ПРЕДЛОГ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ОПШТИНЕ ЉИГ

На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), члана 181.став 1. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – аутентично тумачење),члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС“, број 63/17) и члана 43. Статута Општине Љиг(“Службени гласник Општине Љиг“ бр. 7/08, 10/08 и 6/16),уз  прибављену сагласност Министарства државне управе и локалне самоуправе број 015-05-00044/2019-24 од 27.02.2019.године, доносимо:

ПРЕДЛОГ ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ОПШТИНЕ ЉИГ

Члан 1.

Овом одлуком утврују се називи  нових улица и других делова насељених места на територији Општине Љиг.

Члан 2.

 У насељено место  Ба одређују се следећи називи улица:

1.Улица Главна

Опис предложене улице Главна – Улица се простире од границе са насељеним местом Палежница и од кп 9 и 12 дуж кп 2602, 2605/1, 2636, 2639, 2629 и 2622 све до кп 1358 и 1373/1 до кп 2624 и предложене улице бр. 9.

Напомена: Улица је заједничка са КО Палежница

2.Улица Војводе Степе

Опис предложене улице Војводе Степе – Улица се простире од предложене улице бр. 1 од кп 2604 преко кп 439, дуж кп 390, преко кп 102, 118 све до кп 114 и 117 КО Ба.

3.Улица Брезовац

Опис предложене улице Брезовац – Улица се простире од предложене улице бр. 2 и кп 390 преко кп 387/1, 399/1, 403 дуж кп 408/3, преко кп 406/1, 87, дуж кп 2609, 2610 све до кп 840 и 854 и до улице на кп 2626 КО Ба.

4.Улица Ива Гаја

Опис предложене улице Ива Гај– Улица се простире од улице на кп 2624 и од кп 1150 и 1097/1, дуж кп 2626 до кп 1328 и 2622 КО Ба.

 1. Улица Шеварице

Опис предложене улице Шеварице – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и од кп 2369, дуж кп 2624 до кп 1352 и 1349/1 КО Ба.

 1. Улица Николе Тесле

Опис предложене улице Николе Тесле – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и од кп 2602 преко кп 248, 252, 238/2, 229/2, дуж кп 198 и границе са насељеним местом Кaдина Лука тј. до кп 196 и 199 КО Ба.

 1. Улица Пупинова

Опис предложене улице Пупинова – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и од кп 2602, дуж кп 351, 261 и 261/2 до кп 265/1 и 264/2 КО Ба.

 1. Улица Ступ

Опис предложене улице Ступ – Улица се простире од предложене улице бр. 9 и кп 2622 дуж кп 2613, 606/1, 2619, 2613 све до кп 654 и 639 КО Ба.

 1. Улица Брђанска

Опис предложене улице Брђанска – Улица се протире од предложене улице бр. 1 и од кп 2640 дуж кп 2625, 2624, 2622, 2620 и 2618 све до кп 741/9 и 758 КО Ба.

 1. Улица Сувоборска

Опис предложене улице Сувоборска – Улица се простире од предложене улице бр. 9 кп 2622, поред кп 800 и 799/4 дуж кп 2622 све до кп 2357 и 2356/1 до предложене улице бр. 19 и кп 2651 КО Ба.

 1. Улица Гранитна

Опис предложене улице Гранитна – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 2639, од кп 1177 и 1426 дуж кп 2628 и 2630 све до пута на кп 2634 и бочних кп 999 и 1508 КО Ба.

 1. Улица Палашица

Опис предложене улице Палашице – Улица се простире од предложене улице бр. 15 и кп 2633 преко кп 1518, 1514, 1522/2, 1600/1 и 1603/3 до кп 1604/1 КО Ба.

 1. Улица Цара Душана

Опис предложене улице Цара Душана – Улица се простире од предложене улице бр. 15 и кп 2633 поред кп 999 и 1509 дуж кп 2634, 2643, 2633 све до границе са насељеним местом Славковица и до кп 1657 и 1664/3 КО Ба.

 1. Улица Брдо

Опис предложене улице Брдо – Улица се простире дуж границе са насељеним местом Славковица и од предложене улице бр. 13 и кп 2633 дуж кп 2660, 2642 и 2659 све до кп 1566 КО Ба.

Напомена: Улица је заједничка са КО Славковица.

 1. Улица Чичерак

Опис предложене улице Чичерак – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 2636, дуж кп 2633 све до пута на кп 2643 и кп 1624 и 1623 КО Ба.

 1. Улица Рајачка

Опис предложене улице Рајачка – Улица се простире од предложене улице бр. 17 и кп 2649 дуж кп 2645 све до кп 1796 и 1797/3 КО Ба.

 1. Улица Умка

Опис предложене улице Умка – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и од кп 2622 дуж кп 2649, преко кп 2482, 2497 и 2508/3 све до кп 2509/2 КО Ба.

 1. Улица Мало Брдо

Опис предложене улице Мало Брдо – Улица се простире од предложене улице бр. 17 и кп 2649 дуж кп 2653 све до кп 2438/1 и 2439 КО Ба тј. до границе са насељеним местом Полом.

19.Улица Баричка врата

Опис предложене улице Баричка врата – Улица се простире од границе са насељеним местом Планиница од кп 2266/1 дуж кп 2663, 2651све до кп 2600/4 и 2413 КО Ба и до границе са насењеним местом Брајићи.

Члан 3.

  У насељено место Бабајић одређују се следећи називи улица:

 1. Улица Ваљевски пут

Опис предложене улице Ваљевски пут – Улица се простире од границе са насељеним местом Милавац дуж кп 1294 КО Бабајић до кп 426/1 и границе са насељеним местом Ракари.

 1. Улица Топличка

Опис предложене улице Топличка – Улица се простире дуж границе са насељеним местом Ракари, полази од кп 539/1, наставља дуж кп 1326, кп 1326 све до кп 627/1 и границе са насељеним местом Велишевац.

Напомена: Улица је заједнича са КО Ракари

 1. Улица Годевачка

Опис предложене улице Годевачка – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1294 дуж кп 1285, 1286 све до кп 708/1 и 753/4 и границе са насељеним местом Велишевац.

 1. Улица Зелени венац

Опис предложене улице Зелени венац – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1294 дуж кп 1284 и 1287 све до кп 771/8 и 936/6 КО Бабајић све до границе са насељеним местом Велишевац.

 1. Улица Централна

Опис предложене улице Централна – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1294 дуж кп 124/2, 1282/2, 1288, 1289, 1290/2 све до кп 833/2 и 857/2 и до границе са насељеним местом Љиг.

 1. Улица Оскоруша

Опис предложене улице Оскоруша – Улица се простире целом дужином дуж границе са насељеним местом Велишевац дуж кп 1325 од кп 1326 све до границе са насељеним местом Љиг до кп 1005 КО Бабајић.

 1. Улица Бела земља

Опис предложене улице Бела земља – Улица се простире од званичне улице пут Алимпија Васиљевића 51291 КО Љиг дуж кп 996/3, 1006/2, 996/1 све до кп 997/3 КО Бабајић.

 1. Улица Бабајичка коса

Опис предложене улице Бабајичка сокак – Улица се простире од званичне улице пут Алимпија Васиљевића 51291 КО Љиг дуж кп 908/4, 907/4 и 908/6 КО Бабајић.

 1. Улица Ђурђевданска

Опис предложене улице Ђурђевданска – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и кп 1295 дуж кп 1281 све до кп 1288 КО Бабајић.

 1. Улица Љишка

Опис предложене улице Љишка – Улица се простире дуж границе са КО Цветановац на кп 1318, затим кп 1295 на КО Бабајић, па поново дуж границе са истим насељеним местом 1319/2 све до кп 198 КО Бабајић.

Члан 4.

  У насељено место Бошњановић одређују се следећи називи улица:

 1. Улица Жуто брдо

Опис предложене улице Жуто брдо  –Улица се простире од административне границе са КО Врачевић дуж кп 613 све до административне границе са КО Милавац.

Напомена: Улица је заједничка са КО Врачевић и КО Милавац.

 1. Улица Колубарска

Опис предложене улице Колубарска – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 613 дуж кп 204 и 214 све до кп 612/3 КО Бошњановић.

 1. Улица Кацапа

Опис предложене улице Кацапа– Улица се простире од кп 613 дуж кп 234 и 172 све до кп 614/1 КО Бошњановић.

 1. Улица Пролећна

Опис предложене улице Пролећна – Улица се простире од административне границе са КО Врачевић дуж кп 59 и 43 све до пута на кп 39/2 КО Бошњановић.

Напомена: Улица је заједничка са КО Врачевић

 1. Улица Путничка

Опис предложене улице Путничка – Улица се простире од кп 172 дуж кп 144 и 142 преко кп 73 и 84 КО Бошњановић.

 1. Улица Гај Брђани

Опис предложене улице Гај Брђани – Улица се простире од административне границе са КО Дучић дуж кп 614/1 и 615/4 све до кп 613 КО Бошњановић.

Напомена: Улица је заједничка са КО Дучић

 1. Улица Школска

Опис предложене улице Школска – Улица се простире од кп 614/1 дуж кп 127, 340/4 и 344/8 све до кп 344/4 КО Бошњановић.

 1. Улица Гај

Опис предложене улице Гај– Улица се простире од кп 614/1 дуж кп 355, 347/9, 345/2, 561/3, 566/8, 582/1, 581/6 и 582/2 КО Бошњановић све до административне границе са КО Милавац.

 1. Улица Планина

Опис предложене улице Планина – Улица се простире од кп 614/1 дуж кп 616 и 572 све до кп 613 КО Бошњановић.

Члан 5.

  У насељено место Бранчић одређују се следећи називи улица:

 1. Улица Ибарски пут

Опис предложене Ибарски пут – Улица се простире од границе са насељеним местом Љиг дуж кп 1761 све до границе са насељеним местом Моравци.

Напомена: Улица је зајеничка са КО Љиг и КО Моравци

 1. Улица Зелени венац

Опис предложене улице Зелени венац – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и од кп 1781 дуж кп 1729 све до улице на кп 1726 КО Бранчић.

 1. Улица Белановачки пут

Опис предложене улице Белановачки пут – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и од кп 1781 дуж кп 1732/1 све до кп 171/2 и 169 и границе са насељеним местом Ивановци.

Напомена: Улица је зајеничка са КО Ивановци

 1. Улица Остенак

Опис предложене улице Остенак– Улица се простире од предложене улице бр. 4 и кп 1732/1 дуж кп 1731 и 1726 све до предложеног пута бр. 3 и кп 1728 КО Бранчић.

 1. Улица Ђурђевданска

Опис предложене улице Ђурђевданска – Улица се простире од границе са насељеним местом Моравци и од кп 132/1 дуж кп 1756, 115, 1728 све до кп 291 и 258/1 КО Бранчић.

 1. Улица 1300 каплра

Опис предложене улице 1300 каплара – Улица се простире између званичне улице бр.5 и кп 1728 дуж кп 90/3, преко 84/1, 81/3 и 101 до предложеног пута бр.3 и кп 1732/1 КО Бранчић.

 1. Улица Пусто поље

Опис предложене улице Пусто поље – Улица се простире од предложене улице бр. 3 и кп 1732/1 дуж кп 372/3, 384/7, 818/4, 1745/1 и 1745/3 до кп 1141/2 и 1026/1 КО Бранчић.

 1. УлицаОца Јустина Поповића

Опис предложене улице Оца Јустина Поповића – Улица се простире дуж границе са насељеним местом Љиг и то од кп 708/5 дуж кп 2582/2, 2582/1, 21737 КО Љиг све до кп 922 КО Бранчић.

