XVIII СЕДНИЦА

На основу члана 40. Статута општине Љиг (“Службени гласник Општине Љиг“ бр.4/19) и чланова 55. и 57. Пословника о раду Скупштине општине Љиг (“Службени гласник Општине Љиг“ бр. 6/08 и 4/16), ЗАКАЗАНА ЈЕ  ОСАМНАЕСТА СЕДНИЦА Скупштине општине Љиг.

 

 

Седница Скупштине општине одржаће се 14.06.2019.године (петак) са почетком у 10,00 часова у сали 21/3 зграде Скупштине општине Љиг.

 

Д  Н  Е  В  Н  И     Р  Е  Д :

 

1.  Разматрање Предлога Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Љиг за 2018.годину

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубивоје Вујић, начелник Одељења за финансије

ЗАВРШНИ РАЧУН – ОДЛУКА

ЗАВРШНИ РАЧУН – ИЗВЕШТАЈ

ЗАВРШНИ РАЧУН – ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

2.  Разматрање Предлога Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Љиг за 2019.годину

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубивоје Вујић, начелник Одељења за финансије

 

3.         Разматрање Предлога Решења о разрешењу члана Општинског већа Општине Љиг

ПРЕДЛАГАЧ: Председник општине

ИЗВЕСТИЛАЦ: Председник општине

 

 

4.         Разматрање Предлога Решења о избору члана Општинског већа Општине Љиг

ПРЕДЛАГАЧ: Председник општине

ИЗВЕСТИЛАЦ: Председник општине

 

 

5.         Разматрање Елабората о развојном плану мреже јавних основних школа   општине Љиг

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

 

6.         Разматрање Предлога Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Љиг

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

 

7.  Разматрање Предлога Одлуке о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације за инфраструктурни коридор – магистрални цевовод за потребе снабдевања водом општине Љиг из Колубарског регионалног система за водоснабдевање „Стубо-Ровни“ деоница на територији општине Љиг

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

 

8.  Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на озакоњење стамбеног  објекта бруто површине 83,71 м2 на кат. парц. 743/2 у КО Ивановци

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

 

9.  Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на озакоњење помоћног објекта бруто површине 13 м2 на кат. парц. бр. 1298 у КО Калањевци

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

 

10.  Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на озакоњење помоћног објекта бруто површине 121 м2 на кат. парц. бр. 1208 у КО Калањевци

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

 

11. Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на озакоњење економског објекта бруто површине 104 м2 на кат. парц. бр. 1177/3 у КО Шутци

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

 

12. Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на озакоњење помоћног објекта бруто површине 13 м2 на кат. парц. бр. 510/3 у КО Шутци

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

 

13.  Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на озакоњење помоћног објекта бруто површине 51,63 м2 на кат. парц. бр. 990 у КО Штавица

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

 

14.  Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на озакоњење помоћног објекта бруто површине 33,50 м2 на кат. парц. бр. 236/3 у КО Пољанице

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

 

15.  Разматрање Предлога Одлуке о давању сагласности на озакоњење стамбеног објекта бруто површине 146 м2 на кат. парц. бр. 940 у КО Пољанице

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу

 

16.  Разматрање Предлога Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Љиг за 2019.годину

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слађана Степановић, Општинска управа

 

17.   Разматрање Предлога Одлуке о усвајању Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији општине Љиг за 2019.годину

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Гордана Максимовић, Општинска управа

Материјал можете погледати на званичном сајту Општине Љиг www.ljig.rs.

 

18           Разматрање Предлога Одлуке о измени Одлуке о допуни Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места општине Љиг

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

 

19.         Разматрање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубивоје Вујић, начелник Одељења за финансије

 

20.         Разматрање Извештаја ЈКП „Комуналац“ Љиг о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2019. – 31.03.2019.године

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Градимир Филиповић, директор ЈКП „Комуналац“ Љиг

 

21. Разматрање Извештаја о раду Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица за 2018. годину

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Радовановић, в.д. директора ЗЦСР „Солидарност“

 

22.  Разматрање Годишњег програма рада Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица за 2019.годину

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Радовановић, в.д. директора ЗЦСР „Солидарност“

 

23.      Разматрање Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације општине Љиг за 2018.годину

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јанићијевић, начелник Општинске управе

 

24.  Разматрање Извештаја Савета за здравље општине Љиг за период 01.12.2017. – 01.12.2018.године

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Др Дејан Ђорђевић, председник Савета за здравље

 

25.  Разматрање Извештаја Комисије за спровођење поступка контроле над радом и пословањем Дома здравља „Љиг“ из Љига

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубивоје Вујић, начелник Одељења за финансије

 

26.  Разматрање Предлога Решења о престанку дужности Стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

27. Разматрање Предлога Решења о образовању Стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

28. Разматрање Предлога Решења о именовању чланова и заменика Општинског савета родитеља

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

29.  Разматрање Предлога Решења о разрешењу Управног одбора Туристичке организације општине Љиг

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

Материјал је достављен у прилогу.

 

30. Разматрање Предлога Решења о именовању Управног одбора Туристичке организације општине Љиг

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

31.  Разматрање Предлога Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Сава Керковић“ Љиг

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, секретар Скупштине општине

 

32. Разматрање Предлога Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Сава Керковић“ Љиг

 

Оставите одговор