ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЉИГ

 

 1. Расписује се јавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта и то:

 

1.1. кат.парц.бр.6483/5 Ко Љиг, површине 0.07.85 ха, уписана у лист непокретности бр.1542 КО Љиг, улица Живорада Јеловића бб.

1.2. кат.парц.бр.4111/19 Ко Љиг, површине 0.05.37 ха, уписана у лист непокретности

бр.1542 Ко Љиг, улица Војводе Мишића бб

 1. Отуђење грађевинског земљишта из тачке 1. Огласа ће се извршити у поступку прикупљања писмених понуда.
 2. Намена и правила грађења за кат.парцеле из тачке 1 овог огласа одређена су Планом гнералне регулације насеља Љиг („ Сл.Гласник Општине Љиг“ бр.5/2014).

Према Информацији о локацији издатој од стране Одељења за општу управу Oпштинске управе општине Љиг 02 бр.Службено од 03.06.2019 године намена кат. парцеле број 6483/5 КО Љиг по ПГР је породично становање-зона С1.

Максимална површина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 300м2, двојног 400м2, објеката у прекинутом или непрекинутом низу 200м2.

Парцела има неопходан приступ са јавне саобраћајнице.

На површинама опредељеним за индивидуално становање могућа је организација становања,као и садржаја који су компатибилни са становањем и који могу подржати становање као примарну намену, а то су :пословање, трговина, угоститељство и сл.

Максимални дозвољени индекс заузетости парцеле0,5; максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 1,5; максимални степен искоришћености парцеле 65%; проценат учешћа зеленила у склопу ове зоне је мин. 35%; дозвољена спратност објекта је П+1+Пк.

Према Информацији о локацији издатој од стране Одељења за општу управу  Oпштинске управе општине Љиг 02 бр.Службено од 13.02.2019 године намена кат. парцеле бр.4111/19 КО Љиг припада површинама осталих намена –породичном становању, односно индивидуалној градњи-зони С1. Не представља постојећу ни планирану површину јавне намене, већ је планирана као остало земљиште за градњу стамбених породичних објеката.

Максимална површина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 300м2, најмања ширина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећих објеката је 10м. Парцела има неопходан приступ са јавне саобраћајнице.

На површинама опредељеним за индивидуално становање могућа је организација становања,као и садржаја који су компатибилни са становањем и који могу подржати становање као примарну намену, а то су :пословање, трговина, угоститељство и сл.

Максимални дозвољени индекс заузетости парцеле 0,5; максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 1,5; максимални степен искоришћености парцеле је 65%; проценат учешћа зеленила у склопу ове зоне је мн. 35%; дозвољена спратност објеката је П+1+Пк;

4.Грађевинско земљиште из тачке 1.1 је делимично комунално опремљено, прукључак на водовод , цеви Ø 52 АЦЦ,  прикључак на канализацију могућ.

Грађевинско земљиште из тачке 1.2  је делимично комунално опремљен, могућ је рикључак на воду са суседне парцеле и прикључак на канализацију преко улице на доле у дужини од цц 30 м.

Прикључење на инфраструктуру обезбедиће се на основу услова надлежних комуналних предузећа и других правних лица о трошку лица коме се отуђује земљиште.

Лице коме се земљиште отуђује преузима обавезу да о свом трошку изврши радове на додатном уређењу земљишта.

Допринос за  уређење грађевинског земљишта обрачунава се сходно одредбама Закона о планирању и изградњи и исти плаћа лице коме се земљиште отуђује

 1. Лице коме се земљиште отуђује дужно је исто привести намени, најкасније у року од о три године од дана закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта.
 2. Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта из тачке 1. овог Огласа износи:

1.1  за кат.парц.бр. 6483/5 Ко Љиг, површине 0.07.85 ха у износи 4.473,50 еура

1.2  за кат.парц.бр. 4111/19 Ко Љиг, површине 0.05.37 ха у износу од 6.851.23 еура.

Понуђена цена мора бити јасна и недвосмислена  и изражена у еврима у истом или  већем износу од почетног.