Напомена: Улица је зајеничка са КО Љиг

 1. Улица Јасенак

Опис предложене улице Јасенак – Улица се простире од границе са насељеним местом Љиг и кп 923 и 961 дуж кп 1738/1, 1738/2 до кп 805 КО Бранчић.

10.Улица Челника Влгдрага

Опис предложене улице Челника Влгдрага – Улица се простире дуж границе са насељеним местима Гукош и Дићи од кп 1093, дуж кп 1758/1 све до кп 1648/1 КО Бранчић.

Напомена: Улица је зајеничка са КО Гукош и КО Дићи

 1. Улица Жути пут

Опис предложене улице Жути пут – Улица се простире од предложене улице бр.10 и кп 1758/1 дуж кп 1741/1, 1741/2 и 1741/3 до расрскинице са предложеном улицом бр.9 и кп 805 КО Бранчић.

 1. Улица Јелав

Опис предложене улице Јелав – Улица се простире од предложене улице бр.10 и кп 1758/1 дуж кп 1746/3, 1746/2, 1746/1 све до предложене улице бр.7 и кп 1745/1 КО Бранчић.

 1. Улица Пријатељска

Опис предложене улице Пријатељска – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и кп 1758/1 дуж кп 1747/5 и 1255 до кп 1242 КО Бранчић.

 1. Улица Видовданска

Опис предложене улице Видовданска – Улица се простире од предложене улице бр.10 и кп 1758/1 дуж кп 1748, 1533, 1748 све до предложене улице бр.15 и кп 1749/1 КО Бранчић.

 1. Улица Шумска

Опис предложене улице Шумска – Улица се простире од границе са насељеним местом Дићи од кп 1658 и 1715, дуж кп 1749/1 све до предложене улице бр. 17 и кп 1747/2 КО Бранчић.

 1. Улица Мајска

Опис предложене улице Мајска – Улица се простире од предложене улице бр.17 и кп 1747/2 преко кп 1318, 1313, 1327/1 све до кп 1326 КО Бранчић.

 1. Улица Јасик

Опис предложене улице Јасик – Улица се простире од кп 1306 и 1483 дуж кп 1747/2, 1747/1, 992 (КО Ивановци) и 1398/1 КО Бранчић.

У насељено место Бранчић одређују се следећи називи засеока:

 1. Засеок Разбојиште

Опис предложеног засеока Разбојиште – Засеок обухвата објекте на кп 1592/2 КО Бранчић.

Члан 6.

  У насељено место Велишевац одређују се следећи називи улица:

 1. Улица Оскоруша

Опис предложене улице Оскоруша – Улица се простире дуж границе са насељеним местом Бабајић од кп 6/1 дуж кп 1423 све до кп 249/4 КО Велишевац и границе са насељеним местом Љиг.

Напомена :Улица је заједничка са насељеним местом Бабајић

 1. Улица Ваљевски пут

Опис предложене улице Ваљевски пут – Улица се простире дуж границе са насељеним местом Ракари од раскрснице са предложеном улицом бр.1 и од кп 6/1 даље дуж кп 1422 све до кп 42/4 и границе са насељеним местом Гуњица.

Напомена: Улица је заједничка са КО Ракари

 1. Улица Дубравачка

Опис предложене улице Дубравачка –– Улица се простире од границе са насељеним местом Гуњица од кп 44 и 46/1 дуж кп 45, 39/6, 24/7 све до кп 23 и 24/22 КО Велишевац.

 1. Улица Гуњичка

Опис предложене улице Гуњичка – Улица се простире дуж границе са насељеним местом Гуњица од кп 913 дуж кп 921 све до кп 922 КО Велишевац.

 1. Улица Ранковачка

Опис предложене улице Ранковачка – Улица се простире од предложене улице бр. 4 и од кп 1409 дуж кп 45 све до кп 54 и 927/1 КО Велишевац.

 1. Улица Глумач

Опис предложене улице Глумач – Улица се простире од предложене улице бр.1 и кп 1423, дуж кп 1409, 1410, 1209/6, преко 1213/2, 1411, 1329/5, 1327, 1382 све до кп 1395 КО Велишевац.

 1. Улица Јазмак

Опис предложене улице Јазмак – Улица се простире од предложене улице бр.11 и кп 1409 дуж кп 160 и 109 све до предложене улице бр. 1, кп 1423 и границе са насељеним местом Бабајић.

 1. Улица Бела земља

Опис предложене улице Бела земља – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1423 дуж кп 1415, преко кп 464, 467 и поново 1415 до кп 1405 КО Велишевац и предложене улице бр. 11.

 1. Улица Пашњак

Опис предложене улице Пашњак – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1423 дуж кп 1414 све до кп 431 КО Велишевац.

10.Улица Љишка

Опис предложене улице Љишка – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1423 дуж границе са насељеним местом Љиг и кп 11413 (КО Љиг) затим преко кп 388/2, 386/2, 391, 396/1, 385 све до предложене улице бр. 11 и кп 371/1 КО Велишевац.

 1. Улица Жеравачка

Опис предложене улице Жеравачка – Улица се простире од предложене улице бр.6 и кп 1410, дуж кп 1409, 149/2, 447, 371/1 све до границе са насељеним местом Љиг код кп 367 и 1404/1 КО Велишевац.

 1. Улица Виноградска

Опис предложене улице Виноградска – Улица се простире од предложене улице бр.6 и кп 1410 дуж кп 981 све до кп 975/1 КО Велишевац.

 1. Улица Брдо

Опис предложене улице Брдо – Улица се простире од предложене улице бр. 11 и кп 1409 дуж кп 1018, 1412, 1082 све до кп 1110 КО Велишевац.

 1. Улица Шумска

Опис предложене улице Шумска – Улица се простире од предложене улице бр. 11 и кп 371/1 дуж кп 570, 1417 све до кп 761 и 615 КО Велишевац.

 1. Улица Медничка

Опис предложене улице Медничка – Улица се простире од границе са КО Љиг од кп 496/2 и 650 дуж кп 1416/1, 1417, 738/1, 1416/1 све до кп 802/1 и 722 КО Велишевац.

 1. Улица Кеј

Опис предложене улице Кеј – Улица се простире од границе са насељеним местом Љиг од кп 654 и 665/3 дуж кп 1408/1 све до кп 701 и 687 и границе са насељеним местом Кадина Лука.

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Љиг

Члан 7.

  У насељено место Гукош одређују се следећи називи улица:

 1. Улица Ибарска

Опис предложене улице Ибарска – Улица представља део магистралног пута Ибарска магистрала и простире се од границе са насељеним местом Љиг од кп 630 дуж кп 1513/2 и 1514 све до кп 1327/2 и 1328/6 КО Гукош и до границе са насељеним местом Дићи.

Напомена: Улица је заједничка са КО Љиг и КО Дићи.

 1. Улица Звекара

Опис предложене улице Звекара – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1513/2 преко кп 1039/2 , дуж кп 1490, 824, преко кп 817/3, дуж кп 1490, све до кп 794 КО Гукош.

 1. Улица Петаковачка

Опис предложене улице Петаковачка – Улица се простире од границе са насељеним местом Љиг и од кп 190/2 и 195/2 дуж кп 1485/2, 207, преко 381 и 317/3 све до кп 315 и 316 КО Гукош.

 1. Улица Боблијска

Опис предложене улице Боблијска – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1513/2 дуж кп 1486/1,1493, 1486/1 све до границе са насељеним местом Бранчић и кп 1509 где почиње предложена улица бр. 7.

 1. Улица Дубоки поток

Опис предложене улице Дубоки поток – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1514 дуж кп 1488/1 све до пута на кп 1509 КО Гукош где је и граница са насељеним местом Бранчић.

 1. Улица Видовданска

Опис предложене улице Видовданска – Улица се простире од пута на кп 1509 и границе са насељеним местом Бранчић дуж кп 1489, преко кп 917, 908/2 све до кп 877 и 879/1 КО Гукош.

 1. Улица Челника Влгдрага

Опис предложене улице Челника Влгдрага

 – Улица се целом дужином налази на граници са насељеним местом Бранчић и то од кп 1486/1 дуж кп 1509 све до тромеђе са насељеним местом Дићи до кп 99/2 КО Гукош.

Напомена: Улица је заједничка са КО Бранчић и КО Дићи.

 1. Улица Доња Липовица

Опис предложене улице Доња Липовица – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1514 дуж кп 1488/3, преко кп 1478, дуж 1026, 1408/2, 1499, 1236, 1237, 1248, 1253, преко 1260/1, 1270 све до кп 1275/1 и 1275/2 и до пута на кп 1222 КО Гукош.

 1. Липовачки венац

Опис предложене улице Липовачки венац – Улица се простире од кп 1131/1 и 1130, преко кп 1137 и 1141 дуж кп 1222 и 1223 све до кп 1431 и 1437 КО Гукош.

У насељено место Гукош одређују се следећи називи засеока:

 1. Засеок Јанковићи

Опис предложеног засеока Јанковићи – Засеок подразумева објекте који се налазе на кп 554 и 546 КО Гукош.

Члан 8.

  У насељено место Дићи одређују се следећи називи улица:

 1. Улица Ибарска

Опис предложене улице Ибарска – Улица представља део магистралног пута Ибарска магистрала и простире се од границе са насељеним местом Гукош од кп 7/1 и 10/2 дуж кп 874/1, 874/2, 874/6 и 874/7 све до кп 395/3 КО Гукош тј. до границе са насељеним местом Доњи Бањани.

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местима Гукош и Доњи Бањани

 1. Улица Ана Владислава

Опис предложене улице Ана Владислава – Улица се простире од магистралног пута на кп 874/2 дуж кп 23/3, 23/4, 23/1 до границе са насељеним местом Бранчић и до кп 862.

 1. Улица Челника Влгдрага

Опис предложене улице Челника Влдрага – Улица се простире од магистралног пута и кп 874/7 дуж кп 859/1 па затим дуж границе са насељеним местом Бранчић и кп 862 од кп 59/1 све до кп 1/2 где се састаје са предложеном улицом на кп 23/1.

Напомена: Предложена улица је заједничка са насељеним местом Бранчић.

 1. Улица Дићка Главица

Опис предложене улице Дићка Главица – Улица се простире од предложене улице бр.3 и од кп 859/1, 212 и 213 дуж кп 192 па поново до предложене улице бр.3 и кп 859/1, 163/6 и 162/2 КО Дићи.

 1. Улица Карађорђева

Опис предложене улице Карађорђева – Улица се простире од предложене улице бр. 1 на магистралном путу и кп 874/7 дуж кп 272 и 863 све до границе са насељеним местом Бранчић и кп 258 КО Дићи.

 1. Улица Гордане Косановић

Опис предложене улице Гордана Косановића – Улица се простире од предложене улице бр. 1 на магистралном путу и кп 874/7 дуж кп 401, 865, 357 и 1536 све до кп 348 КО Дићи.

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Доњи Бањани.

 1. Улица Липовачка

Опис предложене улице Липовачка – Улица се простире од границе са КО Гукош од кп 861/2 и 726 дуж кп 860/1, 860/3, 625/2 и 613/2 до кп 613/1 и 612/1 до границе са са насељеним местом Доњи Бањани.

 1. Улица Шумадијска

Опис предложене улице Шумадијска – Улица се простире од предложене улице бр.7 на кп 860/1 дуж кп 722 све до кп 743/3 КО Дићи.

 1. Улица Равногорска

Опис предложене улице Равногорска – Улица се простире од предложене улице бр. 7 на кп 860/3 дуж кп 689/1 све до кп 685 и 679/1 КО Дићи.

