ОПШТИНА ЉИГ ОГЛАШАВА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У поступку јавне набавке отворен поступак- набавка електричне енергије

 

1.Подаци о наручиоцу:

 

Наручилац: Општинска управа општине Љиг

Адреса:Карађорђева бр.7, 14240 Љиг

Врста наручиоца: органи државне управе

Интернет страница: www.ljig.rs

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка отворен поступак

Предметна јавна набавкa  се спроводи у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

2.Предмет јавне набавке: – набавка електричне енергије

Ознака из општег речника: 09310000-електрична енергија

Предметна добра морају бити у складу са захтевима наручиоца.

3.Циљ поступка:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

  1. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, наводи се проценат вредности који се извршава преко подизвођача (максимум 50%)
  2. Поступак није обликован у партије.
  3. Избор најповољније понуде вршиће се по критеријуму – најнижа понуђена цена
  4. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети на сајту Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/, на званичном сајту општине Љиги директно код Наручиоца .

8.Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: На основу члана 87. став3.Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач,нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.Понуде са припадајућом документацијом, подносе се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца:Општина Љиг,ул.Карађорђева бр.7, 14240 Љиг, са назнаком ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР: 453-21/2020- добра

”Не отварати”’, а на полеђини назив понуђача, адреса, контакт особа и телефон. Рок за подношење понуда је 31 дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу УЈН, односно до 21.02.2020. године до 10:00 часова.

Неблаговременом  ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у писарницу наручиоца закључно са 21.02.2020. године до 10:00 часова.

  1. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно,по истеку рока за подношење понуда,дана 21.02.2020.године у 10:30 часова,у згради општине Љиг, ул.Карађорђева бр.7.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у Отварању понуда.

  1. Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована домаћа и страна правна лица и предузетници,физичка и друга лица која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/2015 , 68/2015 и 91/2019) и друге додатне услове предвиђене у конкурсној документацији, а који су детаљније објашњени у Упутству понуђачима како да сачине понуду.
  2. Одлукао додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана њеног доношења. Наручилац ће са изабраним понуђачем да закључи Уговор о набавци предметних добара, након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

12.Контакт особа:

За правна питања: Слађана Степановић, службеник за јавне набавке Општинске управе општине Љиг.mail:soljig@ptt.rs.

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

 

 

Оставите одговор

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.