Пројекат за Дом здравља

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, бр.14/15 и бр.68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН 453-47/2019,                        од 11.02.2019. год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈН 453-47/2019, од 11.02.2019. године, препремљена је јавна набавка- израда пројектне документације за добијање грађевинске дозволе за Дом здравља у Љигу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

Оставите одговор