10.Улица Сама буква

Опис предложене улице Сама буква – Улица се простире од предложене улице бр. 7 на кп 809/1 од кп 613/1 и 810 дуж исте катастарске парцеле 809/1 све до кп 787 и 788/4 КО Дићи.

 1. Улица 1300 каплара

Опис предложене улице 1300 каплара – Улица се простире од магистралног пута и кп 874/7 дуж кп 867 и 868 и 606/1 све до кп 606/4 и границе са КО Доњи Бањани.

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Доњи Бањани.

Члан 9.

  У насељено место Доњи Бањани одређују се следећи називи улица:

 1. Улица Ибарска

Опис предложене улице Ибарска – Улица се налази на магистралном путу Ибарска магистрала и простире се од границе са насељеним местом Дићи од кп 20/3 и 19/1 дуж кп 979 све до кп 957/2 и границе са насељеним местом Штавица.

Напомена: Улица је заједничка са КО Дићи и КО Штавица

 1. Улица Лепопољски пут

Опис предложене улице Лепопољски пут – Улица се простире од предложене улице бр.3 и кп 953/2, 93/2 и 953/1 све до кп 51 и 40 КО Доњи Бањани.

 1. Улица Обилићева

Опис предложене улице Обилићева – Улица се простире од магистралног пута и кп 979 дуж кп 951/1 и 954 све до кп 148/4 и 148/1 КО Доњи Бањани.

 1. Улица Ретки гај

Опис предложене улице Ретки гај – Улица се простире од магистралног пута и кп 979 дуж кп 957/1 целом дужином на граници са насељеним местом Штавица и до кп 152/2.

Напомена: Улица је заједничка са КО Штавица

 1. Улица Железничка

Опис предложене улице Железничка – Улица се простире од предложене улице бр. 6 и од кп 949/3 дуж кп 949/4 све до кп 180/2 и 371 КО Доњи Бањани тј. до границе са КО Штавица.

 1. Улица 1300 каплара

Опис предложене улице 1300 каплара – Улица се простире од границе са насељеним местом Дићи и од кп 2/2 и 3/02 дуж кп 950/1 све до границе са КО Лалинци до кп 502/4 КО Доњи Бањани.

 1. Улица Голубачка

Опис предложене улице Голубачка – Улица се простире од предложене улице бр. 6 и од кп 950/1 дуж кп 959/1 све до кп 506/8 и 503/3 КО Доњи Бањани.

 1. Улица Шиљача

Опис предложене улице Шиљача – Улица се простире од предложене улице бр. 6 и од кп 950/1 дуж кп 958/1 и 353 све до кп 195/1 КО Доњи Бањани.

 1. Улица Немањина

Опис предложене улице Немањина – Улица се простире од кп 961/1 преко кп 449/1, 451/3, 453/4, 495/2, 499/19 и 499/4 све до кп 499/2 и 498/1 КО Доњи Бањани.

10.Улица Сокољанска

Опис предложене улице бр. 10 – Улица се простире од границе са насељеним местом Дићи од кп 511 дуж кп 963 и 964 преко кп 771, 766, диж 966 све до кп 729 и 755 КО Доњи Бањани.

 1. Улица Гордане Косановић

Опис предложене улице бр.Гордане Косановић – Улица се простире дуж границе са насељеним местом Дићи од кп 28 дуж кп 973 до кп 31 КО Доњи Бањани.

Напомена: Улица је заједничка са КО Дићи.

У насељено место Доњи Бањани одређују се следећи називи засеока:

 1. Засеок Павловића

Опис предложеног засеока Павловића – Засеок се налази недалеко од границе са насељеним местом Славковица и обухвата објекте на кп 866/1, 886/2, 884/1, 888 и 890/10 КО Доњи Бањани.

Члан 10.

У насељено место Живковци одређују се следећи називи улица:

 1. Улица Видовданска

Опис предложене улице Видовданска – Улица се простире од предложене улице бр. 7 и кп 2629 дуж кп 737, 90, 62 све до кп 2640 КО Живковци и границе са насељеним местом Гараши.

 1. Улица Оњешка горња

Опис предложене улице Оњешка горња – Улица се простире од предложене улице бр. 3 и кп 427, дуж кп 381 све до кп 380/3 и 382/1 КО Живковци.

 1. Улица Оњешка доња

Опис предложене улице Оњешкадоња – Улица се простире од границе са насељеним местом Гараши и од кп 2645, дуж кп 427 преко кп 412/5, 411, 538/2 и 536/13 КО Живковци.

 1. Улица Центар

Опис предложене улице Центар  – Улица се простире дуж границе са насељеним местом Гараши и то од кп 449/1 дуж кп 2645, 2649, 2629 све до кп 1081 и 2631 КО Живковци.

Напомена: Улица заједничка са насељеним местом Гараши.

 1. УлицаШумадијска

Опис предложене улице Шумадијска – Улица се простире од предложене улице бр. 4 и кп 2629, дуж кп 2628 све до кп 650 и 916/4 КО Живковци.

 1. Улица Пењаци

Опис предложене улице Пењаци – Улица се простире од предложене улице бр. 7 и кп 2629 дуж кп 760 све до кп 789/4 и 782/1 КО Живковци.

 1. Улица Живковачка

Опис предложене улице Живковачка – Улица се простире од границе са насељеним местом Калањевци и од кп 1184, 1185/1 дуж кп 2629 и 2631 све до кп 953 и 1085/4 КО Живковци.

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Калањевци.

 1. Улица Мајевичка греда

Опис предложене улице Мајевичка греда – Улица се простире од границе са насељеним местом Калањевци и од кп 2629 дуж кп 2601 и 2602 све до кп 2610 и 2069/4 КО Живковци.

 1. Улица Опленачка

Опис предложене улице Опленачка– Улица се простире од предложене улице бр. 7 и од кп 2629, затим дуж кп 1178 све до кп 2601 КО Живковци и до предложене улице бр. 8.

 1. Улица Пролећна

Опис предложене улице Пролећна – Улица се простире од предложене улице бр. 7 и од кп 2629 дуж кп 1319/2, 1417 и 921 све до кп 1250/5 и 1261/1 КО Живковци.

 1. Улица Путничка

Опис предложене улице Путничка – Улица се простире од предложене улице бр. 7 и од кп 2631 дуж кп 1074 све до кп 1046 и 1071 КО Живковци.

 1. УлицаКачерска

Опис предложене улице Качерска – Улица се простире од предложене улице бр. 8 и од кп 2601 дуж кп 1230 све до кп 1241 и 1244/4 КО Живковци.

 1. Улица Ломина

Опис предложене улице Ломина – Улица се простире од предложене улице бр. 16 и од кп 2651 дуж кп 1323 све до пута на кп 2603 КО Живковци.

 1. Улица Солунских ратника

Опис предложене улице Солунских ратника – Улица се простире од предложене улице бр. 8 и од кп 2601 дуж кп 1377, преко кп 1392 и 1393/1 све до кп 1395/1 КО Живковци.

 1. Улица Војводе мишића

Опис предложене улице Војводе Мишића – Улица се простире од предложене улице бр. 16 и од кп 1478 и 1646/2 дуж кп 2605 све до кп 1416/2 и 1466/4 КО Живковци.

 1. Улица Војводе Путника

Опис предложене улице Војводе Путника – Улица се простире од предложене улице бр. 7 и од кп 2631 дуж границе са насељеним местом Гараши и кп 2651, 1357, 2654, 2606, преко кп 1856, 1881/2, 1886/1, 1888/2 све до кп 2601 (све кп у КО Живковци) све до предложене улице бр. 8.

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Гараши.

 1. Улица Змајевачка

Опис предложене улице Змајевачка – Улица се простире дуж границе се насељеним местом Калањевци од кп 1940 дуж кп 2658 све до улице на кп 1948 КО Живковци.

Напомена: Улица заједничка са насељеним местом Калањевци.

 1. Улица Светог Саве

Опис предложене улице Светог Саве – Улица представља наставак званичне улице Ђенерала Илије Ђукића ок кп 2455/4 и 2450/4 дуж кп 2610 и 2611 све до границе са насељеним местом Драгољ и кп 2140/1 и 2129/1 КО Живковци.

Напомена: Улица заједничка са насељеним местом Драгољ.

 1. Улица Дрењинска

Опис предложене улице Дрењинска – Улица се простире од предложене улице бр. 18 и кп 2610, дуж кп 2208, 2619 и 2620 све до кп 2440 и 2423 КО Живковци.

 1. Улица Зелени венац

Опис предложене улице Зелени венац – Улица се простире од предложене улице бр.19 и од кп 2620, дуж кп 2621 све до границе са насељеним местом Драгољ и до кп 2670 КО Живковци.

У насељено место Живковци одређују се следећи називи засеока:

 1. Засеок Петровићи

Опис предложеног засеока Петровићи – Засеок се обухвата објекте који се налазе на кп 2036, 2037 и 2035/2 КО Живковци.

Члан 11.

У насељено место Ивановци  одређују се следећи називи улица:

 1. Улица Карађорђева

Опис предложене улице Карађорђева – Улица се простире од границе са насељеним местом Моравци и од кп 181 дуж кп 1512 све до кп 92 и 82 КО Ивановци до границе са насељеним местом Пољанице.

 1. Улица Камаљ

Опис предложене улице Камаљ – Улица се простире од границе са КО Моравци и кп 208/2 и 1533 дуж кп 1513 до кп 506 КО Ивановци тј до предложене улице бр. 10.

 1. Улица Качерски пут

Опис предложене улице Качерски пут – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1512 дуж кп 1514, 1513, 1516, 1519 и 1520 све до границе са насељеним местом Шутци код кп 1477 и 1457/2.

 1. Улица Цветна

Опис предложене улице Цветна – Улица се простире дуж границе са КО Пољанице од кп 92 дуж кп 1515 све до кп 1516 КО Ивановци.

Напомена: Улица је заједничка са КО Пољанице.

 1. Улица Белановачки горњи пут

Опис предложене улице Белановачки горњи пут – Улица се простире од предложене улице бр. 3 и кп 1519, дуж кп 1516 све до кп 223/1 КО Ивановци и до границе са насељеним местом Пољанице.

Напомена: Улица је заједничка са КО Пољанице.

 1. Улица Првомајска

Опис предложене улице Првомајска – Улица се простире од границе са насељеним местом Козељ од кп 251 и 280 дуж кп 265 све до кп 266/1 и границе са насељеним местом Пољанице.

Напомена: Улица је заједничка са КО Пољанице и КО Козељ.

 1. Улица Митровданска

Опис предложене улице Митровданска – Улица се простире од предложене улице бр.8 и кп 1516 дуж кп 1517, преко кп 296/3 и 283/1 све до кп 289 КО Ивановци.

 1. Улица Јелење

Опис предложене улице Јелење– Улица се простире од предложене улице бр.3 и од кп 1513 дуж кп 362, 1518 све предложене улице бр.9 и кп 1516 КО Ивановци.

 1. Улица Белановачки доњи пут

Опис предложене улице Белановачки доњи пут – Улица се простире од предложене улице бр. 3 и кп 1513 дуж кп 1516 све до кп 929/1 и 931/4 КО Ивановци и до границе са КО Бранчић.

Напомена: Улица је заједничка са КО Бранчић.

 1. Улица Рашковац

Опис предложене улице Рашковац – Улица се простире од предложене улице бр. 3 и кп 1514 дуж кп 1513, 516 и 738 све до кп 1516 КО Ивановци и предложене улице бр. 9.

 1. Улица Путничка

Опис предложене улице Путничка – Улица се простире од предложене улице бр 9 и од кп 1516 дуж кп 1531 и 699 све до кп 679 КО Ивановци.

