На основу члана 50. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019), члана 55. и 58. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/2019), те Извештаја Комисије за планове Скупштине општине Љиг, 01 бр. 350-34/2019 од 10.09.2019. године, Одељење за општу управу Општинске управе општине Љиг

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

за инфраструктурни коридор – магистрални цевоводза потребеснабдевања водом општине Љиг из Колубарског регионалног система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“, деоница на територији Општине Љиг

 

I ЈАВНИ УВИДобавиће се у згради Општине Љиг, Карађорђева бр. 7, сала 21/III, у периоду од 12.09.2019. до 15.10.2019. године, сваког радног дана од 8-14 часова. Нацрт Плана биће изложен у аналогном облику у сали  21/III и у дигиталном облику на завничном сајту Општине Љиг www.ljig.rs.

IIЗаинтересована правна и физичка лица, која врше увид у изложени план, у току трајања јавног увида  могу добити информације од сарадника на пословима урбанизма и грађевинарства Одељења за општу управу, канцеларија 17/II.

III Примедбе на изложени План заинтересована правна и физичка лица могу поднети  искључиво у писаном облику на писарници Општине Љиг, Карађорђева бр. 7, у Љигу (канцеларија бр. 5) у току трајања јавног увида, закључно са 15.10.2019. године.

IVЈавна презентација, у сарадњи са обрађивачем планског документа, одржаће се у згради Општине Љиг, сала 21/III,  дана 04.10.2019. године, са почетком у 12 часова. Јавној презентацији могу присуствовати  сва заинтересована правна и физичка лица, као и имаоци јавних овлашћења.

V  Јавна седница Комисије за планове, на којој ће се разматрати приспеле примедбе, одржаће се дана 16.10.2019. године са почетком у 12,00 часова у зград и Општине Љиг, Карађорђева 7, сала 21/III.

    Све информације у вези са јавним огласом могу се добити путем телефона 014/3445-113, локал 106.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,

Ната Јовчић, дипл. правник

 

ТЕКСТ ОГЛАСА

ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА ОВОМ ЛИНКУ

Оставите одговор

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.