ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И ВЕРСКИХ УСТАНОВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЉИГ У 2022. ГОДИНИ

1.      ОБЛАСТИ ЗА КОЈЕ СЕ МОГУ КОРИСТИТИ

 Средства намењена црквама и верским заједницама додељују се за реализацију пројеката из следећих области:

 • Изградња нових црквених и других пројеката који припадају цркви;
 • Инвестициони радови на црквеним објектима;
 • Обнова постојећих црквених објеката;
 • Обнова верских споменика,парохијских домова,капела,икона;
 • Изградња нових или реконструкција постојећих ограда и уређење гробаља;

Средства намењена удружењима додељују се за реализацију пројеката из следећих     области:

-Књижевно, ликовно, музичко стваралаштво, уметничке игре (народне игре);

-Манифестације везане за културно стваралаштво и етно манифестације;

-Музичко стваралаштво;

-Социјално-хуманитарни рад

– Oбласт пољопривреде

Циљ: Унапређење очувања културно-историјског наслеђа и верских објеката.

Обим средстава: Одлуком о буџету Општине Љиг опредељена су средства за

финансирање и суфинансирање пројеката удружења и верских установа из буџета Општине Љиг за 2022. годину, економска класификација 481000, апропријација 98, у износу од 500.000,00  динара. Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту је 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је  100.000,00 динара.

2.   ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право на учешће имају цркве и верске заједнице, установе удружења регистрована за обављање делатности из тачке 1. Јавног конкурса, појединци и други субјекти

 

који имају седиште на територији општине Љиг, осим установа културе чији је оснивач општина.

При избору пројекта, Комисија за cпровођење поступка јавног конкурса за финансирање/суфинансирање наведених пројеката цениће следеће критеријуме:

-да ли је верски објекат под заштитом државе;

-да ли су инвестициони захвати неопходни и да ли је због руинираности угрожена безбедност верника;

-да ли је обезбеђено сопствено учешће у реализацији пројекта;

-да ли се ради о изградњи новог објекта или је у питању обнова постојећег;

-карактер хитности за инвестиционе захвате у сваком конкретном случају;

-износ средстава одобрених у претходне 3 године из буџета општине Љиг за

инвестиционо улагање у објекат.

Комисија ћe након прегледа пријава сачинити Предлог одлуке о избору пројеката и исту достави Општинском вeћy општине Љиг на усвајање.

Уколико Општинско вeћe општине Љиг одобри мањи износ средстава за финансирање пројеката од траженог износа буџетом пројеката, подносиоци захтева за финансирање пројеката су дужни да доставе ревидиране буџете пројеката.

Председник општине Љиг закључује Уговоре са корисницима средстава одобрених пројеката.

Чланом 15. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 91/2019) Општина Љиг је дужна као наручилац радова по закљученом уговору,ако финансира/суфинансира више од 50% радова за делатности у грађевинарству да обезбеди Јавну набавку применом Закона о јавним набавкама.

Пројекат се мора реализовати до истека буџетске године,односно до 31.децембра 2022. године.

Корисници средстава су дужни да ,у року од 15 дана по завршетку пројекта за који су додељена буџетска средства,Општинском већу општине Љиг поднесу извештај о реализацији тих пројеката ( уз наративни извештај доставити: фотографије после инвестиционих улагања или цд, и сл.) и доставе доказа о наменском коришћењу финансијских средстава ( фотокопије рачуна са отпремницама, налога,уговора, привремених и окончаних ситуација).

У случају неблаговремене и непотпуне доставе извештаја , обавезан је повраћај неоправданог-ненаменски коришћеног износа средстава у буџет Општине Љиг.

 

3.  САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација садржи:

 • попуњен образац са буџетом пријаве на српском језику за конкурс (Образац пријаве за Јавни конкурс може се преузети са званичног сајта општине Љиг ljig.rs и у Одељењу за општу управу  Општинске управе општине Љиг, трећи спрат, канцеларија бр. 27).
 • детаљан опис пројекта за чије финансирање и суфинансирање се подноси пријава;
 • попуњен образац пројекта са буџетом;
 • изјаву о прихватању обавезе корисника, која је саставни део Пријаве;
 • предмер, предрачун радова, понуда за извођење радова и сл.
 • фотографије објекта пре почетка инвестиционих улагања;
 • фотокопија Решења о регистрацији код надлежног органа ;
 • фотокопија Потврде о пореском идентификационом броју; званичан доказ о рачуну у банци;
 • фотокопија картона депонованих потписа;
 • сагласност виших органа цркве или верске заједнице на предлог пројекта, осим за случајеве када је према црквеним правилима изузета сагласност виших органа;
 • изјава одговорног лица да су обезбеђена средства од других донатора, односно да је обезбеђено сопствено суфинансирање предлога пројекта.
4. ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЉИВАЊА И ВРЕМЕНСКИ РОКОВИ

На конкурсу могу учествовати удружења и верске установе:

 • која су регистрована у складу са Законом
 • која су регистрована на територији општине Љиг и своју програмску активност или делатност обављају на територији општине Љиг
 • која су директно одговорна за припрему и извођење програмске активности пројекта и која су поднела годишњи Извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализацији програмске активности и пројекта претходне године;
 • нису у поступку ликвидације,стечајном поступку или под превременом забраном обављања делатности

Пријаве се подносе поштом на адресу : Општина Љиг, ул. Карађорђева бр.7,14240 Љиг,са назнаком:

,,Конкурс за финансирање пројеката и програма удружења и верских установа из буџета Општине Љиг за 2022. годину“ уз које је потребно уписати област за коју се конкурише.

Конкурсну документацију – пријаву поднети у року од 15 дана од дана објављивања на званичном сајти општине Љиг.

Јавни конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката удружења и цркава

Образац захтева за цркве

Образац захтева за удружења

Изјава о прихватању обавезе корисника средстава