 1. Улица Шеварице

Опис предложене улице Шеварице – Улица се простире од предложене улице бр.11 и кп 699, дуж кп 703, 1524, 1525, 1289, 703 све до кп 1526/4 и предложене улице бр. 14.

 1. Улица Зелени венац

Опис предложене улице Зелени венац – Улица се простире од предложене улице бр.14 и од кп 1526/1, дуж кп 1013 све до кп 1026 КО Ивановци.

 1. Улица Ивановачка

Опис предложене улице Ивановачка – Улица се простире од предложене улице бр. 3 и кп 1520 дуж кп 1526/1, 1221/1, 1223, 1526/4, 1526/2 све до кп 1315 КО Ивановци.

 1. Улица Видовданска

Опис предложене улице Видовданска – Улица сe простире од предложене улице бр.3 и кп 1520, дуж кп 1527, преко кп 1188/3, 1197/2, 1200/1, 1529 све до кп 1530 и предложене улице бр. 17.

 1. Улица Шумадијска

Опис предложене улице Шумадијска – Улица се простире од предложене улице бр. 17 и кп 1529, дуж кп 1346 све до кп 1536 и границе са насељеним местом Дићи.

 1. Улица Солунских ратника

Опис предложене улице Солунских ратника – Улица се простире од предложене улице бр. 14 и кп 1526/2 дуж кп 1529 и 1530 све до кп 1497 и 1510/2 до границе са КО Штавица.

Напомена: Улица је заједничка са КО Штавица.

 1. Улица Карађорђева

Опис предложене улице Карађорђева– Улица сe простире од предложене улице бр. 3 и кп 1520, дуж кп 1528 све до кп 1530 и предложене улице бр. 17.

Члан 12.

У насељено место Јајчић  одређују се следећи називи улица:

 1. Улица Лајковачка пруга

Опис предложене улице Лајковачка пруга – Улица се простире на траси магистралног пута Ибарска магистрала и почиње од насељеног места Латковић и дуж кп 1295 све до кп 1307 КО Јајчић и границе са насељеним местом Цветановац.

Напомена: Улица је заједничка са КО Латковић и КО Цветановац.

 1. Улица Царице Милице

Опис предложене улице Царице Милице – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1295 дуж кп 529 све до кп 530/3 и 528 КО Јајчић.

 1. Улица Карађорђеве

Опис предложене улице Карађорђева – Улица се простире од предложене улице бр.1 и кп 1295 дуж кп 528, 1297/1, 1297/2 све до кп 1294/1 КО Јајчић.

 1. Улица Потес

Опис предложене улице Потес – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1295 дуж кп 596/1 и 596/2 све до кп 584 и 585 КО Јајчић.

 1. Улица Цара Лазара

Опис предложене улице Цара Лазара – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1295 дуж кп 874, 1298 и 1154 све до кп 1137 и 1173 КО Јајчић.

 1. Улица Обилићева

Опис предложене улице Обилићева – Улица се простире од предложене улице бр. 5 и кп 1101 дуж кп 1298 све до кп 1299 КО Јајчић.

 1. Улица Шумице

Опис предложене улице Шумице – Улица се простире од предложене улице бр. 5 и кп 1298 дуж кп 753 све до улице на кп 1299 КО Јајчић.

 1. Улица Краља Милутина

Опис предложене улице Краља Милутина – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1295 дуж кп 1299, 1266 све до кп 1267/2 и 1264 КО Јајчић и до границе са несељеним местом Цветановац.

 1. Улица Јошева

Описе предложене улице Јошева– Улица се простире од предложене улице бр.1 и кп 1295 дуж кп 1299, 1300 све до предложене улице бр.8 на кп 1299 КО Јајчић.

 1. Улица Воћњаци

Описе предложене улице Воћњаци– Улица се простире од предложене улице бр.5 и кп 1298 дуж кп 773 све до предложене улице бр.8 и кп 1299 КО Јајчић.

Члан 13.

У насељено место Кадина Лука одређују се следећи називи улица:

 1. Улица Главна

Опис предложене улице Главна – Улица се простире од магистралног пута Ибарска магистрала и од границе са КО Љиг и од кп 2201, 2206, 2190/1 све до кп 1807/6 и 1862/4 КО Кадина Лука и до границе са насељеним местом Палежница.

Напомена: Улица је заједничка са КО Палежница.

 1. Улица Меднички пут

Опис предложене улице Меднички пут – Улица се простире од предложене улуице бр. 1 и од кп 2190/1 дуж кп 508 све до кп 525 КО Кадина Лука где се улица и завршава.

 1. Улица Равногорска

Опис предложене улице Равногорска – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и од кп 2206 преко кп 418/1 и 425 све до границе са насељеним местом Гукош.

 1. Улица Мачков сокак

Опис предложене улице Мачков сокак – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и од кп 2109/1 преко кп 744/3, 764/1, дуж 2179/2 све до кп 817/2 и 842 КО Кадина Лука.

 1. Улица 1300 каплара

Опис предложене улице 1300 каплара – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и од кп 2190/1 дуж кп 2177 све до пута кп 2176 КО Кадина Лука и предложене улице бр. 6.

 1. Улица Медник

Опис предложене улице Медник – Улица се простире од предложене улице бр. 5 и од кп 2177 дуж кп 2173 и 2176 све до ко 82/1 и 343/1 и границе са насељеним местом Велишевац.

 1. Улица Опуће

Опис предложене улице Опуће – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 2190/1 дуж кп 2175 и 2173 све до кп 277 и 2176 КО Кадина Лука.

 1. Улица Жеравац

Опис предложене улице Жеравац – Улица се простире од предложене улице бр. 7 и кп 2175 и 125 дуж кп 2173 све до кп 159/2 и 56 КО Кадина Лука.

 1. Улица Брдо

Опис предложене улице Брдо – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 2190/1 дуж кп 1024 све до кп 305/2 и 1006 КО Кадина Лука.

 1. Улица Карађорђева

Опис предложене улице Карађорђева – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 2190/1 дуж кп 2185 све до кп 1770 и 1757 КО Кадина Лука.

 1. Улица Колубарске битке

Опис предложене улице Колубарске битке – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 2190/1 преко кп 1453/3, 1452/4 дуж 2182, 1426/5, 1422/3, 2181/1 и 2186 све до кп 1904 и 1907/1 КО Кадина Лука.

 1. Улица Рајачка

Опис предложене улице Рајачка – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 2190/1 дуж кп 2189/1, 2195 све до границе са насељеним местом Славковица и кп 2198/3 и 1297/8 КО Кадина Лука.

Напомена: Улица је заједничка са КО Славковица.

 1. Улица Јасиковац

Опис предложене улице Јасиковац – Улица се простире од предложене улице бр. 12 и кп 2189/1 преко кп 2195, 2184 и 2192 све до предложене улице бр.11 на кп 2186 КО Кадина Лука.

 1. Улица Брезик

Опис предложене улице Брезик – Улица се простире од предложене улице бр. 13 и кп 2189/2 преко кп 2195, 1695, 1704 и 2204 све до кп 2188 КО Кадина Лука.

Напомена: Улица је заједничка са КО Славковица.

У насељено место Кадина Лука одређују се следећи називи засеока:

 1. Засеок Спасојевићи

Опис предложеног засеока Спасојевићи – Засеок се налази на граници са КО Славковица и подразумева објекат који се налази на кп 971/3 КО Кадина Лука.

 1. Засеок Живановићи

Опис предложеног засеока Живановићи – Засеок обухвата објекат који се налази на кп 2022/3 КО Кадина Лука.

Члан 14.

У насељено место Калањевци одређују се следећи називи улица:

 1. Улица Рудничка

Опис предложене улице Рудничка – Улица представља наставак званичне Радничке улице од кп 2190/18 и дуж кп 2296, 2298 и 2324 све до кп 2328 КО Калањевци.

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Шутци.

 1. Улица Качерска

Опис предложене улице Качерска – Улица се простире од предложене улице бр.1 и кп 2296 дуж кп 2188/6 све до кп 2171/1 КО Шутци.

 1. Улица Лазаревачка

Опис предложене улице Лазаревачка – Улица представља наставак званичне улице Живана Живановића од кп 2107/1, дуж кп 2291, 2290, 2289, 2480, 2287, 2314, 2423, 2513, 2282 све до кп 2271/2 КП Калањевци и предложене улице бр. 15.

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Шутци.

 1. Улица Берисавачка

Опис предложене улице Берисавачка – Улица се простире од предложене улице бр. 3 и кп 2289, дуж кп 2284 и 2283 све до кп 1645/3 и 1718 КО Калањевци.

 1. Улица Колубарска

Опис предложене улице Колубарска  – Улица се простире од предложене улице бр.3 и границе са КО Шутци од кп 2314 дуж кп 1324, преко кп 1661/1, 1663/3 све до кп 1664/1 КО Калањевци.

 1. Улица Средњачка

Опис предложене улице Средњачка – Улица се простире од предложене улице бр. 3 и кп 2282 и дуж кп 1308 све до кп 285/4 КО Калањевци.

 1. Улица Стражарска

Опис предложене улице Стражарска – Улица представља наставак званичне улице Живана Стојановића од кп 1999/2 и 2027/2 дуж кп 2271/2 све до предложене улице бр. 3 и 2280.

 1. Улица Кременска

Опис предложене улице Кременска– Улица се простире од предложене улице бр.7 и кп 2271/2 дуж кп 1221 све до кп 1217/4 КО Калањевци.

 1. Улица Зелени венац

Опис предложене улице Зелени венац – Улица се простире од предложене улице бр. 3 и кп 2280 и дуж кп 1365/3 и 1365/1 све до кп 1360 и 1361 КО Калањевци.

 1. Улица Аранђеловачки пут

Опис предложене улице Аранђеловачки пут – Улица представља наставак званичне улице Пук. Милована Гавриловића од кп 1886/5 и 1889/1 дуж кп 2281/1 и 2280 све до раскрснице са предложеним улицама бр. 15, 16, 21 и 23.

 1. Улица Бечка

Опис предложене Бечка – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и кп 2281/1 дуж кп 964, преко 1435/3, 1433, дуж 1426 све до кп 1399/1 КО Калањевци.

 1. Улица Викендашка

Опис предложене улице Викендашка– Улица се простире од предложене улице бр. 10 и кп 2280 дуж кп 2281/1 све до кп 917/4 и 933/1 КО Калањевци где и границе са КО Живковци где се наставња у заједничку улицу.

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Живковци.

 1. Улица Источна

Опис предложене улице Источна – Улица се простире од предложене улице бр.10 и кп 2281/1 дуж кп 959 све до кп 956/2 КО Калањевци.

 1. Улица Змајевачка

Опис предложене улице Змајевачка – Улица се простире од раскрснице са предложеном улицом 10 и код кп 2281/1 дуж кп 1906, 2315, 1942 и 2249/1 све до кп 225/2 и 2251 КО Калањевци.

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Живковци.

 1. Улица Солунских ратника

Опис предложене улице Солунских ратника – Улица се простире од раскрснице са предложеним улицама бр. 10 и 23 од кп 1067/5 и 1074/2 дуж кп 2280 и 2271/2 све до кп 32/1 и 161 КО Калањевци.

 1. Улица Обилићева

Опис предложене улице Обилићева – Улица се простире од предложене улице бр. 23 и кп 807 дуж кп 856, 845/2, 504 све до кп 498 и 499 КО Калањевци.

 1. Улица Мурговачка

Опис предложене улице Мурговачка – Улица се простире од предложене улице бр. 15 и кп 2271/2 дуж кп 682 и 656 све до кп 668/2 и 662/3 КО Калањевци.

