КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20

К ОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20

 

Право на стипендију у школској 2019/20 години имају:

I           Студенти од друге па до завршних година:

– студија првог степена (основне академске студије; специјалистичке струковне студије; основне струковне студије),

– студија другог степена (мастер академске студије; специјалистичке академске студије; мастер струковне студије) и

  • студије трећег степена (докторске академске студије) и

II       Студенти прве године студија, уколико су били Ђаци генерације у средњој школи, у претходној школској години.

Право на стипендију наведена лица остварују ако су:

студенти високих школа, факултета и докторских академских студија, чији је оснивач Република Србија, редовни студенти који се финансирају из Буџета Републике Србије, ако имају пребивалиште на територији општине Љиг најмање годину дана пре подношења захтева за доделу стипендије, избегла, интерно расељена лица која имају пријављено боравиште на територији општине Љиг.

Право на стипендију имају студенти који уз наведене услове постижу резултате у студирању изражене кроз високу просечну оцену најмање 8,50.

Студенти могу конкурисати уколико немају више од 27 година живота у моменту подношења пријаве за конкурс.

 

III        Студенти од друге па до завршних година подносе:

  • пријаву која садржи личне податке студента (образац у служби),
  • потврду факултета/високе школе о уписаној години студија, оствареној просечној оцени током студирања (најмање 8,50), као и доказ да се финансирају из Буџета Републике Србије
  • доказ да нису обнављали годину током студирања и да им статус није мировао
  • фотокопију личне карте као доказ пребивалишта (уколико је лична карта са чипом мора бити очитана)
  • избегла и интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Љиг, боравиште доказују избегличком легитимацијом, односно легитимацијом интерно расељеног лица или зеленим картоном
  • два примерка Уговора о стипендирању (образац у служби)
  • изјаву студента да није корисник студентске стипендије из Буџета Републике Србије (образац у служби).

 

IV       Студенти прве године студија, уколико су били Ђаци генерације у средњој школи, у претходној школској години уз основну документацију (пријаву, фотокопију личне карте, уговор, изјаву) подносе и:

 

  • потврду о уписаном факултету/високој школи у школској 2019/2010. години,
  • потврду средње школе као доказ да је носилац дипломе „Ђак генерације“ у претходној школској години.

 

            Сви докази који се прилажу морају бити званични документи одговарајуће установе (издати у прописаној форми и оверени).

           

               Рок за подношење пријава и Конкурсом предвиђене документације за студентску стипендију је од 15.11.2019.године до 13.12.2019.године, соба бр. 5 (писарница) у згради Општинске управе општине Љиг, од 7,00 до 15,00 часова.

 

Ближе информације о Конкурсу могу се добити на телефон 014/3445-107 локал 121.

 

Оставите одговор