План детаљне регулације „ПДР 3“

Правни основ за израду Плана детаљне регулације „ПДР 3“ у Љигу садржан је у:
– Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09 и 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – УС 132/2014 и 145/2014-УС).
– Одлуци о изради Плана детаљне регулације „ПДР 3“ у Љигу бр. 06-14/16-9
Садржај плана дефинисан је Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09 и 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – УС, 132/2014 и 145/2014-УС). и Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник РС“ бр. 31/10, измена 69/10 и измена 16/11).
Плански основ:
Израда Плана детаљне регулације „ПДР 3“ у Љигу предвиђена је Планом генералне регулације насеља Љиг („Службени гласник општине Љиг“ бр. 5/2014).
План детаљне регулације „ПДР 3“ у Љигу представља даљу разраду Плана генералне регулације насеља Љиг уз поштовање смерница, стечених урбанистичких обавеза и постојећег начина коришћења предметног простора.
Општи циљ израде Плана детаљне регулације „ПДР 3“ у Љигу је да се интегрално сагледају и анализирају сви елементи намене и организације коришћења простора, а у циљу заштите и подстицања даљег укупног развоја овог подручја.
Основни циљеви израде и доношења плана су:
Раздвајање некомпатабилних намена кроз поделу простора на стамбену зону и зону производње и пословања.

Формирање производне зоне која ће имати квалитетно опремљене грађевинске парцеле, која ће имати потенцијал да привуче домаће и стране инвеститоре.
План детаљне регулације „ПДР 3“ у Љигу:

Odluka PDR3

PDR 3 ODLUKA O USVAJANJU

PDR 3_KTP sa granicom plana

PDR 3_Ortofoto

PDR 3_Plan elektroenergetske infrastrukture

PDR 3_Plan hidrotehnicke infrastrukture

PDR 3_Plan namene povrsina

PDR 3_Plan saobracaja

PDR 3_Plan telekomunikacione infrastrukture

PDR 3_Plan urbanisticke regulacije

TEKST SPU

PDR3 Tekstualni deo

 

Оставите одговор