 1. Улица Поточара

Опис предложене улице Поточара – Улица се простире од предложене улице бр. 15 и кп 2271/2 дуж кп 2276 и 714/2 све до кп 2300 КО Калањевци.

 1. Улица Студенска

Опис предложене улице Студенска – Улица се простире од предложене улице бр. 15 и кп 2280 дуж кп 2277 и 740/9 све до кп 731 и 740/4 КО Калањевци.

20.Улица Оњешка

Опис предложене улице Оњешка – Улица се простире од границе са насељеним местом Живковци од кп 2331 дуж кп 2652, 2279 и 2272 све до кп 306 и 235 КО Калањевци.

Напомена: Улица је заједничка са КО Живковци.

 1. Улица Немањина

Опис предложене улице Немањина – Улица се простире од предложене улице бр. 20 и кп 2272 , дуж кп 2275 и до кп 463 и 471 КО Калањевци.

Члан 15.

У насељено место Козељ одређују се следећи називи улица:

 1. Улица Превоје

Опис предложене улице Превоје – Улица се простире од предложене улице бр. 3 и кп 115 и 127/1 дуж кп 118, 2096, 44, 2107, 21 све до кп 354/1 и 367/1 КО Козељ.

 1. Улица Цветна

Опис предложене улице Цветна – Улица се простире од предложене улице бр.3 и кп 422 преко кп 471, дуж кп 461, преко 477, 482, дуж кп 366, 21 све до границе са насељеним местом Пољанице.

 1. Улица Ковиљача

Опис предложене улице Ковиљача – Улица се простире од границе са насељеним местом Шутци са којим и чини заједничку улицу, од кп 117 и 2328 дуж кп 118, преко кп 127/1, 138, дуж кп 133, преко кп 107/1, 100, 89 и све до кп 70 и предложене улице бр. 5.

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Шутци.

 1. Улица Видовданска

Опис предложене улице Видовданска– Улица се простире од предложене улице бр.3 и кп 117 дуж кп 2097, 133, преко кп 155, 152, 148 све до кп 169/4 и 167 КО Козељ.

 1. Улица Доброшевци

Опис предложене улице Доброшевци – Улица се простире од кп 426 и 422 преко кп 420, 70, 2091, 96, 105/1, 288 све до кп 270 где се улица и завршава.

 1. Улица Врлаја

Опис предложене улице Врлаја – Улица се простире од предложене улице бр. 8 и кп 988, дуж кп 554/1, 564/4, 592/2, 72 и 586 све до кп 731 и 716/1 КО Козељ.

 1. Улица Бобија

Опис предложене улице Бобија – Улица се простире од предложене улице бр. 8 и од кп 1225 и 1053/2 дуж кп 1056, 988, преко кп 1003, 1017, 972 и 967 све до кп 968/1 КО Козељ.

 1. Улица Главна

Опис предложене улице Главна – Улица се простире од границе са насељеним местом Ивановци од кп 565/1 и 568 дуж кп 567/1, 567/2, 988, 1225, преко 1053/2, 1057/1, 1047, 450/2, 469, 471 до кп 422 КО Козељ.

 1. УлицаДубоко

Опис предложене улице Дубоко – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и од кп 2091 дуж кп 313/3, 1308/3, 1316/4 и 1324/2 све до кп 1324/1 КО Козељ.

 1. Улица Орловац

Опис предложене улице Орловац – Улица се простире од предложене улице бр. 5 и од кп 2091 дуж кп 2091, 294/2, 254, 243 све до кп 1339 КО Козељ где се улица и завршава.

 1. Улица Точак

Опис предложене улице Точак – Улица се простире од предложене улице бр 8 и кп 567/2 и дуж кп 868 све до границе са КО Штавица и кп 1954/6 и 854 КО Козељ.

 1. Улица Шупљи камен

Опис предложене улице Шупљи камен – Улица се простире од предложене улице бр.8 и кп 567/2 дуж кп 786 и 789 све до границе са насељеним местом Штавица.

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Штавица.

 1. Улица Друм

Опис предложене улице Друм – Улица се простире од предложене улице бр.8 и кп 567/2 дуж кп 770/2, 771, преко кп 1294/1, 1556/3, 1297, 1923, 1297, 1889 (КО Штавица) све до раскрснице где се састаје са предложеном улицом бр.12 и кп 289 КО Козељ.

 1. Улица Омладинска

Опис предложене улице Омладинска – Улица се простире од предложене улице бр. 15 дуж кп 1602, преко кп 1824/1, 1829/2, 1845 све до кп 1841 и 1842 КО Козељ.

 1. Улица Камаљ

Опис предложене улице Камаљ – Улица се простире од предложене улице бр. 13 и кп 771 дуж кп 1195, 1196, 1610 потом дуж кп 2104 и границом са насељеним местом Угриновци све до кп 1681 КО Козељ.

 1. Улица Пролећна

Опис предложене улице Пролећна – Улица се простире од предложене улице бр. 8 и кп 1225 преко кп 1212/9, 1115, 1108/2, 1104/3, 1144/2, 1137, 1728, 1665 до кп 1681 и 1726 где се и завршава на граници са насељеним местом Угриновци.

У насељено место Козељ одређују се следећи називи засеока:

 1. Засеок Гај

Опис предложеног засеока Гај – Засеок обухвата објекте на кп 679/1, 679/2, 679/3 и 682 КО Козељ.

Члан 16.

У насељено место Лалинци одређују се следећи називи улица:

 1. Улица 1300 капалара

Опис предложене улице 1300 каплара – Улица се простире на магистралном путу Ибарска магистрала и то од границе са насељеним местом Доњи Бањани од кп 1/2 дуж кп 950/1 КО Доњи Бањани, кп 1361, 1362/1, 1362/2, преко кп 266/5, 268/1, 1362/3, 1363/1, 1363/4 све до кп 1030 и 1047/2 КО Лалинци.

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Доњи Бањани и КО Бољковци.

 1. Улица Лалиначка капија

Опис предложене улице Лалиначка капија– Улица се простире од предложене улице бр. 1 и од кп 1362/1 дуж кп 1383 све до кп 167/2 и 173 КО Лалинци тј. до границе са насељеним местом Штавица.

 1. Улица Читлук

Опис предложене улице Читлук– Улица се простире дуж границе са насељеним местом Штавица од кп 33/1 дуж кп 1897, 1829 (КО Штавица) све до састава са предложеном улицом бр.4 и кп 1384/6 КО Лалинци.

 1. Улица Калеми

Опис предложене улице Калеми – Улица се простире од магистралног пута и кп 1362/4 дуж кп 1384/2, 1384/6, затим дуж границе са КО Штавица и дуж кп 1897 (КО Штавица), затим преко кп 43 и 65 па дуж кп 1386/1 све до кп 511/6 и 476/6 КО Лалинци.

 1. Улица Дудић

Опис предложене улице Дудић – Улица се простире од ауто пута у изградњи и кп 1365/3 дуж кп 1365/2 и 1366/2 све до кп 613/1 и до границе са насељеним местом Доњи Бањани.

 1. Улица Карађорђева

Опис предложене улице Карађорђева – Улица се простире од кп 1370 дуж кп 1380 све до кп 675 и 729/2 КО Лалинци.

 1. Улица Обилићева

Опис предложене улице Обилићева – Улица се простире од пута на кп 1368 дуж кп 1370, 1371 све до кп 1369 КО Лалинци и предложене улице бр. 8.

 1. Улица Кнеза Лазара

Опис предложене улице Кнеза Лазара – Улица се простире од ауто пута у изградњи и од кп 1388/8 дуж кп 1367, 1368 и 1369 све до кп 763/3 и 835/1 КО Лалинци тј до границе са насељеним местом Славковица.

 1. Улица Царице Милице

Опис предложене улице Царице Милице – Улица се простире од пута на кп 1374/2 дуж кп 1375 све до кп 815/1 и 826/1 КО Лалинци.

 1. Улица Гробљанска

Опис предложене улице Гробљанска – Улица се простире од магистралног пута и од кп 541/1 дуж кп 1374/1, 1374/2 и 1246 све до кп 1244 и 1279/3 КО Лалинци.

 1. Улица Мекоте

Опис предложене улице Мекоте – Улица се простире од пута на кп 1374/2 дуж кп 1378, преко кп 1264 КО Лалинци где се и завршава.

 1. Улица Војводе Путника

Опис предложене улице Војводе Путника – Улица се простире од пута на кп 1364/2 дуж кп 1389 све до кп 1364/2 поред кп 1079/1 и 1312 КО Лалинци.

 1. Улица Солунских ратника

Опис предложене улице Солунских ратника – Улица се простире од магистралног пута и кп 1363/2 преко кп 1364/2 све до кп 1310 и 1319 КО Лалинци.

 1. Улица Војводе Мишића

Опис предложене улице Војводе Мишића – Улица се простире дуж границе са насељеним местом Славковица од кп 757/2 дуж кп 1391 све до кп 712 КО Лалинци.

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Славковица

Члан 17.

У насељено место Латковић одређују се следећи називи улица:

 1. Улица Молерова

Опис предложене улице Молерова – Улице представља наставак улице из КО Врачевић и простире се на кп 783 од кп 491/2 све до кп 554/5 КО Латковић.

Напомена: Улица је заједничка са КО Врачевић.

 1. Улица Видовданска

Опис предложене улице Видовданска – Улица се простире од званичне Радничке улице и кп 628 дуж кп 785 све до кп 602 и 479/4 КО Латковић и до административне границе са КО Врачевић.

 1. Улица Ђурђевданска

Опис предложене улице Ђурђевданска – Улица се простире од званичне улице Лајковачка пруга и од кп 776/1 дуж кп 271 све до кп 781 и Горичке улице.

Члан 18.

У насељено место Липље одређују се следећи називи улица:

 1. Улица Потес

Опис предложене улице Потес – Улица се простире од границе са насељеним местом Дудовица дуж кп 695 затим дуж границе са насељеним местом Моравци и дуж кп 1184/1, 714/1, 1184/7све до кп 769 КО Липље.

Напомена: Улица је заједничка за КО Дудовица и КО Моравци.

 1. Улица Ибарски пут

Опис предложене улице Ибарски пут – Улица се простире од границе са насељеним местом Дудовица и кп 1181 дуж кп 1189 све до кп 1185 КО Липље.

Напомена: Улица је заједничка за КО Дудовица и КО Моравци.

 1. Улица Радничка

Опис предложене улице Радничка – Улица се простире од предложене улице бр. 2 и кп 1189 дуж 1172/1, делимично кроз КО Дудовица и ко 1267, па кроз КО Липље и дуж кп 537, 433, 279, 329 и 1179 све до границе са насељеним местом Пољанице и до кп 322/3 КО Липље.

Напомена: Улица је заједничка са КО Дудовица.

 1. Улица Ливаде

Опис предложене улице Ливаде – Улица се простире од предложене улице бр.3 и кп 537 дуж кп 485/1 све до кп 1169 КО Липље.

 1. Улица Гробљанска

Опис предложене улице Гробљанска – Улица се простире од предложене улице бр. 3 и кп 537 дуж кп 1169 и 1176 све до кп бр. 2 КО Липље и границе са насељеним местом Дудовица и Брајковац.

 1. Улица Чикер Опис предложене улице Чикер – Улица се простире од предложене улице бр. 3 и кп 329 дуж кп 218/3, преко 273/3, 271/8, 116/3, 120/5 и 132 све до улице на кп 1170 КО Липље.
 1. Улица Липљански венац

Опис предложене улице Липљански венац – Улица се простире од границе са насељеним местом Брајковац дуж кп 1170 све до кп 185/2 и186/1 КО Липље тј.до границе са насељеним местом Шутци.

