На основу чл. 6. до 9. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретноси непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ , бр. 16/2018 од 05.03.2018.год.), чл. 19 и 20 Одлуке о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини 01 бр 06-3/17-2. и Одлуке Општинског већа 01 бр.06-1/19-8-2 од 08.01.2019. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у својини општине Љиг расписује:

О Г Л А С

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Предмет огласа су:

1. Локал бр.2 површине 19.24м2 у приземљу Дома културе у Љигу, ул. Карађорђева бр. 7 и то:

Почетна цена износи 12.000,00 динара месечно.

Пословни простор се издаје на период од пет година.

Право учешћа на огласу имају сва физичка и правна лица уз уплату гарантног износа у висини од 2.400,00 рсд (20 % од почетне цене закупа на месечном нивоу)

Гарантни износ се уплаћује на рачун 840-742152843-59, модел 97, позив на број 12-061, приходи од давања у закуп и коришћење непокретости, и биће урачунат у закуп понуђачу чија понуда буде прихваћена а осталим понуђачима се враћа у року од 20 дана од дана отварања понуда на рачун који је понуђач у обавези да наведе у својој понуди.

Понуђач чија понуда буде прихваћена губи право на повраћај депозита ако својом кривицом не заључи уговор у утврђеном року из позива за закључење уговора, у том случају Комисија позива следећег понуђача са највишом понуђеном ценом на заљкључење уговора.

Пријава, односно понуда која се доставља мора да садржи: доказ о уплати Гарантног износа, износ закупнине која се нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, за предузетнике: име и презиме предузетника,

адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

Подносиоци неблаговремених и непотпуних понуда не могу учествовати у поступку отварања писмених понуда а неблаговремене или непотпуне понуде се одбацују.

Рок за подношење затворених писмених понуда је 15 дана од дана објављивања у Огласа у листу „ Напред “ и објаве на интернет страници општине Љиг са назнаком „ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, ЛОКАЛ БРОЈ 2, НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу Општина Љиг, Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у својини општине Љиг, ул.Карађорђева бр.7, 14240 Љиг. На полеђини коверте наводи се назив подносиоца понуде са адресом и контакт телефоном.

Писмене понуде ће бити отваране 20.07.2020. године у 10,00 часова у канцеларији бр.17 Општине Љиг уз присуство чланова комисије и заинтересованих понуђача или овлашћених зступника који морају имати уредна овлашћења.

Заинтересовани могу разгледати локал 10.07.2020.године у периоду од 10 до 12 часова.

Међусобна права и обавезе закуподавца и закупца биће регулисана уговором.

Оставите одговор

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.