учествује у раду Скупштине на начин утврђен овим Пословником.

           Одборничка група заузима ставове о питањима која разматра Скупштина, покреће иницијативу за разматрање појединих питања, предлаже доношење општих аката Скупштине и предузима и друге активности у складу са овим Пословником.

 

 1. Шеф одборничке групе

Члан 59.

 

           Одборничку групу представља шеф одборничке групе.

           Одборничка група има заменика шефа одборничке групе који га замењује у случају одсутности или спречености.

            Ако одборничку групу представља заменик шефа, он преузима овлашћења шефа одборничке групе.

Члан 60.

 

           Шеф одборничке групе, у писаном облику, обавештава председника Скупштине о промени састава одборничке групе.

           Приликом приступања нових чланова одборничкој групи, шеф одборничке групе доставља председнику Скупштине њихове потписане изјаве о приступању.

           У случају да одборник иступа из састава одборничке групе, о томе писаним путем обавештава председника Скупштине.

           О образовању нове или о промени састава у постојећим одборничким групама, председник Скупштине обавештава одборнике на првој наредној седници.

Члан 61.

 

           Стручне и административно-техничке послове за потребе одборничких група обавља организациона јединица Општинске управе надлежна за скупштинске послове.

VII РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ

 1. Стална радна тела

Члан 62.

 

           За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, давање мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и вршење других послова у складу са Статутом и овим Пословником, образују се стална радна тела Скупштине.

            Стално радно тело прати стање у области за коју је образовано, извештава Скупштину о томе и Скупштини предлаже мере за побољшање стања у области за коју је основано.

           Чланови сталних радних тела бирају се из реда одборника и грађана, а председник из реда одборника, на мандатни период за који су изабрани и одборници Скупштине.

Члан 63.

 

           Одборник може бити члан највише три стална радна тела Скупштине.

           Чланови Општинског већа не могу бити чланови радних тела Скупштине.

           Поред одборника, чланови сталних радних тела Скупштине морају бити и грађани, стручњаци за поједине области, с тим да њихов број мора бити мањи од броја чланова који су одборници.

           Чланове сталних радних тела из реда грађана – стручњаке за поједине области, одборничким групама могу предлагати месне заједнице, јавне службе, као и удружења грађана основана у области за коју се радно тело образује.

 

Члан 64.

           О предложеној листи за избор чланова и председника сталног радног тела Скупштина одлучује у целини, јавним гласањем.

           Стално радно тело је изабрано ако је за њега гласала већина присутних одборника.

           Ако стално радно тело не буде изабрано, цео поступак се понавља са новим кандидатима.

Члан 65.

 

             Председник сталног радног тела организује рад, сазива и председава седницама сталног радног тела, формулише закључке и о томе обавештава председника и секретара Скупштине.

Члан 66.

 

           Скупштина може, и пре истека времена на који су изабрани, разрешити поједине чланове сталних радних тела и изабрати нове путем појединачног предлагања и избора.

           Предлог за разрешење члана сталног радног тела може поднети председник Скупштине, председник сталног радног тела или одборничка група на чији је предлог тај члан и изабран.

           Члан сталног радног тела разрешен је када за то гласа већина одборника који присуствују седници Скупштине.

 1. Седнице сталних радних тела

 

Члан 67.

 

             Председник сталног радног тела сазива седницу радног тела по сопственој иницијативи, а дужан је да сазове седницу на захтев најмање 1/3 чланова сталног радног тела, као и на захтев председника Скупштине. Рок за сазивање седнице је 15 дана од дана подношења захтева.

Ако то не учини председник сталног радног тела у захтеваном року, седницу сталног радног тела може сазвати председник Скупштине.

Члан 68.

 

           Радна тела Скупштине раде у седницама којима присуствује већина чланова, а одлучују већином гласова присутних чланова.

           Обавештење о датуму одржавања, дневни ред и материјал за седницу сталног радног тела достављају се члановима сталног радног тела најкасније 24 сата пре одржавања седнице.

           Изузетно од става 2. овог члана, обавештење о датуму, дневном реду и материјали за седницу могу се доставити и у краћем року, у ком случају је председник радног тела дужан да на седници радног тела образложи такав поступак.

           Изузетно од става 2. овог члана, седница радног тела може се сазвати и непосредно пре почетка или у паузи заседања Скупштине, осим у случају када је на дневном реду седнице радног тела предлог општег акта.

Члан 69.

 

           На седницу сталног радног тела позива се представник предлагача, као и обрађивач акта који се на седници разматра.

           У раду сталног радног тела по позиву могу учествовати стручни и научни радници из области која се разматра на седници сталног радног тела, без права одлучивања.

Члан 70.

         У извршавању послова из свог делокруга, радно тело Скупштине може тражити од надлежних органа и служби податке и информације од значаја за свој рад.

На предлог Секретара Скупштине, у циљу боље сарадње и координације и зависно од сродности тачака дневног реда, два или више радних тела могу одржати заједничку седницу радних тела.

Члан 71.

 

           По завршеној седници стално радно тело подноси Скупштини извештај који садржи мишљења и предлоге сталног радног тела.

Мишљења и предлоге радних тела Скупштине потписују председник и записничар.

           Стално радно тело одређује известиоца који на седници Скупштине, по потреби, образлаже извештај сталног радног тела.

Члан 72.

 

           На седници сталног радног тела води се записник, у који се обавезно уносе: дан и сат одржавања седнице радног тела, имена присутних и одсутних чланова радног тела, имена других учесника у раду седнице, дневни ред радног тела, предлози изнети на седници, ставови сталног радног тела, резултати сваког гласања, свако издвојено мишљење, као и известиоци.

 1. Јавна слушања

Члан 73.

 

Стално радно тело може организовати јавно слушање о предлозима општих аката које доноси Скупштина.

Јавно слушање из става 1. овог члана организује се ради прибављања информација, односно стручних мишљења о предлогу општег акта који је у скупштинској процедури, разјашњења појединих решења из предложеног или важећег општег акта, разјашњења питања значајних за припрему предлога општег акта или другог питања које је у надлежности сталног радног тела, као и ради праћења спровођења и примене важећег општег акта.

Члан 74.

 

Предлог за организовање јавног слушања може да поднесе сваки члан сталног радног тела.

Предлог из става 1. овог члана садржи тему јавног слушања и списак лица која би била позвана.

Одлуку о организовању јавног слушања доноси стално радно тело.

О одлуци из става 3. овог члана, председник сталног радног тела обавештава председника Скупштине.

Председник сталног радног тела на јавно слушање позива чланове сталног радног тела, одборнике и друга лица чије је присуство од значаја за тему јавног слушања.

Позив из става 5. овог члана садржи тему, време и место одржавања јавног слушања, као и обавештење о позваним учесницима.

Јавно слушање се одржава без обзира на број присутних чланова сталног радног тела.

Након јавног слушања, председник сталног радног тела доставља информацију о јавном слушању председнику Скупштине, члановима сталног радног тела и учесницима јавног слушања. Информација садржи имена учесника на јавном слушању, кратак преглед излагања, ставова и предлога изнетих на јавном слушању.

Чланови сталног радног тела и учесници јавног слушања могу да поднесу писане примедбе на информацију о јавном слушању председнику сталног радног тела, који их доставља лицима из става 8. овог члана.

Члан 75.

                  Стална радна тела Скупштине образују се као Комисије и Савети.

 1. Комисије

Члан 76.

 

           Комисије Скупштине су:

 1. Комисија за статутарна питања и нормативна акта Скупштине;
 2. Комисија за кадровска и административна питања и радне односе;
 3. Мандатно-имунитетска комисија;
 4. Комисија за представке и жалбе;
 5. Комисија за одликовања и доделу друштвених признања;
 6. Комисија за доделу стипендија;
 7. Комисија за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и других делова насељених места.
 1. 1.) Комисија за статутарна питања и нормативна акта Скупштине

Члан 77.

 

           Комисија за статутарна питања и нормативна акта Скупштине прати спровођење Статута општине, припрема и подноси Скупштини предлог измена и допуна Пословника, разматра и проучава предлоге статутарних промена и подноси Скупштини извештај са својим мишљењем и предлогом.

Комисија разматра усклађеност предлога одлука и других општих аката које усваја Скупштина са Уставом, законом, Статутом и другим прописима и даје своје предлоге и мишљења Скупштини.

Комисија утврђује пречишћене текстове одлука и других прописа Скупштине.

Комисију чине председник и четири члана.

Скупштина бира председника и три члана из реда одборника, а једног члана из реда грађана.

4.2.)           Комисија за кадровска и административна питања и радне односе

Члан 78.

 

Комисија за кадровска и административна питања и радне односе припрема предлоге за изборе, именовања и делегирање чланова органа, представника Скупштине у органе одређене прописима и законом за које није предвиђено да их неки други орган предлаже.

Комисија одлучује у првом степену о правима по основу рада лица које бира или именују Скупштина и даје предлоге и мишљење Скупштини о испуњености услова за спровођење поступка разрешавања тих лица.

Комисија одлучује о питањима накнаде трошкова, плата и награде одборницима, лицима бираним и именованим у органе Скупштине и лицима ангажованим у раду органа Скупштине.

Комисију чине председник и два члана.

Скупштина бира председника и чланове из реда одборника.

4.3.) Мандатно-имунитетска комисија

Члан 79.

Мандатно-имунитетска комисија разматра Уверење о избору одборника и извештај Општинске изборне комисије у случају додељивања мандата одборника коме је престао мандат пре истека времена на које је изабран, подноси Скупштини извештај о разлогу престанка мандата, са предлогом за потврђивање мандата новом одборнику, разматра питање примене и усклађивања имунитета одборника у случајевима предвиђеним Статутом и друга питања у вези са мандатно имунитетским правима одборника.

У поступку потврђивања мандата одборника комисија ради на начин утврђен овим Пословником за рад комисије за утврђивање сагласности уверења о избору за одборника и извештаја општинске изборне комисије о спроведеним изборима.

Комисију чине председник и два члана које Скупштина бира из реда одборника.

 

4.4.)      Комисија за представке и жалбе

Члан 80.

 

Kомисија за представке и жалбе разматра представке и жалбе које су упућене Скупштини општини и предлаже Скупштини општине и надлежним органима мере за решавање питања садржаних у њима и о томе обавештава подносиоца.

О својим запажањима поводом представки и жалби Комисија подноси извештај Скупштини најмање једном у току сваког заседања.

Комисију чине председник и четири члана.

Скупштина бира председника и два члана из реда одборника и два члана из реда грађана.

4.5.)      Комисија за одликовања и доделу друштвених признања

Члан 81.

 

Комисија за одликовања и доделу друштвених признања прима и разматра предлоге упућене од стране предузећа, установа и других организација и појединаца за одликовања и доделу друштвених признања и утврђује добитнике општинских одликовања и друштвених признања.

Комисију чине председник и шест чланова.

Председник општине је истовремено и председник Комисије за одликовања и доделу друштвених признања.

Скупштина бира председника, као и четири члана из реда одборника и два члана из реда грађана.

 

 

 

4.6.)      Комисија за доделу стипендија

                                                       Члан 82.

Комисија за доделу стипендија на основу расписаног конкурса разматра поднете захтеве за доделу ученичких и студентских стипендија.

На основу приложене документације Комисија доноси одлуку о додели ученичких и студентских стипендија.

Комисију чине председник и четири члана.

Председник општине је истовремено председник Комисије за доделу стипендија.

Скупштина бира председника, као и три члана из реда одборника и једног члана из реда грађана.

4.7.)      Комисија за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и

             других делова насељених места

Члан 83.

             Одбор за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места, утврђује предлоге назива улица, тргова, заселака и делова насељених места на територији Општине, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

Комисију чине председник и шест чланова.

5)                                                                    Савети

Члан 84.

 

     Савети Скупштине су:

 1. Савет за село и пољопривреду
 2. Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине
 3. Савет за друштвене делатности
 4. Савет за борбу против корупције.

 

5.1.)    Савет за село и пољопривреду

Члан 85.

