Правилник о финансирању спорта

Овим Правилником  уређују се ближи услови, критеријуми, начин и поступак доделе средстава из буџета Општине Љиг(у даљем тексту: Општина), односно одобрење програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта на територији Општине, начин јавног објављивања података о предложеним програмима за финансирање односно одобреним програмима и реализацији одобрених програма,закључење уговора, подоношење извештаја, контрола реализације, као и начин и поступак враћања средстава, уколико се утврди да подносилац програма не користи средства за реализовање одобрених програма.

Правилник о одобравању и финансирању програма којимa се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Љиг

 

 

Оставите одговор