 1. Улица Лепо поље

Опис предложене улице Лепо поље – Улица се проститре од предложене улице бр.3 и кп 1172/2 дуж кп 674/9, 635/1 и 636/2 до предложене улице бр.9 и кп 1173/1 КО Липље.

 1. Улица Мали Рај

Опис предложене улице Мали Рај – Улица се простире до предложене улице бр.2 и кп 1189 дуж кп 1173/1 све до предложене улице бр.11 и кп 1174/1 КО Липље.

 1. Улица Путничка

Опис предложене улице Путничка – Улица се простире од улице на кп 635/1, дуж кп 657, 799 све до пута на кп 1174/1 КО Липље.

 1. Улица Брестова

Опис предложене улице Брестова – Улица се простире ос границе са насељеним местом Моравци од кп 1185, дуж кп 1174/1, 1174/2 и 1190 до кп 1000 КО Липље.

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Моравци.

 1. Улица 4. јул

Опис предложене улице 4.јул – Улица се простире до предложене улице бр. 11 и кп 1174/1 дуж кп 992 све до кп 1794 КО Липље.

 1. Улица Липљанска

Опис предложене улице Липљанска – Улица се простире од предложене улице бр.11 и кп 1174/1 дуж кп 1107/8, преко 1107/5, 1107/1, 1110, 1120, 1165 све до кп 1794 КО Липље.

Напомена: Улица је зајдничка са КО Моравци.

Члан 19.

У насељено место Љиг одређују се следећи називи улица:

 1. Улица Дејана Митровића

Опис предложене улице Дејана Митровића – Предложена улица бр. 1 се поклапа са незваничном улицом Нова 1 којој треба дати назив и простире се од кп 674/1, преко 21757/1 све до кп 678/2 КО Љиг где се улица завршава на граници са КО Бранчић.

 1. Улица Радничка

Опис предложене улице Радничка –Улица је већ незванично именована као Нова 1 и налази се дуж границе са КО Цветановац и то од границе са КО Бабајић и кп 31844/1 дуж кп 31834 све до кп 31668/2 КО Љиг.

Напомена: Улица је заједничка са КО Цветановац.

 1. Улица Оца Јустина Поповића

Опис предложене улице Оца Јустина Поповића – Улица већ има незванични назив Нова 3 и потребно је озваничити је.Простире се од предложене улице бр.1 и кп 21757/1 дуж кп 21737, 2582/1 све до кп 2573/2 КО Љиг.

Напомена: Улица је заједничка са КО Бранчић.

 1. Улица Радивојевића сокак

Опис предложене улице Радивојевића сокак – Улица има незванични назив Нова 4 и потребно је озваничити је.Простире се од Равногорске улице и кп 61513/1 дуж кп 61484/4 па поново до кп 61513/1 и Равногорске улице.

 1. Улица Велишевачка

Опис предложене улице Велишевачка – Улица има незванични назив Нова 5 и потребно је озваничити је.Простире се од Кеја Момчила Жиловића и кп 6453/3 преко кп 1315, 11407, 11408/2 до кп 1649 и 1666/1 КО Љиг и границе са насељеним местом Велишевац.

Члан 20.

У насељено место Милавац одређују се следећи називи улица:

 1. Улица Омладинска

Опис предложене улице Омладинска – Улица се простире од границе са насељеним местом Цветовац дуж кп 1825 и 1824 све до границе са КО Бабајић.

Напомена: Улица је заједничка са насењеним местом Цветановац.

 1. Улица Жуто брдо

Опис предложене улице Жуто брдо – Улица се простире од предложене улице бр.1 и дуж кп 1824 све до границе са несељеним местом Бошњановић.

Напомена: Улица је заједничка са са КО Бошњановић.

 1. Улица Музичка

Опис предложене улице Музичка – Улица се простире од предложене улице бр.1 и кп 1824 дуж кп 1066 дуж грабнице са насељеним местом Бабајић.

Члан 21.

У насељено место Моравци одређују се следећи називи улица:

 1. Улица Ибарски пут

Опис предложене улице Ибарски пут – Улица представља део магистралног пута који пролази кроз насељено место Моравци од границе са насељеним местом Липље од кп 339/1 и 339/5 дуж кп 1397, 1398 све до границе са насељеним местом Бранчић до кп 402 и 403/8 КО Моравци.

Напомена: Улица је заједничка са КО Липље и КО Бранчић.

 1. Улица Потес

Опис предложене улице Потес – Улица се простире од границе са насељеним местом Липље од кп 146 дуж кп 1386/2, 1368, 1369/1 све до кп 1398 где се спаја са предложеном улицом бр. 1.

Напомена: Улица је заједничка са КО Липље.

 1. Улица Хаџи Ђерина

Опис предложене улице Хаџи Ђерина – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1398 од кп 600/8 и 434/4 дуж кп 1369/2 па све до исте улице поново и кп 1398 кдо кп 625/7 и 665 КО Моравци.

 1. Улица Брестова

Опис предложене улице Брестова – Улица се простире од предложене улице бр. 2 и кп 1368 код кп 359 и 334 дуж кп 1371/2, 1371/1 и 56 све до границе са насељеним местом Липље и до кп 1389 КО Моравци.

Напомена: Улица је заједничка са КО Липље.

 1. Улица Цветна

Опис предложене улице Цветна – Улица се проститре дуж границе са насељеним местом Пољанице од кп 1002/4 дуж кп 1393 све до кп 1288/2 КО Моравци.

Напомена: Улица је заједничка са КО Пољанице.

 1. Улица Ливаде

Опис предложене улице Ливаде – Улица се простире од границе са насељеним местом Липље код кп 974 и 975 дуж кп 1379, 1062, 1067, 1380 све до кп 1393 КО Моравци и границе са насељеноим местом Пољанице.

 1. Улица Округло брдо

Опис предложене улице Округло брдо – Улица се простире од предложене улице бр. 4 и кп 56 дуж кп 1370 и 70 све до кп 1097/2 КО Моравци.

 1. Улица Манастирска

Опис предложене улице Манастирска – Улица се простире од предложене улице бр. 4 и од кп 68/2 и 71/1 дуж кп 1370 све до кп 1391 и границе са КО Ивановци до кп 1134/2 и 1101 КО Моравци.

 1. Улица Кречане

Опис предложене улице Кречане – Улица се простире од предложене улице бр.4 и од кп 57/1 и 56 дуж кп 1371/1 све до пута на кп 1391 КО Моравци.

 1. Улица Чворовац

Опис предложене улице Чворовац – Улица се простире од предложене улице бр.4 и од кп 1371/1 дуж кп 1373, 566, 554, 1376/2, 1374 све до кп 1369/2 КО Моравци.

 1. Улица Камаљска

Опис предложене улице Камаљска – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и од кп 600/3 дуж кп 1376/2, 760/2, 1378 све до пута на кп 1375 КО Моравци.

 1. Улица Моравчки пут

Опис предложене улице Моравчки пут – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и од кп 600/3 дуж кп 1374 и 1375 све до пута на кп 1391 КО Моравци тј. на граници са КО Ивановци.

 1. Улица Доситеја Обрадовића

Опис предложене улице Доситеја Обрадовића – Улица се простире од предложене улице бр. 12 и од кп 707/2 и 858, дуж кп 1374 и 1367 све до кп 1363/1 и 1357/8 КО Моравци где се и завршава улица.

 1. Улица Кружни пут

Опис предложене улице Кружни пут – Улица се простире од предложене улице бр. 12 и од кп 1375 дуж кп 888, 1366 и 1341 све до кп 1359 КО Моравци где се улица и завршава.

Члан 22.

У насељено место Палежница одређују се следећи називи улица:

 1. Улица Маричка

Опис предложене улице Маричка – Улица се простире од улице на кп 316 дуж кп 1073, између 292 и 347/1, 205/1 и 1084, дуж кп 1076 и 1077 све до кп 692 и 1084 КО Палежница.

 1. Улица Јасиковачка

Опис предложене улице Јасиковачка – Улица се простире од предложене улице бр.1 и кп 1076 преко кп 1084, 784, дуж кп 786, 793 преко кп 788, 791 и 790 КО Палежница.

 1. Улица Хајдучка

Опис предложене улице Хајдучка – Улица се простире до предложене улице бр. 1 која се налази на кп 1072 и креће од кп 187/3 и 201/2 дуж кп 1072 све до кп 67 и 46/5 КО Палежница.

 1. Улица Куси брег

Опис предложене улице Куси брег – Улица се простире до предложене улице бр.1 која се налази на кп 1084, преко кп 219, 29/1, 18/1 све до кп 18/3 КО Палежница.

 1. Улица Виски брег

Опис предложене улице бр. 5 – Улица се простире од предложене улице бр. 1 која се налази на кп 1073, од кп 314/1, дуж кп 309 и 284 све до кп 285 и 281 КО Палежница.

 1. Улица Главна

Опис предложене улице Главна – Улица се простире на кп 316 од границе са насељеним местом Кадина Лука и од кп 313/2 преко кп 1089 КО Палежница и 2602 КО Ба до кп 320/2 КО Палежница.

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Кадина Лука и КО Ба.

У насељено место Палежница одређују се следећи називи засеока:

 1. Засеок Богдановић

Опис предложеног засеока Богдановић – Засеок обухвата објекте који се налазе на кп 97 и 77 КО Палежница.

Члан 23.

У насељено место Пољанице одређују се следећи називи улица:

 1. Улица Заједничка

Опис предложене улице Заједничка – Улица се простире од границе са насељеним местом Шутци од кп 93 и 104/1, дуж кп 1762 и 1779, преко 1376/1, 1065/2 и 1062/4 све до предложене улице бр. 10 и кп 1781 КО Пољанице.

Напомена: Улица је заједничка са КО Шутци.

 1. Улица Павла Илића

Опис предложене улице Павла Илића – Улица се простире од предложене улице бр. 3 и кп 1764 дуж кп 1763, 1771 и 1772 све до предложене улице бр. 10 на кп 1780 КО Пољанице.

 1. Улица Липовачка

Опис предложене улице Липовачка- Улице се наставља на улицу из насељеног мењта Липље код кп 148/1 и 322/2 дуж кп 1765, 1764, 1763 све до предложене улице бр. 1 и кп 1762 КО Пољанице.

Напомена: Улица је заједничка са КО Липље.

 1. Улица Саламала

Опис предложене улице Саламала – Улица се простире од улице на кп 1763 дуж кп 1767 до пута на кп 1762 КО Пољанице.

 1. Улица Врбовачка

Опис предложене улице Врбовачка – Улица се простире од пута на кп 1770/1 дуж кп 608, 763/4, 855/4, 857/3, 891/14 и 891/10 све до улице на кп 1780 КО Пољанице.

 1. Улица Гробљанска

Опис предложене улице Гробљанска – Улица се простире од раскрнице са улицом на кп 1763 дуж кп 1770/1 све до пута на кп 1780 КО Пољанице.

 1. Улица Опленачка

Опис предложене улице Опленачка – Улица се простире од улице на кп 1763 дуж кп 1775 све до улице на кп 1762 КО Пољанице.

 1. Улица Врањевача

Опис предложене улице Врањевача – Улица се простире од улице на кп 1762 дуж кп 1762 и 1784 до кп 1172/2 КО Пољаница.

 1. Улица Амбариште

Опис предложене улице Амбариште – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1779 дуж кп 1776 све до кп 1016 КО Пољанице.

