22.12.2020.

ИНТЕРНИ КОНКУРС систем локална самоуправа – Пољопривреда и заштита животне средине

ИНТЕРНИ КОНКУРС систем локална самоуправа – Послови бирачког списка

 

У Општинској управи општине Љиг расписују се интерни конкурси за попуну радних места:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Пријем једног извршиоца у радни однос на неодређено време.

Место рада: Општина Љиг – Општинска управа, Карађорђева 7.

Опис посла: обавља административне и техничке послове припреме, обраде и уноса података у систем за аутоматску обраду података ради ажурирања дела Јединственог бирачког списка за подручје општине Љиг; обавља послове у вези са спровођењем решења о упису, брисању, измени, допуни и исправци грешке у бази бирачког списка по службеној дужности или на захтев странака – до закључења бирачког списка; издаје обавештења за потребе личног изјашњавања грађана; издаје уверења о изборном и бирачком праву; сачињава одговарајуће информације и извештаје; води првостепени управни поступак, прикупља доказе и доноси решења везана за признавање сатуса енергетски угроженог куца; доставља ЕПС-у сваког месеца податке о енергетски угроженим купцима у одговарајућим табелама, води првостепени управни поступак, прикупља доказе и доноси решења везана за признавање права на једнкратну новчану помоћ за новорођенчад на територији општине Љиг; обавља и друге послове које му повери начелник Одељења и начелник Општинске управе.

Интерни конкурс-послови бирачког списка

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Пријем једног извршиоца у радни однос на неодређено време.

Место рада: Општина Љиг – Општинска управа, Карађорђева 7.

Опис посла: Обавља послове везане за промену намене пољопривредног земљишта, послове издавања водопривредне сагласности за подручје Општине Љиг, издаје потврде и уверења која се односе на послове за које се води службена евиденција, врши процену причињене штете на пољопривредном земљишту, обавља послове који се односе на припрему програма и анализе руралног развоја и развоја пољопривреде, прати и непосредно извршава законе, уредбе и одлуке Скупштине општине и председника Општине из области пољопривреде и обавља друге стручне послове у циљу извршења истих; обавља послове који се односе на организовање и рад комисија из ових области; води евиденцију сходно законским прописима и општинским одлукама;  припрема решења о давању сагласности или одбијању давања сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекте у области привреде, индустрије, саобраћаја, енергетике и др. који у значајној мери могу да загаде животну средину, припрема решења о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину и припрема решења о одређивању  обима  и садржаја студије о процени утицаја  на животну средину, организује и води јавне презентације и јавне расправе, учествује у раду техничке комисије и сарађује са научним и стручним организацијамау поступку процене утицаја на животну средину; врши оцену извештаја о стратешкој процени, спроводи поступак издавања интегрисане дозволе; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Интерни конкурс-пољопривреда и заштита животне средине

Оставите одговор

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.