 

Савет за село и пољопривреду даје мишљење о предлозима аката и разматра питања из области пољопривреде, прати спровођење политике развоја села, појаву биљних и сточних болести, функционисање противградне заштите и других питања из ове области.

           Савет чине председник и шест чланова.

Скупштина бира председника и три члана из реда одборника и три члана из реда грађана.

5.2.)    Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине

Члан 86.

           Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине разматра предлоге аката из области урбанизма, просторног планирања, комуналне делатности, изградње комуналне инфраструктуре и заштите животне средине, разматра предлоге програма и извештаја о пословању Јавних комуналних предузећа, чији је оснивач општина и обавља друге послове у складу са одлукама Скупштине.

           Комисију чине председник и четири члана.

Скупштина бира председника и два члана из реда одборника и два члана из реда грађана.

5.3.)    Савет за друштвене делатности

Члан 87.

        Савет за друштвене делатности разматра предлоге аката из области социјалне политике, друштвене бриге о деци, примарне здравствене заштите, образовања, културе, информисања и спорта, разматра предлоге програма и извештаја о пословању Установа и других субјеката у овој области, чији је оснивач општина и обавља друге послове у складу са одлукама Скупштине.

         Комисију чине председник и четири члана.

           Скупштина бира председника и два члана из реда одборника и два члана из реда грађана.

5.4.)    Савет за борбу против корупције

Члан 88.

           Савет за борбу против корупције врши анализу појавних облика корупције на локалном нивоу, разматра и даје Скупштини мишљење на предлог Локалног акционог плана за борбу против корупције (у даљем тексту: ЛАП), активно учествује у едукацији о антикорупцијским механизмима, начину и значају надзора над спровођењем ЛАП-а, помаже у спровођењу кампања за информисање грађана о механизмима ЛАП-а, прати и разматра стање и појаву корупције у свим областима друштвеног живота и сагледава активности у борби против корупције, предлаже Скупштини мере које треба предузети, прати њихово спровођење и даје иницијативе за доношење одговарајућих аката и мера у овој области, како би органи Општине и носиоци јавних овлашћења на локалном нивоу своја овлашћења вршили у складу са начелима владавине права, нулте толеранције на корупцију, одговорности, ефикасности и транспарентности.

Комисију чине председник и четири члана.

 1. Посебна стална радна тела

Члан 89.

 

           Поред сталних радних тела предвиђених овим Пословником, Скупштина може основати посебна стална радна тела Скупштине, у складу са законом и Статутом, и то:

 1. Савет за младе,
 2. Комисија за родну равноправност,
 3. Савет за здравље,
 4. Савет за праћење примене Етичког кодекса,
 5. Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница;
 6. Другостепена изборна комисија.

           Поред одборника, чланови посебних сталних радних тела Скупштине морају бити и грађани, стручњаци за поједине области, с тим да њихов број може бити и већи од броја чланова који су одборници.

 

6.1.)     Савет за младе

                                                     Члан 90.

 

           Савет за младе разматра питања у вези са унапређивањем положаја младих, даје мишљења на предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина у областима од значаја за младе, иницира припрему пројеката и учешће Општине у пројектима и програмима за унапређење положаја младих, подстиче сарадњу Општине и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности, даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или у целини финансирају из буџета Општине и прати њихово остваривање, иницира и учествује у изради стратегије и локалних акционих планова из области положаја младих, прати њихово остваривање, као и друге послове од интереса за младе, у циљу стварања услова за квалитетнији живот младих и њихово активно учешће у савременим токовима развоја друштва.

           Савет има председника и 4 члана, с тим што најмање 1/2 чланова Савета морају бити старости од 15 до 30 година.

           Актом о образовању Савета уређује се састав, надлежност, начин рада, права и дужности председника и чланова Савета и друга питања од значаја за рад Савета, у складу са законом.

6.2.)     Комисија за родну равноправност

Члан 91.

 

           Комисија за родну равноправност разматра предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина са становишта унапређивања родне равноправности, сагледава резултате вођења политике и извршавања аката Скупштине од стране извршних органа Општине и других органа и функционера одговорних Скупштини у погледу поштовања родне равноправности, посебно оних којима се остварује политика једнаких могућносати на нивоу Општине, разматра локалне акционе планове из области родне равноправности и примене стандарда о равномерној заступљености жена и мушкараца на местима одлучивања у јавном и политичком животу Општине.

           Комисија има председника и 4 члана, с тим да најмање 4 члана Комисије морају бити припадници мање заступљеног пола.

           Актом о образовању Комисије уређује се састав, надлежност, начин рада, права и дужности председника и чланова Комисије и друга питања од значаја за рад Комисије, у складу са законом.

 

6.3.)     Савет за здравље

Члан 92.

 

           Савет за здравље разматра питања и предлоге из области примарне здравствене заштите, као и из области развоја и унапређивања здравствених услуга у оквиру надлежности Општине и предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и мера ради спровођења друштвене бриге за здравље, обезбеђивање услова за обављање делатности здравствене установе, планирања и спровођења програма у области здравља и подизање свести о томе да је здравље врхунска вредност.

           Савет за здравље обавља и одређене задатке из области заштите права пацијената, и то:

 • разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница;
 • о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје одговарујуће препоруке;
 • разматра извештаје Заштитника права пацијената, прати остваривање права пацијената на територији Општине и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената;
 • подноси Скупштини, као и министарству надлежном за послове здравља, годишњи извештај о свом раду и о предузетим мерама за заштиту права пацијената.

Савет има председника и 4 члана.

           Актом о образовању Савета уређује се састав, надлежност, начин рада, права и дужности председника и чланова Савета и друга питања од значаја за рад Савета, у складу са законом.

6.4.)           Савет за праћење примене Етичког кодекса

Члан 93.

 

            Савет за праћење примене Етичког кодекса прати примену Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији, пружа објашњења и даје мишљења у вези са његовом садржином, прати да ли се функционери Општине придржавају одредаба Етичког кодекса, анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену Етичког кодекса, промовише његову примену преко средстава јавног информисања и даје препоруке функционерима, грађанима и медијима.

           Савет за праћење примене Етичког кодекса даје савете и смернице у вези са пријављивањем приватног интереса одборника, води евиденцију о пријавама приватног интереса, прати извршавање обавезе пријављивања приватних интереса одборника и о томе сачињава извештај.

           Савет има председника и 4 члана.

            Актом о образовању Савета уређује се састав, надлежност, начин рада, права и дужности председника и чланова Савета и друга питања од значаја за рад Савета, у складу са законом.

7.1.) Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница      

       (у даљем тексту: Kомисија)

Члан 94.

    

           Изборну комисију за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем тексту: комисија), Комисију, чине председник и 4 члана које именује Скупштина општине.

          Комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у раду Комисије без права одлучивања.

           Председник, чланови Изборне комисије и секретар, именују се на четири године, а по истеку мандата могу бити поново именовани.

       Председник, чланови Комисије и њен секретар имају заменике.

         За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Комисије именују се лица која имају стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са најмање једном годином радног искуства у струци.

       Комисија спроводи изборе за чланове Савета месне заједнице искључиво у сталном саставу.

       Чланови Комисије и њихови заменици могу бити само грађани који имају изборно право, као и пребивалиште на територији Општине.

       Изабрана лица у органима општине као и именованована лица од стране Скупштине општине не могу бити именована у Комисију.

       Задаци и овлашћења Изборне комисије, као и начин рада и одлучивања, ближе се утврђују одлуком Скупштине општине којом се уређују месне заједнице.

7.2.) Другостепена изборна комисија

 

                                                                  Члан 95.

 

         Другостепена изборна комисија је орган за спровођење избора који у другом степену одлучује о приговорима на одлуке Комисије из члана 94. овог Пословника.

         Другостепену изборну комисију чине председник и четири члана.

         Другостепена изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у раду Изборне комисије без права одлучивања.

         Другостепена изборна комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова.

         Председник, најмање један члан и секретар Другостепене изборне комисије морају да имају стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са најмање три године радног искуства у струци.

       Председник, чланови Другостепене изборне комисије и секретар, именују се на четири године и могу поново да буду именовани.

       Задаци и овлашћења Другостепене изборне комисије, као и начин рада и одлучивања, ближе се утврђују одлуком Скупштине општине којом се уређују месне заједнице.

          

 

 1. Повремена радна тела

Члан 96.

 

         Скупштина, по потреби, на предлог одборника, председника општине или Општинског већа, оснива повремена радна тела ради разматрања одређених питања, односно за обављање одређеног задатка из надлежности Скупштине, која не спадају у делокруг сталних радних тела, а њихов мандат престаје извршењем посла и подношењем извештаја Скупштини.

Члан 97.

 

         Скупштина оснива повремена радна тела актом којим се утврђују назив радног тела и област за коју се оснива, задаци радног тела, број и састав чланова радног тела, рок за извршење задатка, права и дужности председника и чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела.

         Актом о оснивању повременог радног тела уређује се и обављање стручних и административно-техничких послова за то радно тело.

         Председник и чланови повременог радног тела бирају се из реда одборника и грађана, већином гласова присутних одборника.

         Број чланова повременог радног тела који се бирају из реда грађана може бити и већи од броја чланова изабраних из реда одборника.

         На рад повремених радних тела сходно се примењују одредбе овог Пословника о раду сталних радних тела.

 1. Изборна комисија

Члан 98.

         Изборну комисију за избор одборника Скупштине општине Љиг именује Скупштина општине на мандатни период од 4 године.

Изборна комисија има стални и проширени састав.

Изборну комисију у сталном саставу чине председник и 6 чланова које именује Скупштина општине на предлог одборничких група у Скупштини сразмерно броју одборника.

         Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у раду Изборне комисије без права одлучивања.

У проширени састав Изборне комисије улази по један опуномоћени представник подносилаца изборне листе који је предложио најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника који се бира.

       Председник, чланови Изборне комисије у сталном и проширеном саставу и њен секретар, имају заменике.

       За остала питања која се тичу изборне комисије примењује се Закон о локалним изборима.

 1. Анкетни одбор

Члан 99.

 

           Скупштина може из реда одборника образовати анкетни одбор ради сагледавања стања у одређеној области и утврђивања чињеница о појединим појавама или догађајима.

           Скупштина обавезно образује анкетни одбор ако то затражи најмање 1/3 одборника.

           Одлуком о образовању анкетног одбора утврђује се састав и задатак одбора.

           Анкетни одбор не може вршити истражне и друге судске радње.

            Одбор има право да тражи од државних органа, предузећа, установа, организација и служби податке, исправе и обавештења, као и да узима изјаве од појединаца које су му потребне.

           Представници државних органа, предузећа, установа, организација и служби, као и грађани, достављају истините изјаве, податке, исправе и обавештења у раду анкетног одбора.

           После обављеног рада, анкетни одбор подноси Скупштини извештај са предлогом мера.

           Анкетни одбор престаје са радом даном одлучивања о његовом извештају на седници Скупштине.

 

VIII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

 

 

 1. Припремање и сазивање седнице

Члан 100.

 

           Скупштина ради и одлучује у седницама.

           Седнице Скупштине могу бити:

– редовне, које се одржавају по потреби, а обавезно једном у 3 месеца;

– свечана седница, која се одржава поводом прославе Дана општине – 3. децембра.

Члан 101.

 

           Седнице Скупштине одржавају се по правилу радним даном.

       Седнице Скупштине се одржавају у времену од 10,00 до 14,00 часова.

       Уколико се седница Скупштине не заврши у року из предходног става, седница ће се наставити истог дана од 15,00 до 18,00 часова.

       Ако се рад седнице Скупштине не оконча до 18,00 часова председник Скупштине ће седницу прекинути и одредити дан и час наставка седнице и о томе писмено обавестити одсутне одборнике.

       Изузетно, уколико је извесно да ће се седница Скупштине завршити у року од сат времена, Скупштина може, на предлог Председника Скупштине, одредити да седница траје до 19,00 часова.

Члан 102.

 

           О припремању седница Скупштине стара се председник Скупштине, уз помоћ секретара Скупштине, који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница.

