poljoprivredno-zemljiste

       РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЉИГ

Комисија за спровођење поступка

01 Брoj: 464-29/2019

11.09.2019. године

Љиг

 

На основу Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Љиг за 2019 годину („Службени гласник РС“ бр. 07/2019 ), чл. 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретноси непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ , бр. 16/2018 од 05.03.2018.год.),  и Одлуке о отуђењу 01 бр. 06-26/19-6 Скупштине општине Љиг од 02.08.2019.године, Комисија за спровођење поступка отуђења и размене непокретности у јавној својини општине Љиг расписује:

 

О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЉИГ

 1. Расписује се јавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта и то:

–  кат.парц.бр.6483/5 Ко Љиг, површине 0.07.85 ха, уписана у лист непокретности бр.1542 КО Љиг, улица Живорада Јеловића бб

 1. Отуђење грађевинског земљишта из тачке 1. Огласа ће се извршити у поступку прикуљања писмених понуда.
 2. Намена и правила грађења за кат.парцеле из тачке 1. овог Oгласа одређена су Планом гeнералне регулације насеља Љиг („ Сл.Гласник Општине Љиг“ бр.5/2014)

Према Информацији о локацији издатој од стране Одељења за општу управу општинске управе општине Љиг 02 бр.Службено од 03.06.2019.године намена кат. парцеле број 6483/5 КО Љиг по ПГР је: кат. парцела број 6483/5 КО Љиг припада површинама намењеним породичном становању-зона С1.

Максимална површина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 300м2, двојног 400м2, објеката у прекинутом или непрекинутом низу 200м2.

Парцела има неопходан приступ са јавне саобраћајнице.

На површинама опредељеним за индивидуално становање могућа је организација становања, као и садржаја који су компатибилни са становањем и који могу подржати становање као примарну намену, а то су: пословање, трговина, угоститељство и сл.

Максимални дозвољени индекс заузетости парцеле 0,5; максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 1,5; максимални степен искоришћености парцеле 65%; проценат учешћа зеленила у склопу ове зоне је мин. 35%; дозвољена спратност објекта је П+1+Пк.

 1. Грађевинско земљиште из тачке 1. је делимично комунално опремљено, прукључак на водовод могућ , цеви Ø 52 АЦЦ, прикључак на канализацију могућ.

Прикључење на инфраструктуру обезбедиће се на основу услова надлежних комуналних предузећа и других правних лица о трошку лица коме се отуђује земљиште.

Лице коме се земљиште отуђује преузима обавезу да о свом трошку изврши радове на додатном уређењу земљишта.

Допринос за  уређење грађевинског земљишта обрачунава се сходно одредбама Закона о планирању и изградњи и исти плаћа лице коме се земљиште отуђује

 1. Лице коме се земљиште отуђује дужно је исто привести намени, најкасније у року од о три године од дана закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта.
 2. Почетна цена за отуђење кат.парц.бр. 6483/5 Ко Љиг, површине 0.07.85 ха износи 4.458,80 еура

Понуђена цена мора бити јасна и недвосмислена  и изражена у еврима у истом или већем износу од почетног.

 1. Понуђачи су дужни да на име гарантног износа уплате 10% од вредности почетне цене земљишта што за кат.парц.бр.6483/5 КО Љиг износи 445.88 е у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Најповољнијем понуђачу уплаћени гарантни износ урачунава се у купопродајну цену, а осталим учесницима биће враћен у року од 10 дана од дана отварања понуда, у номиналном износу, без права на камату.

Гарантни износ се не враћа ако понуђач одустане од понуде после истека рока за подношење понуде  и ако понуђач који понуди највећи износ не приступи закључењу уговара о купопродаји или не уплати купопродајну цену у предвиђеном року.

 1. Најповољнији понуђач је оно лице које понуди највишу цену.
 2. Уредна понуда треба да садржи:

9.1. За правна лица и предузетнике:

– Пословно име, односно назив, седиште, фотокопију решења о упису у регистар привредних субјеката, потврду о пореском индетификацијоном броју, матични број, број телефона, име и презиме лица овлашћеног за заступање и његов потпис, уредно овлашћење лица за заступање

– ознаку грађевинског земљишта за коју се понуда подноси

– износ понуђене цене за земљиште за коју се понуда подноси, која мора бити јасна и недвосмислена,  изражена у еврима у истом или већем износу од почетног.

– изјаву понуђача да прихвата све услове из Огласа

– доказ о уплати гаратног износа и број рачуна за повраћај гаратног износа

– понуда мора бити потписана

9.2.  За физичка лица

– име и презиме, јединствен матични број, број телефона, адреса становања, потпис лица

– ознаку грађевинског земљишта за коју се понуда односи

– доказ о уплати гаратног износа и број рачуна за повраћај гаратног износа

– износ понуђене цене за земљиште за коју се понуда подноси, која мора бити јасна и недовсмислена, изражена у еврима у истом или већем износу од почетног

– изјаву понуђача да прихвата све услове из јавног огласа

– понуда мора бити  потписана

 1. Један понуђач може поднети само једну понуду за кат.парцелу, а у случају подношења две или више понуда од стране истог понуђача, уредном се сматра она понуда која је прва пристигла.

Уколико два или више понуђача понуде исти износ цене за предметну парцелу, Комисија ће затражити да у новом року од 3 дана понуђачи доставе другу понуду о висини цене, у затвореној коверти, а која мора бити већа од предходне понуде.

 1. Грађевинско земљиште се отуђује у виђеном стању.
 2. Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања Огласа листу Независне дневне новине „Српски ТЕЛЕГРАФ“

Оглас је објављен у листу  „Српски ТЕЛЕГРАФ“ дана 11.09.2019.год и на званичном сајту Општине Љиг.

 1. Понуде се могу достављати преоручено поштом или преко писарнице Општине Љиг у затвореној коверти на којој назначити „Понуда за непокретност кат.парц.бр.6483/5 Ко Љиг – не отварати“ на адресу Општина Љиг, Комисија за спровођење поступка отуђења и размене непокретности у јавној својини општине Љиг, ул. Карађорђева бр.7, 14240 Љиг .
 2. Неблаговремене и непотпуне понуде неће се узимати у обзир.
 3. Отварање понуда извршиће се 14.10.2019.године, у 10:30 часова у згради Општине Љиг, трећи спрат, сала 21 , ул. Карађорђева бр.7, 14240 Љиг.
 4. По избору најповољнијег понуђача сви учесници ће бити благовремено обавештени, а са најповољнијим понуђачем биће закључен уговор.

Лице коме се земљиште отуђује дужно је да у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу земљишта, закључи уговор о отуђењу грађевинског земљишта са Општином Љиг.

Уколико лице које је изабрано као најповољнији понуђач не приступи закључењу уговора у наведеном року, решење о отуђењу земљишта се ставља ван снаге.

Купац је у обавези да у року од 30 дана од дана закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта, изврши уплату купопродајне цене.

.

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

                                                                                          __________________

Ана Матијевић

__________________

Слађана Степановић

__________________

Тамара Војиновић

 

Оставите одговор

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.