На основу члана 11. и члана 32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018) и члана 43. став 1. тачка 1. и члана 129. Статута општине Љиг („Службени гласник општине Љиг, бр.7/08,10/08 и 6/16), Скупштина општине Љиг, по прибављеном мишљењу Министарства за државну управу и локалну самоуправу, број 110-00-00434/2018-24 од 06.02.2019.године, на седници одржаној 19.03.2019.године, донела је:

СТАТУТ ОПШТИНЕ ЉИГ