На основу члана 55.став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12,68/15 и 91/2019) и Одлуке начелника општинске управе Љиг о покретању поступка јавне набавке отворен поступак број: ЈН 453-25/2020 од 24.01.2020. године,

 

 

                                                                               Општина Љиг

 о б ј а в љ у ј е

    

ЈАВНИ ПОЗИВ бр. 453-25/2020

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке отворен поступак

услуге превоза путника и ученика на територији општине Љиг

 1. Наручилац Општина Љиг позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за ЈН број 453-25/2020 под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
 2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка отворен поступак

Предмет јавне набавке: Услуга – услуге превоза путника и ученика на територији општине Љиг

 1. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
 1. Ознака из класификације делатности
 1. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: 60130000-услуге друмског путничког превоза за посебне намене
 2. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, и додатне услове који су у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама прецизирани конкурсном документацијом .
 3. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. и члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем доказа који су у складу са законом прецизирани и наведени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.
 4. Преузимање конкурсне документације врши се са Портала Управе за јавне набавке. Заинтересована лица могу извршити увид и преузети конкурсну документацију у Општини Љиг,ул.Карађорђева бр.7 Љиг , сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Увид и преузимање конкурсне документације може се вршити сво време док тече рок за подношење понуда.
 5. Рок за подношење понуда је 31 дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке,одн. до 25.02.2020 године до 10,00 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадни или на дан који је државни празник, као последњи дан рока сматраће се први следећи радни дан до10,00 часова.
 6. Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће сенеблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћененеотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
 7. Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или лично на адресу наручиоца, са назнаком „Не отварај – понуда за јавну набавку бр. ЈН 453-25/2020 – На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. Понуда са варијантама није дозвољена.
 8. Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за пријем понуда, у 10,30 часова, на адреси Наручиоца радова из тачке 11. овог позива. О отварању понуда се сачињава записник, сагласно члану 104. Закона о јавним набавкама.
 9. Право учешћа на отварању понуда имају овлашћени представници понуђача, што ће доказати предајом потписаног и овереног пуномоћја, искључиво у оригиналу.
 10. Избор најповољнијег понуђача извршиће се на основу критеријума „најнижа цена“.
 11. Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од 7 дана од дана отварања понуда.
 12. Наручилац задржава право да одустане од доделе уговора за предметну јавне набавку, уколико се измене околности под којима је покренут поступак јавне набавке, у случају пријема неодговарајућих и неприхватљивих понуда или одустане из било ког другог разлога.
 13. Сва додатна објашњења у вези са јавном набавком која је предмет овог позива могу се добити на телефон: 014/3445-113 локал 106. Особа за контакт: Слађана Степановић.

 ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДЕОДЕЛИ УГОВОРА

 

 

Оставите одговор

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.