 1. Улица Пољаначка

Опис предложене улице Пољаначка – Улица се простире од границе са насељеним местом Ивановац и кп 1790, дуж кп 1780, 1781 све до границе са насељеним местом Шутци и до кп 1216/1 и 1231/1 КО Пољанице.

Напомена: Улица је заједничка са КО Ивановци и КО Шутци.

 1. Улица Цветна

Опис предложене улице Цветна – Улица се простире дуж границе са насељеним местом Липље од кп 1765 дуж кп 1794, 1795 и са КО Ивановци 1515 (КО Ивановци) све до КП 1547/1 КО Пољанице.

Напомена: Улица је заједничка са КО Моравци.

 1. Улица Шумадијска

Опис предложене улице Шумадијска – Улица се простире од улице на кп 1780 даље дуж кп 570 све до границе са насељеним местом Ивановци до кп 571 и 569 КО Пољанице.

 1. Улица Качерска

Опис предложене улице Качерска – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и кп 1781 дуж кп 1801, 1785, 1370 све до границе са насељеним местом Ивановци до кп 1571 и 1604/6 КО Пољанице.

Напомена: Улица је заједничка са КО Ивановци.

 1. Улица Гајеви

Опис предложене улице Гајеви – Улица се простире од предложене улице бр. 13 и кп 1785 дуж кп 1661/2, 1661/1, 1681/1, 1788 све до кп 1674 и 1675 КО Пољанице.

15.Улица Ракинци

Опис предложене улице Ракинци – Улица се простире од предложене улице бр. 13 и кп 1785 дуж кп 1478, 1786 преко кп 1725 и 1721 све до кп 1718/1 КО Пољанице.

Члан 24.

У насељено место Славковица  одређују се следећи називи улица:

 1. УлицаПрве коњичке бригаде

Опис предложене улице Прве коњичке бригаде – Улица се поклапа са трасом званичне Улице Прве коњичке бригаде и простире се од кп 1125/2 и 1119 дуж кп 3007, 3006/1 и 3006/2 све до кп 18/2 и 19/3 и до границе са насељеним местом Кадина Лука.

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Кадина Лука и потребно је отворити улицу са истим именом и у том насељеном месту. Улица је званична али објекти нису исправно нумерисани.

 1. Улица Деспота Стефана

Опис предложене улице Деспота Стефана – Улица се простире од званичне улице 7. Јула и кп 3008/2 дуж кп 888 и 2981 све до кп 101 и 122 КО Славкоцива и до границе са насељеним местом Кадина Лука.

 1. Улица Бобија

Опис предложене улице Бобија – Улица се простире од предложене улице бр. 2 и кп 2981, преко кп 314, 301/2 и 294 све до кп 292/1 и 287 КО Славковица.

 1. Улица Ћајића сокак

Опис предложене улице Ћајића сокак – Улица се простире од предложене улице бр. 2 и кп 888 и од кп 353 и 398/2 дуж кп 2983 све до кп 178 и 201 КО Славковица тј. до границе са насељеним местом Гукош.

 1. Улица Римска

Опис предложене улице Римска – Улица представља наставак званичне улице 7. Јули од кп 863/2 и 1150 даље преко кп 856/3, 867, 876, 393/9, 397/1 и до 397/2 КО Славковица.

 1. Улица Мајданска

Опис предложене улице Мајданска – Улица се простире од предложене улице бр. 9 и од кп 2987/2 дуж кп 2986 све до кп 50 6 и 557 КО Славковица.

 1. Улица 1300 каплара

Опис предложене улице 1300 каплара – Улица се простире од предложене улице бр. 6 и од кп 2986 дуж кп 2984 све до кп 265/1 и 255 КО Славковица.

 1. Улица Ђака каплара

Опис предложене улице Ђака каплара – Улица се простире од предложене улице бр.7 од кп 403 и 417/1 дуж кп 2985 све до границе са насељеним местом Доњи Бањани и до кп 440 и 504 КО Славковица.

 1. Улица Обилићева

Опис предложене улице Обилићева – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и од кп 3007 дуж кп 2987/2, 2987/1 до кп 664/1 и 655/10 и границе са насељеним местом Лалинци.

 1. Улица Рајачка

Опис предложене улице Рајачка – Улица се простире од кп 1119 и 1221 дуж кп 3007, 3008/1 све до кп 2817 и 2897/2 КО Славковица и границе са насељеним местом Полом.

 1. Улица Рабошева

Опис предложене улице Рабошева – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и кп 3008/1 од кп 1964/1 и 2032/1 дуж кп 1973, 2029 преко кп 2015/1, 2012 све до кп 3009 и 1987/4 КО Славковица.

 1. Улица Ловачка

Опис предложене улице Ловачка – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и од кп 2271/1 и 1958/1, дуж кп 2996 све до кп 1630/1 и 1941 КО Славковица.

 1. Улица Којића пут

Опис предложене улице Којића пут – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и кп 3008/1 дуж 2994 све до кп 1738/5 и 1739 КО Славковице и границе са насељеним местом Ба.

 1. Улица Планинарска

Опис предложене улице Планинарска– Улица се простире од предложене улице бр. 13 и кп 2994 дуж кп 2992 све до кп 1442 и 1476 КО Славковица.

 1. Улица Брдо

Опис предложене улице Брдо – Улица се простире дуж границе са насељеним местом Ба од кп 2994 дуж 3014, потом скреће на територију КО Ба на кп 2642, па поново дуж границе на кп 3015, 1705 и 3016 до кп 1703/4 КО Славковица.

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Ба.

16.УлицаДомаћинска

Опис предложене улице Домаћинска – Улица се простире од улице на кп 2995 преко кп 1620/2, 1650/1, 1646/3, 1806/1 све до кп 1813/2 и 1813/1 КО Славковица.

 1. Улица Провалија

Опис предложене улице Провалија – Улица се простире од предложене улице бр. 13 и кп 2994 дуж кп 2995 све до кп 1836/3 и 1837 КО Славковица.

 1. Улица Косачка

Опис предложене улице Косачка – Улица се простире од пута на кп 3008/1 дуж 3002 све до кп 2550/1 и 2559 КО Славковица.

 1. Улица Манастирска

Опис предложене улице Манастирска – Улица се простире од пута на кп 3008/1 дуж 2997 све до кп 2415 и 2401/2 КО Славковица.

 1. Улица Николе Тесле

Опис предложене улице Николе Тесле – Улица се простире од предложене улице бр. 19 и кп 2997 дуж кп 2998, 2233 и 2341 све до кп 2252 и 2333/1 КО Славковица.

 1. Улица Планинска

Опис предложене улице Планинска – Улица се простире од предложене улице бр. 19 и кп 2997 дуж кп 2202 све до кп 2075 и 2181 КО Славковица.

 1. Улица Шумска

Опис предложене улице Шумска – Улица се простире од предложене улице бр.18 и кп 3002, дуж кп 3001, преко кп 2163 и све до кп 2484 КО Славковица.

 1. Улица Шибови

Опис предложене улице Шибови – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и кп 3008/1 дуж кп 2866 све до кп 2722 и 2864 КО Славковица.

 1. Улица Честе букве

Опис предложене улице Честе букве – Улица се простире од предложене улице бр. 10 и кп 2883/12 дуж кп 2883/10, 2910/9 и 2876 све до кп 2910/4 и 2913 КО Славковица.

 1. Улица Сувоборска

Опис предложене улице Сувоборска – Улица се простире дуж границе са насељеним местом Полом од кп 2797/1 дуж кп 3013 све до кп 2922/2 КО Славковица и границе (тромеђе) са насељеним местом Горњи Бранетићи.

Напомена: Улица је заједничка са КО Полом.

 1. Улица Лазаревачка

Опис предложене улице Лазаревачка – Улица се простире од предложене улице бр.25 и кп 3013 дуж кп 2917/4 све до кп 2917/11 КО Славковица.

 1. Улица Београдска

Опис предложене улице Београдска – Улица се простире од предложене улице бр. 25 и кп 3013 преко кп 2919/1 све до кп 2919/2 и 2919/3 КО Славковица.

 1. Улица Бранетинска

Опис предложене улице Бранетинска – Улица се простире дуж границе са насељеним местом Горњи Бранетић од кп 2522/2 дуж кп 3012 све до кп 2941 КО Славковица.

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Горњи Бранетић.

 1. Улица Првомајска

Опис предложене улице Првомајска – Улица се простире од предложене улице бр.28 и од кп 3012 дуж кп 2923/2 све до кп 2919/2 КО Славковица.

 1. Улица Славковачка вода

Опис предложене улице Славковачка вода – Улица се простире од предложене улице бр. 28 и од кп 3012 преко кп 2929 затим дуж кп 2930 све до кп 26387 КО Славковица.

 1. Улица Војводе Мишића

Опис предложене улице Војводе Мишића – Улица се простире дуж границе са насељеним местом Лалинци од кп 2633 дуж кп 3011све до кп 653 КО Славковица.

 1. Улица Брезик

Опис предложене улице Брезик – Улица се простире дуж границе са насељеним местом Кадина Лука од кп 1364 дуж кп 3017 све до кп 1320 КО Славковица.

Члан 25.

У насељено место Цветановац  одређују се следећи називи улица:

 1. Улица Ратарска

Опис предложене улице Ратарска – Улица се простире од границе са насељеним местом Јајчић дуж кп 1823 све до границе са насељеним местом Бабајић.

 1. Улица Јошева

Опис предложене улице Јошева – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1823 дуж кп 453, 1827 све до кп 1826 КО Цветановац.

 1. Улица Цветановачка

Опис предложене улице Цветановачка – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1823 дуж кп 330, 1821 и 300/1 све до кп 1847 КО Цветановац.

 1. Улица Омладинска

Опис предложене улице Омладинска – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1823 дуж кп 1828, 1826, 1825 све до кп 1138/2 и границе са насељеним местом Милавац.

Напомена: Улица је заједничка са КО Милавац.

 1. Улица Церска

Опис предложене улице Церска – Улица се простире од предложене улице бр. 4 и кп 1825 дуж кп 947 до кп 958/1 и 634 КО Цветановац.

 1. Улица Видовданска

Опис предложене улице Видовданска – Улица се простире од предложене улице бр.4 и кп 1825 дуж кп 1830, 882 све до кп 1823 КО Цветановац.

 1. Улица Палих бораца

Опис предложене улице Палих бораца – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 1823 дуж кп 1261 све до кп 1262/3 и 1256/2 КО Цветановац тј. до границе са насељеним местом Бабајић.

 1. Улица Милавачка

Опис предложене улице Милавачка – Улица се простире од предложене улице бр. 7 и кп 1261 дуж кп 1254, 1050/4 и 1059/9 до кп 1055 КО Цветановац.

 1. Улица Љаљенац

Опис предложене улице Љаљенац – Улица почиње и завршава се код предложене улице бр. 15 и кп 1847 дуж кп 291/4, 1821, 329, 276/1 и 282/1 поново до 1847 КО Цветановац.

 1. Улица Ђурђевданска

Опис предложене улице Ђурђевданска – Улица се простире од пута на кп 1823 дуж кп 839, 1831, 1835/1 КО Цветанвоца све до пута на кп 1847.

 1. Улица Колубарска

Опис предложене улице Колубарска – Улица се простире од пута на кп 1823 дуж кп 1484, 1510, 1538, 1619/5 до кп 1821 КО Цветановац.

 1. Улица Ударничка

Опис предложене улице Ударничка – Улица се простире од пута на кп 31834 дуж кп 1652 све до кп 1452 КО Цветановац.

