Цевовод Стубо-Ровни

На основу члана 50. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019), члана 55. и 58. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/2019), те Извештаја Комисије за планове Скупштине општине Љиг, 01 бр. 350-34/2019 од 10.09.2019. године, Одељење за општу управу Општинске управе општине Љиг

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

за инфраструктурни коридор – магистрални цевоводза потребеснабдевања водом општине Љиг из Колубарског регионалног система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“, деоница на територији Општине Љиг

 

I ЈАВНИ УВИДобавиће се у згради Општине Љиг, Карађорђева бр. 7, сала 21/III, у периоду од 12.09.2019. до 15.10.2019. године, сваког радног дана од 8-14 часова. Нацрт Плана биће изложен у аналогном облику у сали  21/III и у дигиталном облику на завничном сајту Општине Љиг www.ljig.rs.

IIЗаинтересована правна и физичка лица, која врше увид у изложени план, у току трајања јавног увида  могу добити информације од сарадника на пословима урбанизма и грађевинарства Одељења за општу управу, канцеларија 17/II.

III Примедбе на изложени План заинтересована правна и физичка лица могу поднети  искључиво у писаном облику на писарници Општине Љиг, Карађорђева бр. 7, у Љигу (канцеларија бр. 5) у току трајања јавног увида, закључно са 15.10.2019. године.

IVЈавна презентација, у сарадњи са обрађивачем планског документа, одржаће се у згради Општине Љиг, сала 21/III,  дана 04.10.2019. године, са почетком у 12 часова. Јавној презентацији могу присуствовати  сва заинтересована правна и физичка лица, као и имаоци јавних овлашћења.

V  Јавна седница Комисије за планове, на којој ће се разматрати приспеле примедбе, одржаће се дана 16.10.2019. године са почетком у 12,00 часова у зград и Општине Љиг, Карађорђева 7, сала 21/III.

    Све информације у вези са јавним огласом могу се добити путем телефона 014/3445-113, локал 106.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,

Ната Јовчић, дипл. правник

 

ТЕКСТ ОГЛАСА

ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА ОВОМ ЛИНКУ

Оставите одговор