Уплата понуђене цене у еврима врши се у динарској противвредности, по средњем званичном курсу Народне банке Србије, на дан уплате

 1. Понуђачи су дужни да на име гарантног износа уплате 10% од вредности почетне цене земљишта из тачке 6 Огласа, и то:

– за кат.парц.бр. 6483/5 Ко Љиг гарантни износ од 52.604,00 рсд

– за кат.парц.бр. 4111/19 Ко Љиг гарантни износ од 80.564.00 рсд

Гарантни износ ће се уплатити на Уплатни рачун јавних прихода Општине Љиг бр. 840-811151843-89 са обавезним позивом на број 9712061 .

Најповољнијем понуђачу уплаћени гарантни износ урачунава се у купопродајну цену, а осталим учесницима биће враћен у року од 15 дана од дана отварања понуда, у номиналном износу, без права на камату.

Гарантни износ се не враћа ако понуђач одустане од понуде после истека рока за подношење понуде  и ако понуђач који понуди највећи износ не приступи закључењу уговара о купопродаји или не уплати купопродајну цену у предвиђеном року.

 1. Најповољнији понуђач је оно лице које понуди највишу цену.
 2. Уредна понуда треба да садржи:

9.1. За правна лица и предузетнике:

– Пословно име, односно назив, седиште, фотокопију решења о упису у регистар привредних субјеката, потврду о пореском индетификацијоном броју, матични број, број телефона, име и презиме лица овлашћеног за заступање и његов потпис, уредно овлаћење лица за заступање

– ознаку грађевинског земљишта за коју се понуда подноси

– износ понуђене цене за земљиште за коју се понуда подноси, која мора бити јасна и недвосмислена,  изражена у еврима у истом или већем износу од почетног.

– изјаву понуђача да прихвата све услове из огласа

– доказ о уплати гаратног износа и број рачуна за повраћај гаратног износа

– понуда мора бити потписана

9.2.  За физичка лица

– име и презиме, јединствен матични број, број телефона, адреса становања, потпис лица

– ознаку грађевинског земљишта за коју се понуда односи

– доказ о уплати гаратног износа и број рачуна за повраћај гаратног износа

– износ понуђене цене за земљиште за коју се понуда подноси, која мора бити јасна и недовсмислена, изражена у еврима у истом или већем износу од почетног

– изјаву понуђача да прихвата све услове из јавног огласа

– понуда мора бити  потписана

 

 1. Један понуђач може поднети само једну понуду за кат.парцелу, а у случају подношења две или више понуда од стране истог понуђача, уредном се сматра она понуда која је прва пристигла.

Уколико два или више понуђача понуде исти износ цене за предметну парцелу, Комисија ће затражити да у новом року од 3 дана понуђачи доставе другу понуду о висини цене, у затвореној коверти, а која мора бити већа од предходне понуде.

 1. Грађевинско земљиште се отуђује у виђеном стању.
 2. Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања Огласа у листу Независне дневне новине „Српски ТЕЛЕГРАФ“

Оглас је објављен у листу  „Српски ТЕЛЕГРАФ“ дана 21.12.2020.год и на званичном сајту Општине Љиг.

 

 1. Понуде се могу достављати преоручено поштом или преко писарнице Општине Љиг у затвореној коверти на којој назначити „Понуда за непокретност кат.парц.бр. _____КО Љиг (уписати број парцеле за коју се подноси понуда) .– не отварати“ на адресу Општина Љиг, Комисија за спровођење поступка отуђења и размене непокретности у јавној својини општине Љиг, ул. Карађорђева бр.7, 14240 Љиг .
 2. Неблаговремене и непотпуне понуде неће се узимати у обзир.
 3. Отварање понуда извршиће се 21.01.2021.године, у 12 часова у згради Општине Љиг, трећи спрат, сала 21 , ул. Карађорђева бр.7, 14240 Љиг.
 4. По избору најповољнијег понуђача сви учесници ће бити благовремено обавештени, а са најповољнијим понуђачем биће закључен уговор.

Лице коме се земљиште отуђује дужно је да у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу земљишта, закључи уговор о отуђењу грађевинског земљишта са Општином Љиг.

Уколико лице које је изабрано као најповољнији понуђач не приступи закључењу уговора у наведеном року, решење о отуђењу земљишта се ставља ван снаге.

Купац је у обавези да у року од 30 дана од дана закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта, изврши уплату купопродајне цене.

Оставите одговор

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.