преузимање

Председник општине Љиг, Драган Лазаревић, на основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине  Љиг за 2019. годину, расписује:

                                                      Ј А В Н И    П О З И В

              за доделу подстицајних средстава намењених пољопривреди

                                        

                                                           I

Расписује се јавни позив за доделу подстицајних средстава намењених пољопривреди за 2019. годину,   и то за следеће:

 1. Мере директних плаћања

 

Шифра

инвестиције

Назив инвестиције Интензитет помоћи
100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

 

-1.500,00  стандардним семеном;                          ‘– до 5. 000,00 елитним семеном и то само прво осемењавање

 

 1. Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
Шифра

инвестиције

Назив инвестиције Интензитет помоћи
101.1.1. Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза 50% од вредности приплодног грла говеда, а максимално до 60.000,00. За првих пет корисника по редоследу подношења,  који имају најмање 10 музних крава максимални износ подстицаја је 300.000,00.
101.2.1. Набавка квалитетних приплодних грла  говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса 50% од вредности уматичене овце, а максимално до 6.000,00. За првих десет корисника по редоследу подношења,  који имају најмање до 30 грла  максимални износ подстицаја је 120.000,00, а за остале  кориснике је 30.000,00
101.4.1 Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе 35% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, без ПДВ-а. Минимални износ по кориснику је 10.000,00 а максимални је 100.000,00 динара.

 II

Захтев за доделу подстицајних средстава намењених пољопривреди за 2019. годину  за инвестиције из тачке I могу поднети регистрована пољопривредна газдинства која делатност обављају на територији општине Љиг, а у активном статусу су, у складу са Правилником о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације.

 

Захтеви за доделу подстицајних средстава подносе се на обрасцима који су одштампани за ову намену и исти се могу преузети на писарници  општине Љиг.

 

Уз захтев, подносилац захтева је обавезан да достави следећу документацију:

 

 1. Копију потврде о активном статусу пољопривредног газдинстава,
 2. Изјаву да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја,
 3. Потврду да је корисник подстицајних средстава измирио све своје доспеле обавезе према општини Љиг,
 4. Изјаву да најмање 3 година неће отуђити предмет инвестиције и да ће у том периоду предмет наменски користи,
 5. Корисник доставља доказ о извршеном плаћању и набавци предмета субвенције, које мора бити извршено у периоду од 01.02019. године до дана подношења захтева, и то:
 6. 1. Копију рачуна (фактуре) која гласи на име подносиоца и извод или налог за плаћање оверен од стране банке ако је плаћање извршено безготовински, или
 7. 2. Копију рачуна (фактуре) која гласи на име и фискални исечак ако је плаћање извршено готовински,
 8. Купопродајни Уговор из текуће године (оверен у суду или код нотара) у случају набавке грла од физичког лица  или  регистрованог пољопривредног газдинства

 

 1. За инвестиције 1.1. и 101.2.1. корисник доставља:
 2. Копија пасоша односно матичног листа за свако грло које је предмет субвенције,

 

 1. За инвестиције 101.4.1. корисник доставља:
 2. Доказ да има у својини или закупу пољопривредно земљиште на територији

општине Љиг (закуп мора бити на период од најмање 5 година),

 1. Копија Декларације о квалитету садног материјала пољопривредног биља,
 2. Копија Сертификата о производњи садног материјала,
 3. Копија Уверења о здравственом стању садног материјала,

 

 1. Копију личне карте и картице текућег рачуна.

 

III.

По одобрењу поднетог захтева, а пре исплате подстицајних средстава, подносилац захтева закључиће са општином Љиг уговор којим се дефинишу сва међусобна права и обавезе.

Јавни позив остаје отворен све до утрошка планираних средстава а најкасније до 31. децембра 2019. године.

Све информације у вези са Јавним позивом  могу се добити у просторијама Општинске управе општине Љиг или путем телефона 014/3445-107 лок. 110.

 

У  Љигу,

03. јула 2019. године

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Лазаревић

Оставите одговор

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.