Еколошка инспекција

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ИНСПЕКЦИЈЕ  ЗА  ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ
 ЗА 2019. ГОДИНУ – 07.12.2019.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ИНСПЕКЦИЈЕ  ЗА  ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ
ЗА 2018. ГОДИНУ – 29.11.2017.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017.Г- ЕКОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ИНСПЕКЦИЈЕ  ЗА  ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ
ЗА 2017 ГОДИНУ – 23.01.2017.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016.Г- ЕКОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА

ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

КЛ НЕЈ 02 високофрекфентно подручје

КЛ НЕЈ 01 нискофрекфентно подручје

КЛ НЕЈ 03 овлашћења -испитивање

КЛ НЕЈ 04 овлашћења-систематско испитивање

Област

КЛ ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

oblast zastita prirode

КЛ ПРИ 07-корисник заштићеног подручја

КЛ ПРИ 01-управљач заштићеног подручја

КЛ ОТПАД

КЛ OTП 01-документација

КЛ ОТП 02-складиште отпада

КЛ ОТП 03-третман отпада

КЛ ОТП 05 третман oтпадних уља

КЛ ОТП 06-отпадна уља

КЛ ОТП 09 отпадна гума

КЛ ОТП 10 отпадна возила

КЛ ОТП 11 батерије и акумулатори

КЛ ОТП 12-ЕЕ отпад

КЛ ОТП 15 медицински отпад

КЛ ИНДУСТРИЈА

KЛ БУКА 01 заштита од буке

КЛ ВАЗ 01 заштита ваздуха

КЛ ВАЗ 02 заштита ваздуха код стационарних постројења

КЛ КОВ 02 комуналне отпадне воде

КЛ ОТП 02 поступање произвођача неопасног и инертног отпада

КЛ ПОД 01 достава података према закону зжс

КЛ СПУ 01 студија о процени утицаја

КЛ ТОВ 01 технолошке отпадне воде

КЛ ТОВ 03 друге отпадне воде Област

 

 

Оставите одговор