           Пре заказивања седнице Скупштине, председник Скупштине може да сазове заједнички састанак са шефовима одборничких група ради упознавања и договора о предложеном дневном реду и раду на седници Скупштине. На састанак се могу позвати и одборници који не припадају ни једној одборничкој групи.

 1. Предлог дневног реда

Члан 103.

 

           Дневни ред седнице предлаже председник Скупштине.

           Предлози који се могу уврстити у дневни ред седнице председнику Скупштине могу поднети: Општинско веће, одборничка група, одборник, радна тела Скупштине, као и предлагачи овлашћени законом, Статутом и одлукама Скупштине.

           Уколико су предлагачи одборничка група или 1/3 одборника, а предлог не садржи име и презиме представника предлагача, сматраће се да је представник предлагача шеф одборничке групе, односно првопотписани одборник.

           Општинско веће као предлагач, за образлагање поднетог материјала на седници, може одредити више представника предлагача.

Члан 104.

 

           Материјали из члана 103. овог Пословника, који се као предлози упућују председнику Скупштине ради увршћивања у дневни ред седнице, достављају се у писаној форми, у два примерка са образложењем, или у електронском облику.

           Предлог општег акта подноси се у облику у коме га Скупштина доноси, са образложењем сачињеним у складу са одредбама члана 157. овог Пословника.

           Предлог појединачног акта подноси се у облику у коме га Скупштина доноси, са образложењем.

           Предлози који немају карактер општег, односно појединачног акта, као што су препоруке, извештаји, планови, програми и слично, подносе се Скупштини у облику у коме их Скупштина разматра, са предлогом акта у облику у коме га Скупштина прихвата, доноси, усваја или даје сагласност.

Члан 105.

 

           У предлог дневног реда седнице Скупштине могу се уврстити само они предлози аката који су припремљени у складу са Статутом и овим Пословником.

Члан 106.

           Председник Скупштине се стара да материјали који су увршћени у предлог дневног реда седнице, као и материјали који су у складу са одредбама овог Пословника упућени као предлози за измену и допуну предложеног дневног реда, изузев предлога за допуну дневног реда по хитном поступку, буду разматрани на надлежном радном телу Скупштине.

Члан 107.

 

           Седнице Скупштине сазива председник Скупштине по потреби, а најмање једанпут у 3 месеца.

           Председник Скупштине је дужан да на захтев 1/3 одборника, Општинског већа или председника општине закаже седницу Скупштине и одреди дан и час њеног одржавања најкасније у року од 7 дана од дана подношења писаног захтева, уколико су уз захтев достављени материјали сачињени у складу са одредбама овог Пословника, с тим да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

           Ако председник Скупштине не закаже седницу Скупштине у року из става 2. овог члана, седницу може заказати подносилац захтева, који предлаже дневни ред седнице, а седницом председава одборник кога одреди подносилац захтева.

Члан 108.

 

           Председник Скупштине писаним путем одређује дан и час одржавања седнице Скупштине, са предлогом дневног реда, најмање 3 дана пре дана за који се сазива седница.

 

 

Члан 109.

 

           У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице Скупштине, председник Скупштине може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од пријема захтева.

           Захтев за сазивање седнице из става 1. овог члана мора да садржи разлоге који оправдвају хитност сазивања, као и образложење последице које би наступиле њеним несазивањем.

           Минималан рок за сазивање седнице Скупштине из става 1. овог члана не односи се на сазивање седнице Скупштине у условима проглашене ванредне ситуације.

 

 

 1. Позив за седницу

 

Члан 110.

 

           Седнице Скупштине сазивају се писаним или електронским путем.

           Позив за седницу обавезно садржи: место и време одржавања седнице, предлог дневног реда, потпис председника, односно сазивача из члана 107. овог Пословника и печат Скупштине.

           Позив и материјал за седницу обавезно се доставља свим одборницима, председнику општине, заменику председника општине, члановима Општинског већа, помоћницима председника општине, Локалном омбудсману, начелнику Општинске управе, руководиоцима унутрашњих организационих јединица Општинске управе и представницима средстава јавног информисања.

Члан 111.

 

           Уз позив за седницу одборницима се обавезно доставља материјал који се односи на предложени дневни ред и извод из записника са предходне седнице.

           Материјал за седницу, као и извод из записника са претходне седнице може се одборницима доставити у електронском облику.

           Изузетно, у ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице Скупштине, сагласно члану 109. овог Пословника, материјал који се односи на предложени дневни ред и извод из записника са предходне седнице може се одборницима доставити и на самој седници Скупштине, пре утврђивања дневног реда седнице, у ком случају је председник Скупштине дужан да образложи разлоге за такво поступање.

           Материјали који се из техничких разлога не могу на економичан и целисходан начин умножити и доставити одборницима уз позив за седницу (просторни план, урбанистички планови са графичким прилозима, скице у већој размери, обимније студије и извештаји и слично), стављају се на увид код службеника општинске управе за скупштинске послове, најкасније на 3 дана пре дана одређеног за одржавање седнице, а када је то технички могуће, овакав материјал се може одборницима доставити у електронској форми.

 1. Промене предложеног дневног реда

 

Члан 112.

 

           На предложени дневни ред седнице Скупштине, овлашћени предлагачи из члана 103. став 2. Пословника, могу предлагати измене и допуне предложеног дневног реда.

           Предлози се достављају председнику Скупштине, у писаној форми, непосредно на писарници Општинске управе.

           Предлози за допуну дневног реда предлозима материјала који су, по одредбама овог Пословника, испунили услове да се уврсте у дневни ред, достављају се најкасније 24 сата пре одређеног сата почетка седнице Скупштине. Предлози који се односе на избор, именовања, постављење, разрешења и престанак функције, спајање расправе и промену редоследа тачака, достављају се најкасније 24 сата и пре одређеног сата почетка седнице Скупштине.

           Ако је предлагач одборничка група, односно 1/3 одборника, у предлогу мора бити назначен један представник предлагача. Ако то није учињено, сматра се да је представник предлагача шеф одборничке групе, односно први потписани одборник.

Члан 113.

 

           Предлог за повлачење поједине тачке дневног реда може поднети само њен предлагач.

           Предлог за повлачење из става 1. овог члана може се поднети писаним путем председнику Скупштине, или усмено на седници Скупштине, све до закључења расправе по тој тачки дневног реда.

           О предлогу за повлачење поједине тачке дневног реда Скупштина се не изјашњава, већ председник Скупштине о томе само обавештава одборнике и констатује повлачење.

Члан 114.

 

           О предлозима за измене и допуне предложеног дневног реда не отвара се расправа, a само их предлагач може образлагати, најдуже 3 минута.

 1. Отварање седнице и учешће на седници

 

Члан 115.

 

           Седницом Скупштине председава председник Скупштине, кога у случају одсутности или спречености замењује заменик председника Скупштине.

 

Члан 116.

 

           Уколико заказаној седници Скупштине не присуствују председник и заменик председника Скупштине, или председник и заменик председника Скупштине одбију да председавају заказаном седницом, седницом ће председавати најстарији одборник који ту дужност прихвати, односно одборник кога је одредио подносилац захтева за сазивање седнице у случају из члана 107. став 3. овог Пословника.

Члан 117.

 

           Седници Скупштине присуствују позвана лица.

           Представници јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина позивају се на седницу када се разматрају питања из њиховог делокруга.

           На седницу Скупштине могу се позивати посланици, начелник управног Округа, представници других државнигх органа, представници верских заједница и друга лица за која председник Скупштине процени да је потребно њихово присуство или учешће у раду седнице, о чијем учешћу ће се изјаснити Скупштина.

Члан 118.

 

           На почетку рада, председник Скупштине обавештава Скупштину о одборницима који су спречени да присуствују седници Скупштине, као и о томе ко је позван на седницу.

           Истовремено, председник Скупштине даје потребна објашњења у вези са радом на седници и другим питањима, уколико оцени да за тим има потребе.

 

 

 1. Кворум
 2.  

Члан 119.

 

           По отварању седнице, пре утврђивања дневног реда, председник Скупштине, на основу извештаја референта за скупштинске послове, утврђује да ли седници присуствује довољан број одборника, односно више од половине од укупног броја одборника (у даљем тексту: кворум).

           Кворум се утврђује пребројавањем одборника.

Кворум се обавезно утврђује: на почетку седнице, пре гласања о предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда, пре преласка на утврђивање дневног реда у целини и пре преласка на одлучивање по свакој тачки дневног реда.

           Ако се утврди да седници није присутна потребна већина одборника за рад Скупштине, односно да нема кворума, председник Скупштине одлаже почетак седнице док се кворум не обезбеди, а најдуже 2 сата.

           Ако се утврди да ни после одлагања седници није присутна потребна већина одборника, председник одлаже седницу за одговарајући дан и сат о чему ће у писменој форми обавестити одсутне одборнике.

                                                                   Члан 120.

 

           Скупштина заседа, расправља и одлучује уколико седници присуствује већина од укупног броја одборника.

           Ако председник Скупштине у току седнице пре гласања посумња да седници не присуствује већина одборника, наложиће прозивање или пребројавање. Прозивка или пребројавање пре гласања извршиће се и кад то затражи неки од одборника. Прозивање на седници врши референт за скупштинске послове.

 1. Ток седнице

Члан 121.

 

           Пре утврђивања дневног реда усваја се извод из записника са претходне седнице Скупштине.

           О примедбама на извод из записника Скупштина одлучује без расправе.

                                                                   Члан 122.

 

           Скупштина одлучује посебно о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда, следећим редоследом предлога:

– за хитан поступак;

– за измену дневног реда;

– за допуну дневног реда;

– за промену редоследа појединих тачака;

– за спајање расправе.

Члан 123.

 

           Нове тачке које су унете у дневни ред на основу предлога за допуну дневног реда, предлога за спајање расправе или предлога за хитан поступак, увршћују се у дневни ред по редоследу предлагања, односно прихватања, као последње тачке дневног реда, осим ако је предлагач или председник Скупштине предложио други редослед разматрања, о чему се Скупштина изјашњава без претреса.

 

Члан 124.

 

           О дневном реду у целини Скупштина одлучује без расправе, већином гласова присутних одборника.

           Скупштина у току седнице, на предлог председника Скупштине, без расправе, може да одлучи о промени редоследа тачака у дневном реду.

 1. Расправа

Члан 125.

 

           По одлучивању о дневном реду у целини, председник Скупштине отвара расправу по тачкама усвојеног дневног реда, осим оних за које је овим Пословником, односно посебном одлуком Скупштине, уређено да о њима Скупштина одлучује без расправе.

Члан 126.

 

           Одборници су дужни да поштују достојанство Скупштине и одредбе Етичког кодекса.

           Одборници су дужни да се једни другима обраћају са уважавањем.

           Није дозвољено коришћење увредљивих израза, као ни изношење чињеница и оцена које се односе на приватни живот других лица.

 

Члан 127.

 

           Нико не сме прићи говорници док му председник Скупштине то не дозволи.

           Нико не може да говори на седници Скупштине пре него што затражи и добије реч од председника Скупштине.

Члан 128.

           Пријава за реч подноси се председнику чим расправа почне и може се поднети све до закључења расправе по тачки дневног реда за коју се говорник пријављује, у усменој или писаној форми.

           Председник Скупштине даје реч говорницима по редоследу пријаве, осим председнику општине и заменику председника општине, шефу одборничке групе, предлагачима и известиоцима, којима даје реч одмах пошто је затраже.

Члан 129.

 

           На седници Скупштине има право да говори сваки одборник, председник општине, заменик председника општине и члан Општинског већа, као и руководиоци органа Општине, у складу са одредбама овог Пословника.

           Предлагач, односно представник предлагача, има право да говори 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               минута и то одмах по отварању расправе по тачки дневног реда чији је предлагач, односно представник предлагача, односно известилац, као и да буде последњи говорник пре закључења расправе по тој тачки.

           Уколико предлагач, у складу са одредбама овог Пословника, одреди више од једног лица за представника предлагача, време за њихово укупно излагање не може бити дуже од времена утврђеног ставом 2. овог члана.