 1. Улица Радничка

Опис предложене улице Радничка – Улица се целом дужином простире дуж границе између КО Цветановац и КО Љиг на кп 31834, 31834 до кп 31822/1 КО Љиг.

Напомена: Улица је заједничка са КО Љиг.

 1. Улица Гај

Опис предложене улице Гај – Улица започиње и завршава се раскрсницом са предложеном улицом бр.13 и кп 31834 КО Љиг дуж кп 1418/1 КО Цветановић.

 1. Улица Лајковачка пруга

Опис предложене улице Лајковачка пруга – Улица се простире од границе са насељеним местом Јајчић од кп 55/2 и 55/1 дуж кп 1847 све до границе са насељеним местом Љиг до кп 1620 и 1563 КО Цветановац.

Напомена: Улица је заједничка са КО Јајчић.

Члан 26.

У насељено место Штавица одређују се следећи називи улица:

 1. Улица Ибарска

Опис предложене улице Ибарска – Улица пролази трасом пута Ибарска магистрала од насељеног места Доњи Бањани од кп 557/4 дуж ко 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920 све до кп 1151 и 1160 КО Штавица тј. до границе са насељеним местом Угриновци где се пут и наставља.

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Доњи Бањани и насељеним местом Угриновци.

 1. Улица Ретки гај

Опис предложене улице Ретки гај – Улица се простире дуж границе са насељеним местом Доњи Бањани од кп 557/4 дуж кп 957/1 (КО Доњи Бањани), све до кп 546/2 КО Штавица.

Напомена: Улица је заједничка са насељеним местом Доњи Бањани.

 1. Улица Рудничка

Опис предложене улице Рудничка – Улица се простире од предложене улице бр.4 и од кп 536 дуж кп 46/2 и 10 све до кп 7 КО Штавица.

 1. Улица Камаљ

Опис предложене улице Камаљ – Улица се простире од кп 1891 дуж кп 1033, 1894, 536, 957/1 (КО Доњи Бањани) све до кп 33/1 КО Штавица.

 1. Улица Светог Саве

Опис предложене улице Светог Саве – Улица се простире од Ибарске магистрале и кп 1915 дуж кп 460/1 све до пута на кп 1894 КО Штавица.

 1. Улица Росуље

Опис предложене улице Росуље – Улица се простире од Ибарске магистрале и кп 1920 дуж кп 326 и 1892 све до пута на кп 1889 КО Штавица и границе са насељеним местом Козељ.

 1. Улица Мајска

Опис предложене улице Мајска – Улица се простире од предложене улице бр. 6 и кп 1892 дуж кп 310 преко кп 301 и 336 до кп 342 КО Штавица.

 1. Улица Путничка

Опис предложене улице Путничка – Улица се простире од Ибарске магистрале и кп 1920 дуж кп 1082/1 и 1085 све до кп 145 КО Штавица.

 1. Улица Железничка

Опис предложене улице Железничка – Улица се простире од Ибарске магистрале и од кп 1918 дуж 1024/3, 1900/1 све до Ибарске магистрале поново и кп 1920 КО Штавица.

 1. Улица Стара пруга

Опис предложене улице Стара пруга – Улица се простире од границе са насељеним местом Доњи Бањани и од кп 686 и 675дуж кп 683, 690, 1896 све до кп 1897 и границе са насељеним местом Лалинци.

 1. УлицаОмладинска

Опис предложене улице Омладинска – Улица се простире од предложене улице бр 10 и од кп 1896 дуж кп 1898 све до кп 1897 КО Штавица и границе са насељеним местом Лалинци.

 1. Улица Зелени венац

Опис предложене улице зелени венац – Улица се простире од улице на кп 1271 дуж кп 1899 све до кп 1897 и границе са насељеним местом.

 1. Улица Видовданска

Опис предложене улице Видовданска – Улица се простире од Ибарске магистрале и од кп 1918 преко кп 898, 991, 1271, 979, 1909 и 1835/1 све до кп 1836 КО Штавица.

 1. Улица Карађорђева

Опис предложене улице Карађорђева – Улица се простире од предложене улице бр. 13 и од кп 127 дуж кп 1907 и 1914 све до предложене улице бр. 17 и кп 1913 КО Штавица.

 1. Улица Краљоце Марије

Опис предложене улице Краљице Марије – Улица се простире од предложеног пута на кп 1900/1 дуж кп 1204, 1212, 1906 све до кп 1642/2 и 1649 КО Штавица.

 1. Улица Клађа

Опис предложене улице Клађа – Улица се простире од Ибарске магистрале и од кп 1920 преко 1900/1, 1178, 1179 и 1541 све до кп 1516 КО Штавица.

 1. Улица Пољана

Опис предложене улице Пољана – Улица се простире од границе са насељеним местом Бољковци и од кп 1846, преко кп 1913 све до предложене улице бр.16 и кп 1906 КО Штавица.

Члан 27.

У насељено место Шутци одређују се следећи називи улица:

 1. Улица Лазаревачки пут

Опис предложене улице Лазаревачки пут – Улица се простире од границе са насељеним местом Брајковац и од кп 661/1 и 667/2, дуж кп 2423 све до насељеног места Калањевци и кп 622 и 619/2 КО Шутци.

Напомена: Улица је заједничка са КО Брајковац.

 1. Улица Ломина

Опис предложене улице Ломина – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 2423 дуж кп 2417/1 све до кп 423/1 КО Шутци где се улица и завршава.

 1. Улица Шумадијска

Опис предложене улице Шумадијска– Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 2423 дуж кп 2416 до кп 266/1 и 285 КО Шутци.

 1. Улица Мраморска

Опис предложене улице Мраморска – Улица се простире од границе са насељеним местом Калањевци од кп 166 дуж кп 2397 и 2395 све до кп 120 КО Шутци.

 1. Улица Заједничка

Опис предложене улице Заједничка – Улица се простире од предложене улице бр. 1 и кп 2423 дуж кп 2424/1 све до кп 718/1 КО Шутци и до границе са насељеним местом Пољанице.

Напомена: Улица је заједничка са КО Пољанице.

 1. Улица Лазаревачка

Опис предложене улице Лазаревачка – Улица се простире дуж границе са насељеним местом Калањевци од кп 622 дуж кп 2423, 2473, 2287 (КО Калањевци) и 2480 до кп 1291/1 КО Шутци.

Напомена: Улица је заједничка са КО Калањевци.

 1. Улица Врањевачка

Опис предложене улице Врањевачка – Улица се простире од предложене улице бр. 5 и кп 2424/1 дуж кп 2432, 1733, преко кп 1751 и 1908/1 све до кп 1912/2 и границе са насељеним местом Пољанице.

 1. Улице Опленачка

Опис предложене улице Опленачка – Улица се простире од предложене улице бр.1 и кп 2423 дуж кп 2425/1 све до кп 820 КО Шутци.

 1. Улица Колубарске битке

Опис предложене улице Колубарске битке – Улица се простире од предложене улице бр.1 и кп 2423, дуж кп 2426, 2441, 2440 све до предложене улице бр.18 и кп 2438/1 КО Шутци.

 1. Улица Војводе Мишића

Опис предложене улице Војводе Мишића – Улица се простире од предложене улице бр. 9 и кп 2426 дуж кп 1038 све до кп 1033/1 и 1029/1 КО Шутци.

 1. Улица Школска

Опис предложене улице Школска – Улица се простире од предложене улице бр. 9 и кп 2426 дуж кп 2435 све до кп 1049/2 КО Шутци.

 1. Улица Велики поток

Опис предложене улице бр. 12 – Улица се простире од предложене улице бр. 6 и кп 2324 дуж кп 2431/6 и 2431/1 све до кп 2441 КО Шутци.

 1. Улица Церске битке

Опис предложене улице Церске битке – Улица се простире од предложене улице бр.6 и кп 2413 дуж кп 2431/6, 2341/1 све до кп 2441 КО Шутци.

 1. Улица Јагњилска

Опис предложене улице Јагњилска – Улица се простире од предложене улице бр.6 и кп 2431/1 дуж кп 2442, преко кп 1573/1, 1576/1 и 1291/2 КО Шутци све до границе са КО Калањевци.

 1. Улица Војводе Путника

Опис предложене улице Војводе Путника – Улица представља наставак званичне улице Милована Ломића од кп 2439 преко кп 1401, 1403/1, дуж кп 2437, 2481, 2492 све до кп 2480 и границе са насељеним местом Калањевци.

 1. Улица Ненадовића сокак

Опис предложене улице Ненадовића сокак – Улица се простире од предложене улице бр.9 и кп 2441 дуж кп 1533/2 све до кп 1675/1 КО Шутци.

 1. Улица Светог Саве

Опис предложене улице Светог Саве – Улица се простире од предложене улице бр. 9 и кп 2441 дуж кп 2443 и 1592/7 све до кп 1592/5 и 1597/1 КО Шутци.

 1. Улица Љишки пут

Опис предложене улице Љишки пут – Улица представља наставак званичне Ломине улице од кп 2255 и 2187/12 дуж кп 2438/1, 2446 све до кп 2044 КО Шутци и границе са насељеним местом Пољанице.

Напомена: Улица је заједничка са КО Пољанице.

 1. Улица Рудничка

Опис предложене улице Рудничка – Улица се простире дуж границе са насељеним местом Калањевци до кп 2377 дуж кп 2488 све до кп 2392/2 и границе са КО Козељ.

Напомена: Улица је заједничка са КО Калањевци.

У насељено место Шутци одређују се следећи називи засеока:

 1. Засеок Суви оњег

Опис предложеног засеока Суви оњег – Засеок обухвата објекте који се налазе на кп 305/4 и 305/8 КО Шутци.

Члан 28.

            Ступањем на снагу ове одлуке и даље остају да важе у својим неизмењеним деловима:

 • Решење о одређивању назива улица у Љигу Број:01-1279/1-1969 од 27.03.1969. године
 • Решење о одређивању назива улица у Љигу , Белановици и Славковици 04 Број: 015-2/81 од 09.03.1981. године
 • Решење о одређивању назива улица у Љигу 01 Број: 015-1/91 од 30.12.1991. године
 • Решење о одређивању назива улица у месту Латковић у Општини Љиг 01 Број 015-1/98 од 30.12.1998. године
 • Одлука о промени назива дела једне улице у Љигу 01 Број: 015-2/99 од 29.12.1999. године
 • Одлука о утврђивању назива улица у Белановици 01 Број: 015-14 од 31.03.2003. године
 • Одлука о утврђивању назива улица у Љигу 01 Број: 015-62 од 28.08.2003. године
 • Одлука о допуни одлуке о утврђивању назива улица у Љигу 01 Број: 06-12/11-3 од 26.08.2011. године.

Члан 29.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном ГласникуОпштине Љиг“.

            Чланом 93. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/2014-др. закон, 101/2016 – други закон и 47/2018) прописано је да скупштина јединице локалне самоуправе утврђује празнике и одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе.

            Влада Републике Србије је на предлог Координационог тела приступила реализацији пројекта „Ажурирање адресног регистра у Републици Србији“. Пројекат укључује сва релевантна министарства и организације, и подразумева синхронизоване активности које воде ка томе да сваки објекат добије назив улице и кућни број, то јест, да се званична база података адресног регистра у потпуности ажурира и да је након тога преузму и користе све државне институције. На основу тога Републички геодедски завод израдио је елаборате у неименованим улицама и доставио их свим јединицама локалне самоуправе.Разматрајући елаборат за општинуЉиг, Општинска управа заједно са одборима месних заједница утврдила је предлог одлуке којом се предлаже да се свим неименованим улицама дају називи како је у предлогу дато.

САГЛАСНОСТ

 

Оставите одговор