Рад машина на поправци и одржавању атарских путева

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,68/2015 у даљем тексту: Закон) чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 453-167/2017 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 453-167/2017, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – рад  машина на поправци и одржавању атарских путева , ЈН бр.453-167/2017

ДОДЕЉЕН УГОВОР

 

Оставите одговор