Када Председник Скупштине оцени да ће претрес појединих питања дуже трајати или када је пријављен већи број говорника, може предложити да се ограничи трајање говора сваког одборника у претресу по једној тачки дневног реда на 5 минута, а трајање говора Председника општине, Заменика Председника општине, члана Општинског већа, Председника и Заменика председника одборничких група, предлагача и известиоца на 15 минута по једној тачки дневног реда.

Ограничење трајања говора може предложити и сваки одборник.

Предлог се може поднети за све или поједине тачке дневног реда све до закључења претреса по тој тачки дневног реда.

Када је трајање говора ограничено, Председник Скупштине ће у случају прекорачења одређеног времена опоменути говорника да је време протекло, а ако овај за наредни минут не заврши говор, одузима му “реч“.

           Изузетно, на предлог председника Скупштине, Скупштина може да одлучи да време трајања говора појединих представника траје и дуже од утврђеног времена.

           Председник Скупштине ће у случају прекорачења времена излагања утврђеног одредбама овог члана, опоменути говорника да је време протекло, а ако овај у току наредног минута не заврши говор, одузеће му реч.

 

Члан 130.

 

            Пријава за реч се подноси председнику чим претрес почне и може се подносити све до закључења претреса.

           Свако питање се расправља док о њему има пријављених говорника.

           Расправу по одређеној тачки дневног реда закључује председник Скупштине, када се исцрпи листа пријављених говорника излагањем предлагача, уколико предлагач то право жели да искористи.

           Кад се закључи расправа о одређеном питању, не може се поново отварати.

 

Члан 131.

 

           Нико не може прекидати говорника нити га опомињати, осим председника Скупштине у случајевима предвиђеним овим Пословником.

           Председник Скупштине је дужан да се стара да говорник не буде ометан у свом излагању.

           За време говора одборника или других учесника у расправи није дозвољено добацивање, односно ометање говорника.

Говорник може да говори само о питању које је на дневном реду.

           Ако се говорник удаљи од тачке дневног реда о којој траје расправа, или од дефинисања повреде Пословника, председник ће га опоменути.

           Уколико одборник и поред опомене настави да говори чинећи повреду из става 5. овог члана, председник ће му одузети реч.

Члан 132.

 

           Председник Скупштине, када председава седницом Скупштине, ако жели да учествује у расправи, препушта председавање заменику председника Скупштине.

 1. Реплика

Члан 133.

 

           Уколико се говорник у свом излагању на седници Скупштине увредљиво изрази о одборнику, односно другом позваном лицу на седници, на расној, верској, националној или родној основи, или на други начин увреди његов углед и достојанство наводећи његово име и презиме или функцију, или говори о стварима које се односе на његов приватни живот или приватни живот чланова његове породице, одборник, односно друго позвано лице на кога се излагање односи, има право на реплику.

           Уколико се увредљиви изрази односе на одборничку групу, односно политичку странку чији одборници чине неку од одборничких група, у име одборничке групе право на реплику има шеф одборничке групе.

           Постојање основа за реплику процењује председник Скупштине.

           Председник Скупштине може ускратити право на реплику, уколико оцени да нису испуњени услови из става 1. и 2. овог члана.

           Уколико председник Скупштине процени постојање основа за реплику, лицима из става 1. и 2. овог члана даје реч чим је затраже.

            Реплика не може трајати дуже од 3 минута.

           Није дозвољена реплика на реплику.

Члан 134.

 

           Уколико одборник, шеф одборничке групе, односно друго позвано лице при коришћењу права на реплику, увреди одборника, друго позвано лице или одборничку групу на начин утврђен чланом 135. овог Пословника, председник Скупштине ће га опоменути, а уколико након опомене настави са повредама из члана 133. овог Пословника, председник Скупштине ће му одузети реч.

 1. Повреда Пословника

Члан 135.

 

           Одборнику који затражи да говори о повреди овог Пословника, председник даје реч чим је затражи, по завршетку излагања претходног говорника.

           Одборник може да укаже на повреду Пословника у сваком тренутку, и пре отварања расправе.

           Одборник који је затражио да говори о повреди Пословника обавезан је да пре образложења повреде, наведе члан овог Пословника који је по његовом мишљењу повређен.

           Образложење повреде овог Пословника не може трајати дуже од 3 минута.

           Ако одборник пре почетка образложења не наведе члан овог Пословника који је по његовом мишљењу повређен, председник је дужан да га опомене.

           Ако и после изречене опомене одборник настави да говори чинећи повреде из става 3. овог члана или нa други oчиглeдaн нaчин злoупoтрeби право на указивање на повреду Пословника, председник Скупштине ће му одузети реч.

           Председник Скупштине може да да објашњење поводом изречене примедбе на повреду Пословника.

           Ако одборник не буде задовољан датим објашњењем, председник Скупштине одмах позива одборнике да одлуче о изреченој повреди наведеног члана овог Пословника, без претреса, већином гласова присутних одборника.

               Уколико Скупштина утврди да је пословник повређен одлучиће и о начину на који ће та повреда бити исправљена, односно отклоњена.

Председник Скупштине може одредити паузу да би се отклонила последица повреде Пословника.

 1. Одлагање, прекид и паузе у току седнице

Члан 136.

 

           Седница Скупштине општине осим у смислу члана 119. овог Пословника може се одложити и када услед обимности дневног реда или из других разлога, не може да се заврши расправа или одлучивање по свим тачкама дневног реда у заказани дан, у случајевима који онемогућавају рад Скупштине, као и из других оправданих разлога.

           У случајевима из става 1. овог члана, председник Скупштине или шеф одборничке групе могу предложити да се седница Скупштине одложи.

           О одлагању седнице Скупштине у случају из става 1. овог члана, Скупштина одлучује већином гласова присутних одборника, одмах по изношењу предлога.

 

Члан 137.

 

           Председник Скупштине одређује прекид седнице Скупштине у случајевима настанка инцидентних околности због којих Скупштина не може да настави рад.

           О дану и часу наставка прекинуте седнице из става 1. овог члана, председник Скупштине обавештава одборнике одмах по прекиду седнице или накнадно, писаним путем.

           Наставак седнице почиње тачком дневног реда код које је прекид и наступио.

Члан 138.

 

           Председник Скупштине може да одреди паузу у раду Скупштине и утврђује трајање паузе.

           Уколико се седница не заврши до 14,00 часова, седница ће се наставити, истог дана од 15,00 часова.

           У току седнице Скупштине, председник Скупштине може одредити паузу седнице, не дужу од 20 минута, како би одржао заједнички састанак са шефовима одборничких група ради усаглашавања ставова о одређеним тачкама дневног реда, као и ради обезбеђивања нормалног рада и одлучивања у Скупштини. О резултатима усаглашавања председник Скупштине обавезно извештава одборнике у наставку седнице Скупштине.

           Скупштина може на предлог председника Скупштине или на предлог шефа одборничке групе, да одлучи да ради без паузе, о чему одлучује одмах по изношењу предлога.

 1. Одржавање реда на седници

Члан 139.

 

           О реду на седници Скупштине стара се председник Скупштине.

           Председник Скупштине, због повреде реда на седници, изриче мере:

– опомену и

– одузимања речи.

           Скупштина, на предлог председника Скупштине, изриче и меру удаљења са седнице, већином гласова присутних одборника.

           Евиденцију о изреченим мерама води секретар Скупштине.

 

Члан 140.

 

           Опомена се изриче одборнику:

 • који говори пре него што је затражио и добио реч;
 • који, и поред упозорења председника Скупштине, говори о питању које није на дневном реду;
 • ако на било који начин омета излагање говорника;
 • ако износи чињенице и оцене које се односе на приватни живот других лица;
 • ако употребљава псовке и друге увредљиве изразе;
 • ако другим поступцима нарушава ред на седници или поступа противно одредбама овог Пословника.

Члан 141.

 

           Мера одузимања речи изриче се одборнику коме су претходно изречене 2 опомене, а који и после тога чини повреду из члана 140. овог Пословника.

           Одборник коме је изречена мера одузимања речи дужан је да се, без одлагања, удаљи од говорнице. У супротном председник Скупштине по потреби без претходног изјашњавања Скупштине одређује паузу у раду седнице Скупштине.

           Одборник коме је изречена мера одузимања речи не може даље учествовати у расправи у даљем току седнице.

           Мера одузимања речи не односи се на право одборника на реплику у даљем току седнице.

Члан 142.

 

           Мера удаљења са седнице изриче се одборнику који и после изречене мере одузимања речи омета или спречава рад на седници, не поштује одлуку председника Скупштине о изрицању мере одузимања речи, или наставља да чини друге прекршаје у смислу члана 140. овог Пословника, као и у другим случајевима одређеним овим Пословником.

           Мера удаљења са седнице изриче се одборнику и без претходно изречених мера опомене и одузимања речи, у случају физичког напада, односно другог сличног поступка којим се угрожава физички или морални интегритет учесника седнице у сали Скупштине.

           Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице дужан је да се одмах удаљи из сале у којој се одржава седница Скупштине.

           Уколико одборник одбије да се удаљи из сале у којој се седница Скупштине одржава, председник Скупштине ће одредити прекид седнице док се не стекну услови за наставак седнице.

           Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице нема право на накнаду трошкова насталих вршењем одборничке дужности из члана 196. овог Пословника, за седницу на којој је мера изречена.

 

Члан 143.

 

           Ако председник Скупштине редовним мерама не може да одржи ред на седници, одредиће прекид у трајању потребном да се успостави ред.

 

 

 

Члан 144.

 

           Мере опомене, одузимања речи и удаљења са седнице примењују се за седницу Скупштине на којој су изречене.

Одредбе о одржавању реда на седници Скупштине примењују се и на све друге учеснике у раду седнице Скупштине.

Члан 145.

 

           У просторији у којој се одржава седница Скупштине забрањено је уношење оружја, коришћење мобилних телефона и других средстава и предмета који могу ометати рад Скупштине.

           На седницу није дозвољен долазак лица која су под дејством наркотика или су у алкохолисаном стању.

 1. Одлучивање

Члан 146.

 

           По закључивању расправе по тачки утврђеног дневног реда, Скупштина прелази на одлучивање.

           Пре и у току расправе, Скупштина може одлучити да се поједино питање скине са дневног реда или да се врати одговарајућем радном телу или ограну на даље проучавање и обраду. Одлука се доноси оном већином гласова којом се одлучује по предметном акту.

О предлогу се гласа у целини.

Ако је стављен амандман прво се одлучује о амандману а затим о предлогу у целини.

Члан 147.

           Скупштина одлуке доноси већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом није утврђено другачије.

           Изузетно од става 1. овог члана, Скупштина, већином гласова од укупног броја одборника:

1) доноси Статут и Пословник о раду Скупштине општине;

2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;

3) доноси план развоја Општине и стратегије којима се утврђују правци деловања Општине у одређеној области;

4) доноси просторни план;

5) доноси урбанистичке планове;

6) одлучује о јавном задуживању Општине;

7) одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са јединицама локалне самоуправе у другим државама;

8) одлучује о образовању, подручју за које се образује, промени подручја и укидању месних заједница и других облика месне самоуправе;

9) одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места;

10) утврђује празник Општине;

11) одлучује о додели звања „почасни грађанин “Општине;

12) усваја Етички кодекс и

13) одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и Статутом.

Члан 148.

 

           Скупштина одлучује гласањем одборника, на начин, по поступку и већином утврђеном законом, Статутом, одлукама Скупштине и овим Пословником.

           Гласање на седници Скупштине је јавно, осим када је законом, Статутом или овим Пословником уређено другачије.

           Одборници гласају изјашњавањем „за“ предлог или „против“ предлога или се уздржавају од гласања.

           Пре преласка на гласање утврђује се кворум.

           Гласање се врши дизањем руке.

           Председник Скупштине прво позива да се изјасне одборници који гласају „за“, затим они који гласају „против“ а потом они који су „уздржани“.

           Одборник који се на позив Председника Скупштине није изјаснио дизањем руке, сматра се да је уздржан.

