Општинска управа општине Љиг , Одељење за општу управу , на основу
чл. 63 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09
исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 др . закон, 9/20 и 52/ и чл. 91. Правилника о садржини,
начину и поступку израде докумената прост орног и урбанистичког планирања
(„Сл.гласник РС“, 32/2019
ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИ ЈУ
Урбанистичког пројекта за изградњу мале соларне електране на к .п. број
1731 К.О. Живковци , израђеног од стране обрађивача D.A. STUDIO, Симе Ровињског бр. 14, 11550 Лазаревац
Инвеститор урбанистичког пројекта је Трајковић Бојан , ул. Баба Виш њ ина бр. 019/3/11 , 1 1 00 0 Београд Врачар
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА урбанистичког пројекта, одржаће се у трајању од 7
( дана, од 29 .0 8 .202 3 .год. закључно са 05 .0 9 .202 3 . Материјал је
изложе н сваког радног дана, од 0 8 .00 до 1 4 .00 часова, у згради Општинске
управе Љиг , 14240 Љиг , ул. Карађорђева бр.7, кацеларија број 17/ II , као и на
интернет страни ци Општине Љиг www.ljig.rs ).
Заинтересованим правним и физичким лицима
Одељење за општу управу, пружиће све потреб не информације и стручн у помоћ, у вези са решењ ем иевентуалним давањем примедби и суге стија. Овлашћено лице за давање
обавештења је Анђел а Средоје вић, с аветник на пословима за урбанизам и
грађевинарство.
Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања
јавне презентације у писаном облику , лично на писарници (канцеларија бр. 5
или поштом, на адресу Општинске управе општине Љиг ул. Карађорђева бр.7,
14240 Љиг , закључно са датумом 05 .0 9 .202 3 .
По истеку рока за јавну презен тацију , разматра ће се урбанистичк и пројекат са
свим примедбама и сугестијама на стручн ој контрол и
Ближе информације можете добити у канцеларији број 17/II зграде Општинске
управе Љиг контакт телефон 014/3445 113, локал 106

Oglas o javnom uvidu – ŽIVKOVCI SOLARNA ELEKTRANA

Urbanisticki projekat

Оставите одговор

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.