На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи, број 401-00-00158/2019-01/2 од 26.12.2019 године, чланова 87 и 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 ,97/13 и 119/14), члана 4-11. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број 16/16, 8/2017),Одлуке о буџету општине Љиг за 2020. („Службени гласник општине Љиг“ број 14/19)и члана 63 Статута општине Љиг -(„Службени гласник општине Љиг“ број 4/19) ,Општинска управа општине Љиг, расписује

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

 

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног      

                       информисања на територији општине Љиг у 2020 години

 

 

 

I           ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

Јавни конкурс се расписује за пројекте производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана општине Љиг, заштити и развоју људских права и демократије, слободном развоју личности и заштити деце и младих, побољшању квалитета живота и заштити особама са инвалидитетом, развоју културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, укључујући и медијску писменост, развоју науке, спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи, унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Љиг за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације;

 

II            ИЗНОС

 

Средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Љиг у 2020 години износе 2.500.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр.13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 10.000,00 динара а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 1.250.000,00 динара.

 

III         ПРАВО УЧЕШЋА

 

На Јавном конкурсу може учествовати:

 

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила у Агенцији за привредне регистре.
 2. правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.

 

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта и за које се утврди да су средства нeнаменски трошила.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја за телевизију.

IV         КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1)  мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

2) мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

 

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

 

 1. Значај пројекта са становишта:
 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
 • остваривање намене конкурса;
 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
 • идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
 • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

 

 1. Утицај и изводљивост са становишта:
 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 • мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
 • разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
 • степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

 

 1. Капацитети са становишта:
 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
 • неопходних ресурса за реализацију пројекта;
 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

 

 1. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
 • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда,
 2.   доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

Поред наведених критеријума пројекат ће се вредновати и на основу следећих специфичних критеријума:

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања:

 1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Љиг;
 2. оригиналност и значај пројекта за унапређење права на информисање и језичког и културних идентитета припадника националних мањина;
 3. aктуелност теме и доступност већем броју корисника;
 4. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група и

На основу критеријума из става 1. тачка 2) одељка III посебно се оцењује:

V          РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања у недељним новинама које се дистрибуирају на подручју територије општине Љиг и званичном сајту општине Љиг.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса. Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави до 31.01.2021 године.

VI         ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац Пријаве Образац  1 – пријава и

Образац 1– табела буџета пројекта

се преузима са званичног сајта општине Љиг (Конкурси).

Пријава Пројекта се предаје у три примерка.

 

Учесник Конкурса је обавезан да уз пријаву приложи и копије следећих докумената:

 1. фотокопију решења о регистрациjи правног лица или предузетника у одговарајућем регистру;
 2. фотокопија решења о регистрацији из Регистра медија који води Агенција за привредне регистре;
 3. фотокопија дозволе за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 4. оверена изjава/сагласност издавача медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 5. Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;
 6. Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;

VII       ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године  пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије.Уз предлог за члана комисије прилаже се  и доказ о регистрацији удружења у  Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Општини Љиг – Председнику општине. Уз предлог за чланове комисије доставити и професионалну биографију предложеног лица. Предлоге слати до закључења Конкурса.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VIII       ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Текст конкурса, Образац за пријаву и Образац извештаја обjављују се и на веб-сајту Општине Љиг  где су видљиви и доступни током трајања Конкурса.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на званичном сајту Општине Љиг wwwljig.rs и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Конкурсни материјал се не враћа. Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Пријаве на Јавни конкурс са пратећом документацијом подносе се на обрасцу пријаве који је саставни део конкурсне документације, у затвореној коверти на писарницу општинске управе Љиг, ул.Карађорђева бр.7 14240 Љиг, или путем поште, на наведену адресу, са назнаком:

Општинска управа општине Љиг –за конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Љиг у циљу остваривања и унапређења јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години – НЕ ОТВАРАТИ!

Додатне информације се могу добити радним данима од 10 до 14 часова на телефон: 014/3445-044.

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЉИГ

 

KONKURS-INFORMISANJE

obrazac-1-budzet-projekta

obrazac-1-prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja

Изјава-de-minimis

РЕШАЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Оставите одговор

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.