Члан 149.

           На захтев одборника или одборничке групе, Скупштина може, без расправе, одлучити да се гласа прозивком, на начин одређен овим Пословником.

          Ако Скупштина одлучи да се гласа прозивком, референт за скупштинске послове прозива одборнике по списку одборника, а сваки прозвани одборник изговара реч „за“, „против“, или „уздржан“.

           Референт за скупштинске послове записује изјаву одборника или његову одсутност, уз његово име и презиме на списку.

           Ако Скупштина одлучи да се гласа прозивком у поступку именовања, односно постављења у коме је предложено два или више кандидата одборници који приступају гласању изговарају пуно име и презиме кандидата за које гласају.

Члан 150.

     Скупштина може одлучити да гласање буде тајно.

           Тајно гласање врши се на гласачким листићима који су исте величине, облика и боје, оверени печатом Скупштине.

     Сваки одборник по прозивци добија гласачки листић.

     Поступак тајног гласања спроводи Гласачки одбор, кога именује Скупштина већином гласова присутних одборника.

     Гласачки одбор има председника и два члана.

     Гласачком одбору у раду помаже Секретар Скупштине.

     По завршетку гласања, председник Гласачког одбора обавештава Скупштину о резултатима гласања, а Председник Скупштине констатује да је предлог прихваћен или одбијен.

Члан 151.

 

           Након обављеног гласања, председник Скупштине закључује гласање и саопштава резултат гласања.

Уколико један или више одборника изразе сумњу у исправност гласања, Председник Скупштине ће одредити да се гласање по поједином питању понови.

Гласање по том питању може се поновити само једанпут, без обзира на број накнадних захтева за понављање гласања.

           Одлука се сматра донетом ако је за њу гласало више од половине присутних одборника, односно законом, Статутом или одлуком Скупштине утврђена већина за њено доношење.

Члан 152.

 

           Седницу Скупштине закључује председник Скупштине после спроведеног одлучивања по дневном реду.

 1. Записник

Члан 153.

 

           О раду на седници Скупштине води се записник.

           Ток седнице Скупштине бележи се тонским или дигиталним записом и трајно се чува.

           Са седнице се прави извод из записника који се доставља одборницима уз позив за наредну седницу.

           Извод из записника обавезно садржи: време и место одржавања седнице, имена председавајућег и секретара, имена оправдано и неоправдано одсутних одборника, кратак ток седнице са назнаком питања о којима се расправљало и одлучивало и именима говорника, резултат гласања о појединим питањима, име и презиме одборника који је издвојио мишљење (уколико је одборник захтевао да се издвајање мишљења унесе у записник) и назив свих аката донетих на седници.

IX ПОСТУПАК ДОНОШЕЊA ОДЛУКА И ДРУГИХ АКАТА У СКУПШТИНИ

 1. Акта Скупштине и поступак предлагања аката

Члан 154.

 

           Скупштина као основни правни акт доноси Статут.

           Скупштина у вршењу послова из своје надлежности доноси: одлуку, пословник, решење, закључак, декларацију, резолуцију, препоруку, план, програм и друге акте у складу са законом, Статутом и овим Пословником.

Члан 155.

 

           Одлуком се на општи начин уређују питања из надлежности Скупштине.

           Пословником се уређују питања од значаја за организацију и рад Скупштине.

           Решењем се одлучује о појединачним правима, обавезама и правним интересима лица у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине.

           Закључком се одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених предлога, утврђују ставови о томе, шта, како и на који начин треба убудуће поступати у појединачним питањима, односно стварима, иницира доношење одлука, односно другог општег или појединачног акта.

Члан 156.

 

           Предлог за доношење или промену Статута општине може поднети најмање 5% грађана са бирачким правом на територији Општине, 1/3 одборника, председник општине и надлежно стално радно тело Скупштине.

           Право предлагања одлука и других аката имају Општинско веће, одборник, односно одборничка група, стална радна тела Скупштине, као и предлагачи овлашћени законом и Статутом.

Члан 157.

 

           Овлашћени предлагач акта из члана 156. овог Пословника подноси предлог акта у облику у коме се акт доноси, са образложењем.

           Образложење би требало да садржи урађену анализу ефеката прописа, а у сваком случају оно мора да садржи:

– правни основ;

– разлоге за доношење акта;

– објашњење циља који се доношењем акта жели постићи;

– објашњење основних правних института и образложење конкретних решења;

– процену износа финансијских средстава потребних за спровођење акта;

– преглед одредаба одлуке које се мењају, односно допуњују, ако се предлаже одлука о изменама, односно допунама.

           Предлог акта који је утврђен након спроведене јавне расправе обавезно садржи и извештај који садржи приказ свих предлога и сугестија датих у јавној расправи, са образложењем разлога због којих поједини предлози или сугестије нису прихваћени.

           Предлог акта из става 3. овог члана објављује се на званичној интернет презентацији Општине најкасније 8 дана пре разматрања на седници Скупштине.

Члан 158.

 

           Предлог акта који је упућен Скупштини, председник Скупштине одмах по пријему обавезно доставља надлежним радним телима и Општинском већу, ако Општинско веће није предлагач.

           Ако предлог акта није припремљен у складу са овим Пословником, председник Скупштине затражиће од предлагача да предлог акта усклади са одредбама овог Пословника, при чему ће прецизно навести у чему се састоји та неусклађеност.

           Предлагач акта може у року од 15 дана да поднесе предлог акта усклађен са одредбама овог Пословника.

           Уколико предлагач не усклади предлог акта у складу са ставом 1. и 2. овог члана, предлог акта сматра се повученим.

Члан 159.

 

           Председник Скупштине, на основу извештаја секретара Скупштине о пристиглим материјалима, одлучује на којој седници ће се материјали, односно акти упућени и достављени председнику Скупштине у складу са одредбама овог Пословника, уврстити у предлог дневног реда седнице, осим када се ради о предлозима за које је овим Пословником утврђено да се морају уврстити у предлог дневног реда прве наредне седнице.

Члан 160.

 

           Предлог акта, пре разматрања у Скупштини, обавезно разматрају надлежна стална радна тела и Општинско веће, ако Општинско веће није предлагач аката.

           Надлежна стална радна тела и Општинско веће, ако није предлагач акта, у својим извештајима, могу предложити Скупштини да прихвати или не прихвати предлог акта.

           Уколико надлежна стална радна тела и Општинско веће предложе прихватање акта, дужни су да наведу да ли акт прихватају у целини или са изменама које предлажу у форми амандмана.

 1. Амандман

 

Члан 161.

 

           Амандман – предлог за промену(измену или допуну) члана предлога одлуке или другог општег акта, могу поднети Општинско веће, одборничка група, одборник и стална радна тела Скупштине, Председник општине и најмање 500 бирача.

           Амандман садржи назив предлога акта на који се амандман односи, пун текст измене, образложење са разлозима за подношење амандмана и назив подносиоца амандмана.

Члан 162.

 

           Амандман се подноси председнику Скупштине у писаном облику, са образложењем, почев од дана достављања предлога акта, а најкасније 24 сата пре сата одређеног за одржавање седнице за коју је предложено разматрање тог предлога акта.

           Подносилац амандмана не може да сам или заједно са другим одборницима, поднесе више амандмана на исти члан предлога акта.

Члан 163.

 

           Поднете амандмане председник Скупштине упућује предлагачу акта, надлежним одборима и Општинском већу ако оно није предлагач акта.

Члан 164.

 

           Предлагач акта, надлежна стална радна тела и Општинско веће, дужни су да, пре седнице Скупштине, размотре амандмане који су поднети на предлог акта и да Скупштину обавесте за које амандмане предлажу да их Скупштина прихвати, а за које да их одбије.

         Пре гласања о амандману, о њему ће се изјаснити Председник општине кад он није предлагач.

Члан 165.

 

           Амандман са којим се сагласи предлагач акта постаје саставни део предлога акта и о њему се Скупштина посебно не изјашњава.

           Уколико предлагач акта поднесе амандман на акт чији је предлагач, амандман постаје саставни део предлога акта и о њему се Скупштина посебно не изјашњава.

Члан 166.

 

           О поднетом амандману отвара се расправа.

           Подносилац амандмана може на седници образложити свој писмено поднети амандман, с тим што не може говорити дуже од 3 минута.

Члан 167.

 

           Скупштина одлучује о поднетим амандманима по редоследу чланова предлога одлуке или другог општег акта.

           Ако је поднето више амандмана на исти члан предлога акта, прво се одлучује о амандману којим се предлаже брисање одредбе тога члана, а затим о амандману којим се предлаже измена целог члана, по редоследу подношења амандмана.

           О амандманима одборници гласају „за“, „против“ или се уздржавају од гласања.

           О амандманима на акт се одлучује истом већином гласова која је потребна за доношење акта.

           Амандман који усвоји Скупштина постаје саставни део предлога одлуке.

Члан 168.

           Акти које доноси Скупштина, за чије доношење је законом прописана претходна сагласност или мишљење надлежног Министарства или другог органа могу се доносити на седници тек по добијању сагласности, односно мишљења и у складу са истима.

Предлог за промену члана предлога општег акта којим се исправљају очигледне, односно штампарске грешке на које у току седнице скупштине укаже одборник или надлежно радно тело скупштине, не подноси се у форми амандмана и предлагач акта га може одмах прихватити у ком случају постаје саставни део општег акта.

Секретар Скупштине је овлашћен да, на основу изворног текста одлуке, другог акта или аутентичног тумачења даје исправке грешака у објављеном тексту одлуке ако за то има потребе.

 1. Доношење аката по хитном поступку

 

Члан 169.

 

           Акт се изузетно може донети и по хитном поступку.

           Ако за доношење појединог акта постоји неодложна потреба или ако би недоношење таквог акта у одређеном року имало или могло имати штетне последице по интересе грађана или правних лица, односно за обављање послова из надлежности Општине, предлог акта може се изнети Скупштини на разматрање и одлучивање без претходног разматрања у радним телима Скупштине.

           Предлагач акта је дужан да у писаном образложењу предлога акта наведе разлоге или последице које би настале због недоношења овог акта по хитном поступку.

 

Члан 170.

 

           Предлог акта за чије се доношење предлаже хитни поступак може се ставити на дневни ред седнице Скупштине ако је поднет најкасније до утврђивања дневног реда те седнице.

Члан 171.

 

           Предлог да се акт донесе по хитном поступку Скупштини могу поднети Општинско веће или 1/3 одборника.

           Предлог се подноси председнику Скупштине у писаној форми, са образложењем. Скупштина се одмах изјашњава о томе да ли прихвата предлог.

           Ако Скупштина прихвати предлог да се акт донесе по хитном поступку, тај предлог постаје прва тачка дневног реда.

Предлог акта, који је предмет разматрања, расправе и одлучивања на седници Скупштине заказаној по хитном поступку, не разматрају надлежни одбори.

Члан 172.

           О предлогу акта посебно се изјашњава Општинско веће, у писаној или усменој форми, уколико оно није предлагач акта.

           Амандман на предлог акта који се доноси по хитном поступку може бити дат у писаној или усменој форми до закључивања расправе по тој тачки дневног реда.

           О амандману из става 3. овог члана Скупштина одлучује без изјашњавања надлежних одбора.

 1. Поступак за доношење појединачних аката по скраћеном поступку

Члан 173.

 

У скраћеном поступку Скупштина одлучује без претходне расправе.

Члан 174.

 

У скраћеном поступку Скупштина може да одлучује о појединачним актима.

Одлучивање по скраћеном поступку може да се спроведе само ако су предлози из става 1. овог члана, у предлогу дневног реда седнице Скупштине посебно груписани и означени као „предлози о којима се одлучује по скраћеном поступку“.

Члан 175.

 

У материјалу који се одборницима доставља уз позив за седницу, мора се у прописаној форми доставити предлог акта о коме се одлучује по скраћеном поступку, и образложење предлога.

 

 1. Израда, потписивање и објављивање аката

 

Члан 176.

 

           Акта Скупштине израђују се на основу изворника записника о раду седнице на којој су донети.

           Акта Скупштине потписује председник Скупштине и то представља изворник акта.

           На основу изворника акта сачињавају се отправци акта који су истоветне садржине као изворник акта.

           О изради изворника аката и њихових отправака, о чувању изворника аката и њиховој евиденцији, објављивању аката Скупштине и њиховом достављању заинтересованим органима и организацијама стара се организациона јединица Општинске управе надлежна за скупштинске послове.

           Акта Скупштине објављују се у „Службеном гласнику Општине Љиг”, у складу са посебном одлуком Скупштине.

X СВЕЧАНА СЕДНИЦА

Члан 177.

 

           Свечану седницу Скупштине сазива председник Скупштине поводом Дана општине – 3. децембра.

           Седница Скупштине сазвана поводом Дана општине је свечаног и протоколарног карактера.

           Свечана седница Скупштине одржава се у сали Скупштине или на другом прикладном месту које одговара свечарском поводу њеног одржавања.

Члан 178.

 

           Свечану седницу Скупштине сазива председник Скупштине свечаном позивницом.

           Свечана позивница садржи програм свечаности поводом обележавања празника Општине и у њој је обавезно назначен дан и час одржавања седнице, односно сала у којој ће седница бити одржана.

           На свечаној седници Скупштине уручују се признања и награде Општине.

 

Члан 179.

 

           За одржавање свечане седнице Скупштине није потребно присуство већине од укупног броја одборника.

           На свечаној седници Скупштине не отвара се расправа.

           На свечану седницу Скупштине обавезно се позивају добитници признања почасног и заслужног грађанина.

           На свечаној седници Скупштине, поред председника Скупштине, односно председника општине који уручују признања и награде, могу говорити лауреати, односно добитници признања и награда за годину у којој им се признање и награда додељује, као и истакнути гости који желе да се обрате одборницима и позваним гостима.

XI РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ, РАТНОГ СТАЊА ИЛИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

 

Члан 180.

 

           У случају непосредне ратне опасности или ванредног стања Скупштина ради по овом Пословнику, ако конкретне прилике и околности то дозвољавају.

           Ако у наведеним условима није могућ рад по овом Пословнику, Скупштина на првој седници доноси посебан Пословник о свом раду и остваривању функција у насталим околностима.

Члан 181.

 

           Председник Скупштине у случају непосредне ратне опасности или ванредног стања:

 • одређује време и место одржавања седнице Скупштине;
 • одлучује о начину позивања одборника на седницу и о начину и роковима достављања материјала за седницу;
 • по потреби може одредити посебан начин вођења и чувања записника, бележака и других докумената Скупштине и њених органа, наложити да се одређени материјали не стављају на располагање средствима јавног информисања и предузети друге мере у циљу безбедности и заштите;
 • успоставља контакте и сарадњу са одговарајућим државним и војним органима Републике Србије и предузима мере за реализацију донетих закона, одлука, закључака, наређења и других аката ових органа;

Члан 182.

 

           Одборници су дужни да у случајевима непосредне ратне опасности, ратног или ванредног стања, извештавају секретара Скупштине о свакој промени адресе, пребивалишта или боравишта.

Члан 183.

 

           У случају ратног стања Општинско веће доноси акте из надлежности Скупштине, с тим што је дужно да их поднесе на потврду Скупштини, чим она буде у могућности да се састане.

XII ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ И РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ

 

 

Члан 184.

 

             Седнице Скупштине су јавне.

             За јавност рада Скупштине одговоран је председник Скупштине.

Члан 185.

Седница Скупштине може бити у целини или делимично затворена за јавност, из разлога безбедности и одбране земље, и другим случајевима предвиђеним законом.

Образложени предлог за искључење јавности може дати председник Скупштине, Општинско веће или најмање 1/3 одборника и о њему се гласа без претреса.

Одлука о искључењу јавности је донета ако се за њу изјаснила већина од укупног броја одборника.

Седници Скупштине која је затворена за јавност могу присуствовати само одборници, председник општине и стручна лица која помажу у раду седнице Скупштине.

Председник Скупштине је дужан да лица из става 4. овог члана упозори на обавезу да чувају као тајну оно што сазнају током седнице која је затворена за јавност.

             Скупштина може одлучити да објави кратак извештај о раду са седнице која није јавна.

Члан 186.

 

             Седници Скупштине могу да присуствују и заинтересовани грађани, односно представници предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач Општина, месних заједница, удружења и слично, који своје присуство најаве организационој јединици Општинске управе надлежној за скупштинске послове, најкасније 24 сати пре одржавања седнице, осим када се седница држи без присуства јавности.

             У случају да не постоје техничке могућности или за то потребан простор да сви заинтересовани присуствују седници Скупштине, председник Скупштине може, у циљу обезбеђивања несметаног тока седнице, ограничити укупан број грађана и одлучити коме ће омогућити присуство седници, полазећи од редоследа пријављивања и интереса пријављених за тачке на дневном реду и истовремено ће позвати остале пријављене грађане и представнике удружења да своје предлоге и коментаре доставе у писаној форми, које ће председник Скупштине доставити одборницима најкасније до почетка седнице .

             Грађанин коме је омогућено да присуствује седници Скупштине, у обавези је да на улазу у салу за седнице овлашћеном лицу покаже своју личну карту ради идентификације и уношења у евиденцију присутних на седници.

Члан 187.

 

           Представници средстава јавног информисања имају право да присуствују седницама Скупштине и њених радних тела ради обавештавања јавности о њиховом раду.

           Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање предлози одлука, других прописа и општих аката, као и информативни и документациони материјали о питањима из рада Скупштине и њених радних тела.

           Представницима средстава јавног информисања обезбеђују се потребни технички услови за праћење рада на седницама Скупштине и њених радних тела.

Члан 188.

 

           Скупштина може да изда службено саопштење за средства јавног информисања.

           Конференцију за штампу, у вези са питањима која разматра Скупштина, може да одржи председник Скупштине, заменик председника Скупштине, одборничка група или одборник кога овласти Скупштина, а председник радног тела Скупштине о питањима из надлежности тог радног тела.

 

 

Члан 189.

 

           У циљу обавештавања јавности о раду Скупштине и њених радних тела, на званичној интернет презентацији Општине објављују се:

 • информатор о раду Скупштине;
 • обавештење о времену и месту одржавања седница Скупштине, са предлогом дневног реда;
 • нацрти одлука и других аката о којима се спроводи јавна расправа, са обавештењем о времену и месту одржавања јавне расправе;
 • “Службени гласник Општине Љиг“ у електронској форми;
 • предлози аката, као и акта донета од стране Скупштине, за која је јавност посебно заинтересована.

           О објављивању аката из става 1. овог члана стара се секретар Скупштине.

XIII ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ

 

 1. Права и дужности одборника

Члан 190.

 

           Право је и дужност одборника да бира и буде биран на функције у Скупштини, органе Општине и радна тела Скупштине, да учествује у раду Скупштине и радних тела чији је члан, подноси амандмане на предлог општег акта, тражи информације и податке који су му потребне за остваривање функције одборника и да учествује у другим активностима Скупштине.

           Одборник је дужан да присуствује седницама Скупштине и седницама радних тела Скупштине у која је биран.

           У случају оправдане спречености да присуствује седници, одборник је дужан да благовремено пријави своје одсуство секретару Скупштине.

           Председник Скупштине, односно председник радног тела Скупштине може да одобри одборнику одсуство са седнице, о чему обавештава присутне на седници.

           У случају поступања супротно ставу 2. овог члана, одборник нема право на накнаду из члана 196. овог Пословника.

Члан 191.

           

           Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седници Скупштине или радних тела.

Члан 192.

           Одборник има право да буде обавештен о свим питањима од значаја за вршење функције одборника.

           Одборник има право да од председника Скупштине, председника сталних радних тела Скупштине, осталих функционера Скупштине и начелника Општинске управе тражи податке, обавештења и објашњења о питањима која се односе на послове из оквира њихових права и дужности, а која су му потребна за вршење функције одборника.

           За благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава одговоран је секретар Скупштине општине, а начелник Општинске управе када се обавештење, тражени податак, спис и упутство односе на делокруг и рад Општинске управе.

 1. Одборничка питања

Члан 193.

 

           Одборник има право да поставља одборничка питања по правилу између две седнице, а изузетно може га поставити и на крају седнице, пошто Скупштина заврши рад по свим тачкама дневног реда, с тим што је дужан да питање достави непосредно Председнику Скупштине у писаном облику.

           Одборничка питања морају бити јасно формулисана. Одборничка питања која се односе на послове и задатке из надлежности Општинске управе, Секретар Скупштине упућује Начелнику Општинске управе.

           Начелник општинске управе име обавезу да преко организационих јединица Општинске управе обезбеди благовремено давање одговора на постављена питања.

           Одборничко питање се може односити искључиво на материју из надлежности општинских органа.

Члан 194.

 

            На постављено питање на седници се одговара ако је могуће на истој седници, а ако то није могуће, на првој наредној седници. На одборничко питање које је постављено између две седнице одговара се на првој наредној седници.

           Ако то није могуће, због потребе прикупљања података и информација или из других разлога, на захтев представника органа или радног тела на које се питање односи рок за давање одговора на одборничко питање може се продужити.

           Када се одговор на одборничко питање не даје на истој седници на којој је питање постављено, одговор се, по правилу доставља у писаној форми најкасније уз позив за прву наредну седницу.

           Одговор на одборничко питање треба бити кратак, јасан и директан и по правилу, треба да садржи предлоге за решавање проблема на које се питање односи.

             Ако одборник није задовољан одговором, може предложити Скупштини да се о одговору отвори расправа. О предлогу одборника Скупштина се изјашњава без претреса.

Члан 195.

 

           Општинска управа обезбеђује, у оквиру својих задатака, услове за вршење функције одборника и на њихово тражење, по налогу начелника:

 • пружа им стручну и административно-техничку помоћ у изради предлога које они подносе Скупштини и радним телима Скупштине;
 • обезбеђује им коришћење „Службеног гласника Општине Љиг“, као и допунску документацију за поједина питања која су на дневном реду Скупштине или њених радних тела;
 • стара се о обезбеђењу услова за рад одборничких група, у складу са просторним могућностима.
 1. Накнада трошкова одборницима

 

Члан 196.

           Одборник има право на накнаду трошкова насталих вршењем одборничке дужности у случајевима и у висини утврђеној посебном одлуком Скупштине.

 1. Одборничка легитимација

 

Члан 197.

 

           Одборнику се, после извршене потврде мандата, може издати одборничка легитимација. Одборничку легитимацију потписује председник Скупштине.

           Мандатно-имунитетна комисија прописује садржину, облик и начин издавања легитимације и вођење евиденције издатих легитимација.

 

 

 1. Престанак мандата одборника

 

Члан 198.

                     Одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран:

 1. подношењем оставке;
 2. доношењем одлуке о распуштању Скупштине;
 3. ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 месеци;
 4. ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности;
 5. преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с функцијом одборника;
 6. ако му престане пребивалиште на територији Општине;
 7. губљењем држављанства и
 8. ако наступи смрт одборника.

Члан 199.

                            Одборник може поднети оставку на функцију одборника.

             Одборник може поднети оставку усмено на седници Скупштине, а између две седнице подноси је у форми оверене писане изјаве.

             После подношења усмене оставке одборника, Скупштина без одлагања, на истој седници утврђује да је одборнику престао мандат.

             О оставци коју је одборник поднео између две седнице, Скупштина је дужна да одлучи на првој наредној седници.

             Одборник може опозвати поднету оставку све док Скупштина не утврди престанак његовог мандата.

Ако одборнику престаје мандат наступањем случаја из члана 198. тачке 2. до 8, Скупштина на првој наредној седници, после обавештења о наступању таквог случаја, утврђује да је одборнику престао мандат.

Када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат новог одборника утврђује се у складу са Законом о локалним изборима.

 

 

 

 

Члан 200.

 

           Одборник лично подноси оставку, оверену код органа надлежног за оверу потписа, председнику Скупштине, у року од 3 дана од дана овере.

          Председник Скупштине је дужан да поднету оставку стави на дневни ред Скупштине на првој наредној седници, са предлогом да то буде прва тачка дневног реда.

 

 

XIV САРАДЊА СКУПШТИНЕ СА СКУПШТИНАМА ДРУГИХ ОПШТИНА И ГРАДОВА

 

Члан 201.

 

           Скупштина сарађује са скупштинама, односно представничким телима других општина у земљи и иностранству.

           Скупштина сарађује и са невладиним организацијама, хуманитарним и другим организацијама.

Члан 202.

 

           О сарадњи и удруживању, образовању заједничких органа и асоцијација организација и служби одлучује Скупштина.

Скупштина сарађује са скупштинама, односно представничким телима других општина у земљи и иностранству у складу са законом и Статутом.

XV АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ АКТА СКУПШТИНЕ, ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ, ПРОМЕНА И ПРИМЕНА ПОСЛОВНИКА

 

Члан 203.

 

           Предлог за доношење аутентичног тумачења акта Скупштине може поднети свако правно или физичко лице. Предлог мора бити поднет у писаном облику и образложен. Скупштина, на предлог Комисије за статутарна питања и нормативна акта Скупштине, доноси аутентично тумачење акта чији је доносилац.

           Када се на седници Скупштине постави питање правилне примене одредби Пословника, стручно тумачење даје секретар Скупштине.

Члан 204.

           Предлог за доношење и промену Пословника може поднети 1/3 одборника, одборничка група, Комисија за статутарна питања и нормативна акта Скупштине, као и председник Скупштине.

           О предлогу из става 1. овог члана се отвара расправа.

           О предлогу из става 1. овог члана се одлучује јавним гласањем, већином од присутног броја одборника.

           Одлуком да се приступи доношењу, односно промени Пословника, Скупштина одређује надлежно радно тело за израду нацрта пословника.

           Скупштина доноси, односно врши промену Пословника већином гласова од укупног броја одборника.

           Уколико се доношењу или промени Пословника приступа пре конституисања радних тела у чијој је надлежности разматрање истог, Скупштина може усвојити Пословник, односно измене и допуне Пословника, без разматрања Пословника на надлежном радном телу.

Члан 205.

 

           На све што није регулисано одредбама овог Пословника, примењују се посебне одлуке Скупштине и важећи прописи којима је уређена област локалне самоуправе.

           Одредбе овог Пословника примењују се на све учеснике седнице, а сходно се примењују на седницама радних тела Скупштине.

XVI ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ ПОСЛОВА

 

Члан 206.

 

           Стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине, њених радних тела, одборника и одборничких група, врши организациона јединица Општинске управе надлежна за скупштинске послове, што се уређује Одлуком о Општинској управи.

           Одржавање реда у згради Скупштине и у другим просторијама у којима Скупштина ради, обезбеђује Служба физичко-техничког обезбеђења, коју ангажује Општинска управа.

 

 

XVII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 207.

 

 

           Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду Скупштине општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“, број 6/08 и 4/16).

Члан 208.

 

           Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-26/19-2

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

Горан Миловановић, с.р.

     02.август   2019. године         *       Службени гласник Општине Љиг       *       БРОЈ    9

3.

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ бр. 10/2013, 142/14, 03/2015 и 101/2016), Правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја („Службени гласник РС“ бр. 24/15, 111/15, 110/16 и 16/18), Програма мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Љиг за 2019. годину („Службени гласник општине Љиг“ бр.4/2019), члана 43. Статута општине Љиг („Службени гласник општине Љиг“ бр. 7/2010 и 8/2010), Одлуке о буџету општине Љиг за 2019. годину („Службени гласник општине Љиг“ бр. 7/2018), Одлуке о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Љиг за 2019. годину („Службени гласник општине Љиг“ бр. 7/2019) a на основу решења Министрства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр.320-00-886/2019-09 од 25.07.2019. године о давању претходне сагласности на предлог измене Програма мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Љиг за 2019. годину, Скупштина општине Љиг, на седници одржаној дана 02.08.2019. године донела је:

 

 

О Д Л У К У

О

ИЗМЕНИ ПРОГРАМА МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2019. ГОДИНУ

У Програму мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Љиг за 2019.годину („Службени гласник општине Љиг“ бр. 4/2019), а на основу Одлуке о буџету општине Љиг за 2019. годину („Службени гласник општине Љиг“ бр. 7/2018) и Одлуке о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Љиг за 2019. годину („Службени гласник општине Љиг“ бр. 7/2019) у Табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава на страни 12. и 13. Табела 3. Мере руралног развоја, мења се тако да сада гласи:

       Табела 3. Мере руралног развоја

Редни број Назив мере Шифра мере Планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза (у РСД) Износ подстицаја по кориснику (%) (нпр. 30%, 50%, 80%) Максимални износ подршке по кориснику (ако је дефинисан) (РСД) Пренете обавезе
1 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 101 2.100.000,00 50 0,00 0,00
2 Одрживо коришћење пољопривредног земљишта 201.1 200.000,00 100 0,00 0,00
УКУПНО 2.300.000,00

У табеларном приказу планираних финансијских средстава на страни 13. програма Тебела 6. програма, мења се тако да гласи:

Буџет Вредност у РСД
Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза) 4.300.000,00
Планирана средства за директна плаћања 2.000.000,00
Планирана средства за кредитну подршку 0,00
Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 2.300.000,00
Планирана средства за посебне подстицаје 0,00
Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја 0,00
Пренете обавезе 495.200,00

На страни 22 . Програма, након речи „Уговор којим се дефинишу сва међусобна права и обавезе.“   у оквиру тачке 2.2.12. „ Административна процедура“ уводи се нова мера и то под тачком:

2.3 Назив и шифра мере: 201.1 „Одрживо коришћење пољопривредног земљишта“

2.3.1. Образложење: Имајући у виду да Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде није у могућности да финансира меру контроле плодности пољопривредног земљишта , коју су пољопривредници бесплатно користили, а реализованa je преко ПССС, ЈЛС   је препоручено од стране горе поменутог министарства да, уколико су у могућности, финансирају ову меру преко Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја. Општина Љиг у тренутку обавештавања није могла да предвиди средства за ову меру, али након извршеног ребаланса буџета општине за 2019. годину („Сл. гласник општине Љиг бр. 7), препознавши значај ове мере за пољопривреднике,   определила се за финансирање ове мере.                                                   .                                                    .

2.3.2. Циљеви мере: – Одрживо управљања природним ресурсима и заштита животне средине; – Побољшање бонитета земљишта; – Повећање еконимичности пољопривредне производње.                                                                        .

2.3.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера је у складу са Националним програмом за пољопривреду за период 2018-2020.                                                                                                        .

2.3.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су: – физичка лица са територије општине Љиг   – правна лица са територије општине Љиг.                                                                                                        .

2.3.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или

пројекат о економској одрживости улагања.

2.3.6. Општи критеријуми за кориснике:  Општи критеријуми за кориснике по овој мери: – су да потенцијални корисник има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем и производњом на територији општине Љиг,                                                     .                                                    .

2.3.7. Специфични критеријуми: Специфични критеријуми за ову меру не постоје.                                                        .                                                    .
2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                    .

Шифра инвестиције Назив инвестиције
201.1.1 Одрживо управљање земљиштем

2.3.9. Критеријуми селекције:                                                    .

2.3.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи за ову меру је100%                                                   .                                                     .
2.3.11. Индикатори/показатељи:                                                    .

Редни број Назив показатеља
1 Број извршених анализа земљишта и датих препорука
2 Укупан број пољопривредних газдинстава којима су извршене анализа земљишта

2.3.12. Административна процедура: Ребалансом буџета за 2019.годину („Службени лист општине Љиг“ број 7/2019) увећана су средства за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 200.000,00 динара. Ова меру ће бити спроведена тако што ће надлежне службе општине Љиг расписати јавну набавку за избор најповољнијег понуђача за контролу плодности земљишта, односно израду биохемијскеанализе. Понуђачи (овлашћене организације) морају имати доказ о испуњености услова за обављање саветодавних послова у пољопривреди у складу са законом којим се уређују саветодавни послови и стручни послови у област пољопривредe, односно одговарајућу опрему, кадрове, акредитовану лабораторију.У оквиру ове мере обавиће се послови прикупљања узорака земљишта на терену, извршити бихемијска анализа узорака и дати препорука за ђубрење. Добијене резултате анализе земљишта, уз препоруку за ђубрење, потребно је достављати сваком газдинству уз доказе о пријему истог.   Уз завршни извештај о извршеним услугама Одељењу за финансије Општинске управе општине Љиг доставити: потписан и оверен списак газдинстава којима је извршена анализа земљишта, са укупним бројем узорака по газдинству, као и извештај о извршеној контроли плодности земљишта са резултатима лабораторијске анализе земљишта и препоруком за ђубрење, оверен и потписан од стране одговорног лица овлашћене организације.   Извештај о контроли треба да садржи податке о: подносиоцу захтева (име и презиме), адреси/седишту подносиоца захтева, броју регистрованог пољопривредног газдинства, броју катастарске парцеле, катастарској општини на којој се налази парцела, површини парцеле, катастарској класи, типу земљишта, начину коришћења земљишта, резултатима основних параметара плодности земљишта и препорука за ђубрење са назначеном употребом појединих врста и количина минералних ђубрива, органских ђубрива и оплемењивача земљишта, као и мерама за побољшање хемијских и биолошких својстава земљишта. Након провере достављених података, општина Љиг ће извршити пренос опредељених средстава извођачу радова.                                                                                                        .

У осталом делу Програм остаје непромењен.

Ова измена програма ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине Љиг.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-26/19-3

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

Горан Миловановић, с.р.

     02.август   2019. године         *       Службени гласник Општине Љиг       *       БРОЈ    9

4.

На основу члана 40. Статута Ошпштине Љиг („Службени гласник општине Љиг“ број 4/19), Скупштина општине Љиг дана 02.08.2019 године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

ОТУЂЕЊА И РАЗМЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

 1. РАЗРЕШАВА СЕ Комисија за спровођење поступка размене и отуђења непокретности непосредном погодбом, јавним надметањем и прикупљањем писмених понуда,образована Решењем Скупштине општине Љиг дана 22.02.2017 године, у саставу:

     – Љубивоје Вујић,дипл. економиста из Љига, као председник Комисије;

     – Мирослав Радојичић,дипл.правник из Драгоља, као члан Комисије;

     – Жељко Костадиновић,дипл.економиста из Палежнице, као члан Комисије;

 1. Комисија у напред наведеном саставу разрешава се због истека мандата на који је изабрана.
 1. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-26/19-4

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

Горан Миловановић, с.р.

     02.август   2019. године         *       Службени гласник Општине Љиг       *       БРОЈ    9

5.

На основу члана 40. Статута Ошпштине Љиг („Службени гласник општине Љиг“ број 4/19) и Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.24/2012, 48/2015 и 99/2015), Скупштина општине Љиг дана 02.08.2019 године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

ОТУЂЕЊА И РАЗМЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

 

 

 1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка размене и отуђења непокретности непосредном погодбом, јавним надметањем и прикупљањем писмених понуда, у саставу:

     – Ана Матијевић, правник из Љига, као председник Комисије;

     – Слађана Степановић,дипл.правник из Палежнице, као члан Комисије;

     – Тамара Војиновић,дипл.инж.архитектуре из Лазаревца, као члан Комисије;

Председник и чланови комисије именују се на период од 4 године.

 1. Задатак Комисије из тачке 1. овог Решења:

     – Прикупљање понуда за прибављање и отуђење непокретности;

     – Спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности;

     – Сачињавање записника о спроведеном поступку прибављања и отуђења;

     – Давање надлежном органу предлога Одлуке о прибављању и отуђењу непокретности;

 1. Комисија ће почети да обавља свој задатак у року од 30 дана од дана образовања.
 1. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-26/19-5

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК

Горан Миловановић, с.р.

     02.август   2019. године         *       Службени гласник Општине Љиг       *       БРОЈ    9

6.

На основу члана 40. Статута Ошпштине Љиг („Службени гласник општине Љиг“ број 4/19) и Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.24/2012, 48/2015 и 99/2015), а на основу Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Љиг за 2019 годину 01 број: 06-20/19-16 Скупштина општине Љиг дана 02.08.2019.године доноси

О Д Л У К У

 

 

 

 

ОТУЂУЈЕ СЕ кат. парцела број 6483/5 КО Љиг, уписана у Лист непокретности број 1542 КО Љиг,по врсти градско грађевинско земљиште, јавна својина општине Љиг, укупне површине 785 м2.

Отуђење наведене кат. парцеле извршиће се у поступку јавног оглашавања, прикупљањем писаних понуда, по цени од 670,00 динара/м2, односно укупно 525.950,00 динара.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-26/19-6

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК

Горан Миловановић, с.р.

     02.август   2019. године         *       Службени гласник Општине Љиг       *       БРОЈ    9

7.

На основу члана 40. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ број 4/19) и члана 92. Пословника о раду Скупштине општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ број 6/08 и 4/16), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 02.08.2019.године, донела је

ЗАКЉУЧАК

О

УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ЉИГ

О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. – 30.06.2019.ГОДИНЕ

I УСВАЈА СЕ Извештај ЈКП „Комуналац“ Љиг о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2019. – 30.06.2019.године.

II   Закључак доставити Јавном комуналном предузећу „Комуналац“ Љиг.

III   Закључак објавити у „Службеном гласнику Oпштине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-26/19-7

                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                         Горан Миловановић, с.р.

     02.август   2019. године         *       Службени гласник Општине Љиг       *       БРОЈ    9

8.

             На основу чл. 5. став 3. и чл. 28. Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“ бр. 96/2015 и 83/2018) и члана 40. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општина Љиг“, бр. 4/2019), Скупштина Општине Љиг, на седници одржаној 02.08.2019. године, донела је:

ОДЛУКУ

 

 

Члан 1.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за озакоњење стамбеног објекта Пр, бруто површине 73м2 који је означен као објекат бр. 1 на кат. парцели бр. 1374 у К.О. Шутци, власника Маринковић (Добривоје) Драгана из Шутаца, за који је покренут поступак озакоњења по службеној дужности од стране Одељења за општу управу Општинске управе Општине Љиг, 02 бр. 351-1011 дана 01.10.2018. год, а који се налази у заштитном појасу – појасу општинског некатегорисаног пута бр. 2437 у К.О. Шутци, на удаљености мањој од прописане важећом планском документацијом.

Члан 2.

Сту­па­њем на сна­гу ове одлуке код надлежног органа Општинске управе општине Љиг, наставиће се поступак озакоњења предметног објекта.

Члан 3.

Од­лу­ка сту­па на сна­гу осмог да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња у “Слу­жбе­ном гла­сни­ку Општине Љиг”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-26/19-8

                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                         Горан Миловановић, с.р.

     02.август   2019. године         *       Службени гласник Општине Љиг       *       БРОЈ    9

9.

             На основу чл. 5. став 3. и чл. 28. Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“ бр. 96/2015 и 83/2018) и члана 40. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општина Љиг“, бр. 4/2019), Скупштина Општине Љиг, на седници одржаној 02.08.2019. године, донела је:

ОДЛУКУ

 

 

Члан 1.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за озакоњење помоћног објекта Пр, бруто површине 53м2 који је означен као објекат бр. 7 на кат. парцели бр. 652 у К.О. Калањевци, власника Колаковић (Милован) Горана из Београда, ул. Омладинских бригада бр. 71, за који је покренут поступак озакоњења по службеној дужности од стране Одељења за општу управу Општинске управе Општине Љиг, 02 бр. 351-674/2018 дана 31.05.2018. год, а који се налази у заштитном појасу – појасу општинског некатегорисаног пута бр. 2271/2 у К.О. Калањевци, на удаљености мањој од прописане важећом планском документацијом.

Члан 2.

Сту­па­њем на сна­гу ове одлуке код надлежног органа Општинске управе општине Љиг, наставиће се поступак озакоњења предметног објекта.

Члан 3.

Од­лу­ка сту­па на сна­гу осмог да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња у “Слу­жбе­ном гла­сни­ку Оп­шти­не Љиг”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-26/19-9

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

Горан Миловановић, с.р.

                                                                                                          

     02.август   2019. године         *       Службени гласник Општине Љиг       *       БРОЈ    9

 

10.

             На основу чл. 5. став 3. и чл. 28. Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“ бр. 96/2015 и 83/2018) и члана 40. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општина Љиг“, бр. 4/2019), Скупштина Општине Љиг, на седници одржаној 02.08.2019. године, донела је:

ОДЛУКУ

 

 

Члан 1.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за озакоњење стамбеног објекта Су + Пр + Пк, бруто површине 134м2 који је означен као објекат бр. 2, на кат. парцели бр. 1553/2 у К.О. Славковица, власника Проковић (Душан) Наде из Београда, ул. Кестенова бр. 9, за који је покренут поступак озакоњења по службеној дужности од стране Одељења за општу управу Општинске управе Општине Љиг, 02 бр. 351-1041 дана 09.10.2018. год, а који се налази у заштитном појасу – појасу општинског некатегорисаног пута бр. 2991 у К.О. Славковица, на удаљености мањој од прописане важећом планском документацијом.

Члан 2.

Сту­па­њем на сна­гу ове одлуке код надлежног органа Општинске управе општине Љиг, наставиће се поступак озакоњења предметног објекта.

Члан 3.

Од­лу­ка сту­па на сна­гу осмог да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња у “Слу­жбе­ном гла­сни­ку Оп­шти­не Љиг”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-26/19-10

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК

Горан Миловановић, с.р.

 

     02.август   2019. године         *       Службени гласник Општине Љиг       *       БРОЈ    9

11.

           На основу чл. 5. став 3. и чл. 28. Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“ бр. 96/2015 и 83/2018) и члана 40. Статута Општине Љиг („Службени гласник Општина Љиг“, бр. 4/2019), Скупштина Општине Љиг, на седници одржаној 02.08.2019. године, донела је:

ОДЛУКУ

 

 

Члан 1.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за озакоњење помоћног објекта Пр, бруто површине 81м2 који је означен као објекат бр. 4 на кат. парцели бр. 1016 у К.О. Калањевци, власника Ђукнић (Милосав) Милована из Калањеваца, за који је покренут поступак озакоњења по службеној дужности од стране Одељења за општу управу Општинске управе Општине Љиг, 02 бр. 351-20/2019 дана 07.06.2019. год, а који се налази у заштитном појасу – појасу општинског некатегорисаног пута бр. 2280 у К.О. Калањевци, на удаљености мањој од прописане важећом планском документацијом.

Члан 2.

Сту­па­њем на сна­гу ове одлуке код надлежног органа Општинске управе општине Љиг, наставиће се поступак озакоњења предметног објекта.

Члан 3.

Од­лу­ка сту­па на сна­гу осмог да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња у “Слу­жбе­ном гла­сни­ку Оп­шти­не Љиг”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-26/19-11

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК

Горан Миловановић, с.р.

     02.август   2019. године         *       Службени гласник Општине Љиг       *       БРОЈ    9

12.

На основу члана 21. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС“ бр. 15/2016) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Љиг (“Службени гласник општине Љиг“ број: 4/2019), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 02.08.2019..године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЉИГ

I

РАЗРЕШАВА СЕ председник Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Љиг, због поднете оставке, и то:

 • Раде Перлић из Љига.

II

            Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-26/19-12

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

Горан Миловановић, с.р.

 

     02.август   2019. године         *       Службени гласник Општине Љиг       *       БРОЈ    9

13.

На основу члана 17. и 18. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС“ бр. 15/2016) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Љиг (“Службени гласник општине Љиг“ број: 4/19), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној 02.08.2019.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЉИГ

I

ИМЕНУЈЕ СЕ председник Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Љиг, и то:

 • Радисављевић Милутин, дипл. инжењер технологије из Љига.

                                                             II

             Мандат председника траје до истека мандатног периода Надзорног одбора.

III

            Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине Љиг“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-26/19-13

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

Горан Миловановић, с.р.

     02.август   2019. године         *       Службени гласник Општине Љиг       *       БРОЈ    9

14.

На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник.РС“,број 88/2017,27/18(I) – др.закон и 27/18 (II) –др.закон и 10/19),члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа („Сл. гласник. РС“, број 21/2018), и члана 43.Статута општине Љиг („Сл.гласник општине Љиг“ бр. 7/08, 10/08 и 6/16), Скупштина општине Љиг, на седници одржаној дана 19.03.2019.године, доноси

 

 

 

О Д Л У К У

 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред јавних основних школа на територији општине Љиг (у даљем тексту:мрежа школа).

Члан 2.

Просторни распоред јавне основне школе је просторно подручје с којег се ученици уписују у јавну основну школу (у даљем тексту:школа), на основу пребивалишта,односно боравишта .

 

Члан 3.

            Мрежу јавних основних школа чине две јавне основне школе које делатност основног образовања и васпитања обављају у седишту и ван седишта, организовањем 20 издвојених одељења, и једно издвојено одељење основне музичке школе.

Члан 4.

Мрежу јавних основних школа чине:

Редни број Назив школе Седиште и адреса Издвојено одељење Разредност
1. Основна школа „Сава Керковић“ Љиг, ул. Светога Саве 22а I-VIII
Ба I-IV
Бошњановић I-IV
Бранчић I-IV
Дићи I-IV
Ивановци I-IV
Јајчић I-IV
Кадина Лука I-IV
Лалинци I-IV
Латковић I-IV
Липље I-IV
Моравци I-IV
Палежница I-IV
Славковица I-IV
Цветановац I-IV
Штавица I-IV
2. Основна школа „Сестре Павловић“ Белановица, ул. Вука Караџића 27 I-VIII
Живковци I-IV
Калањевци I-IV
Козељ I-IV
Пољанице I-IV
Шутци I-IV

 

 

Члан 5.

            Основно музичко образовање обавља се у оквиру издвојеног одељења Музичке школе“Марко Тајчевић“ из Лазаревца, ул.Бранка Радичевића 27а, од I до VI разреда.

Издвојено одељење Музичке школе“Марко Тајчевић“ из Лазаревца образовни процес обавља у седишту Основне школе „Сава Керковић“ у Љигу, ул. Светог Саве 22а.

Члан 6.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о о мрежи основних школа општине Љиг 01 Број 06-17/14-8 од 30.04.2014.године(„Сл. Гласник општине Љиг“, број 4/14).

Члан 7.

Ова одлука објављује се у Службеном гласнику Oпштине Љиг, по добијању сагласности Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ

01 Број: 06-12/19-2-1

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                   Горан Миловановић

     02.август   2019. године         *       Службени гласник Општине Љиг     *       БРОЈ    9

САДРЖАЈ

 

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2019.ГОДИНУ ………………. страна                      1

 1. ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ……. стране       2 – 54
 2. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА МЕРА ЗА СПЕОВОЂЕЊЕ

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ О ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2019.ГОДИНУ ……………………………………… стране            55 – 58

 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

ОТУЂЕЊА И РАЗМЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ …………………….. страна                     59

 1. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

ОТУЂЕЊА И РАЗМЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ……………………….. страна                    60

 1. ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУКАТ.ПАРЦ. БР. 6483/5 КО ЉИГ

ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА ………………………………………… страна                   61

 1. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЉИГ О СТЕПЕНУ

УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2019. …… страна                   62

 • – 11. ОДЛУКЕ О ОЗАКОЊЕЊИМА …………………………………………. стране             63 – 66
 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЉИГ ……………….. страна                    67

 1. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЉУ ПРЕДСЕДНИКА

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЉИГ ……………….. страна                  68

 1. ОДЛУКА О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА

       НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉИГ ……………………………………… стране             69 – 70

 

ИЗДАЈЕ: Скупштина општине Љиг

Одговорни уредник: Марија Филиповић, Секретар Скупштине општине

 

 

Оставите одговор